Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633


sayfa1/5
t.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5


979
aile ve sosyal politikalar bakanlığının

teşkilat ve görevleri hakkında

kanun hükmünde kararname(1)

Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633

Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223

Yayımlandığı R.G. Tarihi : 8/6/2011, No : 27958 Mük.

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50

birinci bölüm

Amaç, Kapsam ve Görevler

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Görevler

MADDE 2- (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri şunlardır:

 1. Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.

 2. Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 3. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
__________________________

(1) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 6 ncı Maddesi ile eklenen Geçici 6 ncı Maddesi ile bu KHK’nın 12/6/2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihten itibaren uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

980


 1. Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. (1)

 2. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 3. Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi
eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma
muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve
rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü
ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek. (2)

ğ) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara
rehberlik edecek programları geliştirmek.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak.

i) Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri
merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve
geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.

j) Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.

k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Özürlülerin” ve “özürlülere” ibareleri sırasıyla “Engellilerin” ve “engellilere” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

981
İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Teşkilatı

Teşkilat

MADDE 3- (1) (Değişik: 6/2/2014-6518/116 md.) Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir.

(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bakan

MADDE 4- (1) Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

 1. Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

 2. Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanunî ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

 3. Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

MADDE 5- (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.(2)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri

Hizmet birimleri (1)

MADDE 6- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

 1. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

 2. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

 3. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (3)

_________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) ve (h) bentleri eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 117 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

982


 1. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.

 2. Denetim Hizmetleri Başkanlığı.

 3. Strateji Geliştirme Başkanlığı.

 4. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı.

ğ) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/1 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

h) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/1 md.) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı.

ı) Hukuk Müşavirliği.

i) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
j) Personel Dairesi Başkanlığı.

k) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
m) Özel Kalem Müdürlüğü.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 7- (1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik
ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

 1. Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

 2. Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aile ve topluma yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.

ç) Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

d) Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunları nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik,
aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak.(1)

e) Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık
sorunlarını, nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine
ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve
uygulamak.

f) Ailelerin maddî refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda
diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli eğitim programları ve projeler
hazırlamak ve uygulamak.

g) Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak,
değerlendirmek ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.

_________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 2 nci maddesiyle bu bentte yer alan “töre cinayetleri gibi sorunları” ibaresi “töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunları” şeklinde değiştirilmiştir.

983
ğ) Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini izlemek, sorun alanlarını tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak.

h) Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki
eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla çalışmalar yapmak.

ı) Yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak.

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

 2. Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler belirlenmesine ilişkin çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

 3. Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce çocuklara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.

ç) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak.

 1. Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek yararı ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti sunmak.

 2. Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetleri, habersiz denetimleri de kapsayacak şekilde yerinde denetlemek, tespit edilen aksaklıklara ve yetersizliklere karşı gerekli önlemleri ivedilikle almak.

 3. Özel surette korunması gereken çocuklara en nitelikli hizmetin verilebilmesini teminen, fiziki altyapı, nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı gibi hususlarda her türlü önlemi almak.

g) Özel surette korunması gereken çocukların ilgili mevzuat uyarınca işe
yerleştirilmesi işlemlerinde koordinasyonu sağlamak.

ğ) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu alandaki gönüllü girişimleri teşvik edici mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak.

h) Özel surette korunması gereken çocuklar sorununda toplumsal duyarlılığı ve
dayanışmayı güçlendirici faaliyet, proje ve kampanyalar düzenlemek.

ı) Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek.

i) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirleri yürütmek ve
koordinasyonunu sağlamak.

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

984
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

MADDE 9- (1) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

b) Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin hâle getirilmesine yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce kadınlara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.

ç) Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek.

 1. Kadının insan hakları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak suretiyle toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmek.

 2. Kadına yönelik her türlü şiddet, töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak.(1)

 3. Sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak.

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 iconKanun Hük. Kar nin Tarihi : 11/10/2011, No : 663

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 iconKanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 icon6111 sayili bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal...

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 icon?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun
Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl??? taraf?ndan з?kar?lacak yцnetmelikle belirlenir

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 iconToplanti tariHİ : 16 Mayıs 2011 Pazartesi

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 iconKalite Birimi Yayın Tarihi: 01. 07. 2011

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 iconUygarlık Tarihi'nin en eski yerleşimlerinden biri olarak öne çıkan...

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 iconKanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 iconKanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 iconKanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com