"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır."


sayfa3/3
t.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3

Menkıbe
Bir sahabi, “Ey Allah'ın Rasulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?” diye sordu.
Rasulüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem), “Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan” cevabını verdi.
Sahabi “Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?” diye sorunca,
Rasulüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem), şu cevabı verdi: “Kur'an'ı sonuna kadar okur, bitirdikçe yeniden başlar.” 38
O yüzden günlük olarak Kur'an okuyan ve ondan bazı sureleri ezberleyen kimsenin günahları dökülmekte, sevapları çoğalmakta ve makamı yükselmektedir. Günde bir cüz Kur'an okuyan şahsın milyonlarca günahı bağışlanabilir. Ya da bir o kadar sevap kazanabilir. Özellikle de lâtifeleri harekete gelen zikir ehlinin Arş-ı Âlâ’ya doğru çıktığı ulvi yolculuğunda Kur'an tilâvetinin çok faydası vardır. Süratle mesafe kat etmesine yardımcı olur. Her ikisi de zikir olan vird ve Kur'an tilâveti birlikte yürütülmelidir. Hz. Rasulullah Rasulüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem), 'in ve bütün Sâdât-ı Kiram'ın yolu budur.
Ebu Hüreyre (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre: “Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa, orada bolluk bereket çoğalır, şeytanlar uzaklaşır ve melekler oraya hücum eder. Hangi evde Kur'an okunmazsa, o evde darlık, sıkıntı, huzursuzluk baş gösterir. Rahmet melekleri oradan uzaklaşır ve şeytanlar orayı istila eder.” 39
Netice itibariyle Kur'an'ın girmediği kalp mezardan karanlık ve ruhsuz, onsuz duygular bataklık, düşünceler zehir, hayat derbeder, mantık sefil, haller perişan. Kısacası onsuz hayat hayat değil. Dünyanın mevcudiyeti ona bağlı. Çünkü Kur'an dünyanın aklı hükmünde.
Evet, yeryüzünde Kitabullah okunmaz hale gelir, Kur'anî değerler ortadan kalkarsa, dünyanın aklı gider, deli divane olur. Sonunda akılsız başıyla çırpına çırpına kıyametine yuvarlanır. 40
Bütün bu sayılan hususlar baba ve anne olarak çocuklarımıza öğretmekle sorumlu olduğumuz ilmihale girer. Şayet bu noktada duyarsız ve gayretsiz kalınırsa evlatlarımız bizden huzuru mahşerde davacı olur. Kendimizi ve evlatlarımızı böyle bir tehlikeye atmanın zararı büyüktür. Şimdiden bunların tedbirlerini alıp çocuklarımızı Kur’an ve sünnete göre yetiştirip hayırlı evlatlar bırakmanın derdinde olmalıyız.
Hikmet sahiplerinden biri şöyle der: “Çocuklarınızın ahlâkı bozulup sizi telâşa düşürmeden terbiyelerine koşunuz.”
Allahü Teâlâ, sadatların himmet ve bereketiyle bizlere ‘gözümüzü aydın edecek’ hayırlı nesiller yetiştirmede muvaffak eylesin inşallah. Âmin.


1 Tahrîm suresi ayet-6.

2 Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, 8/225.

3 Hâkim, Müstedrek, 2/494; Beyhakî, Medhal, 372; Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, 8/225.

4 Hâkim, Müstedrek, 2/494; Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, 8/225.

5 Buhârî, Vesâyâ, 9; Müslim, İmâre, 20; Ebû Davud, Harac, 1, Tirmizî, Cihâd, 27.

6 Müslim, Vasiyyet, 14; Ebû Davud, Vesâyâ, 14; Nesâî, Vesâyâ, 8.

7 Buhârî, et-Târîhü’l-Kebîr, 1/422; Tirmizî, Birr, 33; Ahmed, Müsned, 3/412; Hâkim, Müstedrek, 4/70.

8 Buhârî, Cenâiz, 80, 93; Müslim, Kader, 6; Ebû Davud, Sünnet, 17; Tirmizî, Kader, 5.

9 Furkan suresi ayet-74.

10 İbn Mâce, Edeb, 3 (nr. 3670); Hâkim, Müstedrek, 4/178.

11 Tirmizî, Birr, 13 (nr. 1914).

12 Hâkim, Müstedrek, 4/176; Münzirî, et-Tergîb, nr. 2943.

13 Ebû Davud, Edeb, 106 (nr. 5105); Tirmizî, Edâhî, 17 (nr. 1514); Ahmed, Müsned, 6/9.

14 Ebû Ya‘lâ, Müsned, nr. 6780; İbnü’s-Sinnî, Amelü'l-Yevm ve'l-Leyle, 443; Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 8619; İbn Hacer, el-Metâlibü'l-Âliye, nr. 2263.

15 Müslim, Edeb, 2; Ebû Davud, Edeb, 61; Hâkim, Müstedrek, 4/274; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 9/306.

16 Ebû Davud, Edeb, 61.

17 Buhârî,Edebü'l-Müfred,nr.648,820,831;Müslim,Edeb,14-19;Ebû Davud,Edeb,62,Ahmed, Müsned, 2/430.

18 Ebû Davud, Edâhî, 20; Tirmizî, Edâhî, 16, 19; Nesâî, Akîka, 1; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 8/324.

19 Buhârî, Akîka, 2; Ebû Davud, Edâhî, 20; Tirmizî, Edâhî, 16; Nesâî, Akîka, 2.

20 Ebû Davud, Salât, 26, Tirmizî, Mevâkıt, 182; Ahmed, Müsned, 2/187; Hâkim, Müstedrek, 1/197.

21 Taberânî, el-Evsat, nr. 4141; Heysemî, ez-Zevâid, 1/294.

22 Tâhâ suresi ayet-132.

23 bk. Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, 5/613.

24 bk. Yusuf Hattar, et-Terbiyetü'l-İmâniyye ve'n-Nefsiyye li’l-Evlâd, s. 117.

25 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 8/324.

26 Ebû Davud, Edeb, 167; Ahmed, Müsned, 5/75.

27 Ebû Davud, Edeb, 16; Tirmizî, Zühd, 45.

28 İsrâ suresi ayet-15.

29 Allah Dostlarından Yaşayan Sözler, Muzaffer Taşyürek, Hâcegân Yay.

30 Ebû Nuaym, Hilye, 9/156 (Beyrut 1997).

31 İsra, 82

32 Kadın ve Aile İlmihali, Dilaver Selvi, Semerkand Yay. (Kısmen özetlenerek alıntı yapılmıştır.)

33 Semerkand Dergisi, Yaz Tatili ve Kur’an Eğitimi, Kemal Süleymanoğlu, Temmuz 2004

34 Ebu Davud

35 Tirmizî

36 Semerkand Dergisi, Yeniden Kur’an’la Diriliş, Ahmet Safa, Ağustos 2003

37 Kur’an-ı Kerim Karşısında Mesuliyetimiz, Osman Nuri Topbaş

38 Tirmizî

39 Gazalî, İhyâ

40 Semerkand Dergisi, Yeniden Kur’an’la Diriliş, Ahmet Safa, Ağustos 2003
1   2   3

Benzer:

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconEy iman edenler! Allah’ı çok zikredin”

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah...

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun."1

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconEy iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.”

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconEy iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı...

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconHekim-hasta ilişkisi insanlar arası ilişkinin özel bir biçimidir....

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconHekim-hasta ilişkisi insanlar arası ilişkinin özel bir biçimidir....


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com