Araştirma merkezi


sayfa1/15
t.ogren-sen.com > Ekonomi > Araştirma
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15EGE ÜNİVERSİTESİ

TARIMSAL UYGULAMA ve

ARAŞTIRMA MERKEZİ

KIRSAL KALKINMADA ÇİFTÇİ KATILIMININ

ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:

HALİLBEYLİ KÖYÜ ÖRNEĞİ

Prof.Dr. Tayfun ÖZKAYA

Dr. Buket KARATURHAN Dr. Murat BOYACI

1998-İZMİR

Bu çalışmanın yürütülmesi ve basılması sırasındaki katkıları nedeni ile,

E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Saymanlığı’na,

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne,

Halilbeyli Köyü Muhtarlığı’na ve Çiftçilerine

teşekkürü bir borç biliriz.

ÖZET

KIRSAL KALKINMADA ÇİFTÇİ KATILIMININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HALİLBEYLİ KÖYÜ ÖRNEĞİ

Bu araştırma-uygulama çalışması ile ülkemizde ilk defa “katılımcı kırsal değerlendirme” (KKD) (Participatory Rural Appraisal, PRA) yaklaşımı kullanılarak İzmir İli Kemalpaşa İlçesinin Halilbeyli Köyünde kırsal kalkınmayı engelleyen etkenler üreticilerle birlikte araştırılarak, eşzamanlı olarak üreticilerce alınan kararlar kendileri tarafından hayata geçirilmiştir.

Geleneksel yöntem ve yaklaşımlarda çoğunlukla anket yöntemi ile derlenen veriler çok uzun bir süre sonunda işlenerek rapor haline getirilmekte; araştırma konusunun, hipotezlerinin seçiminde, önerilerin belirlenmesinde üreticilerin ve kırsal kesim insanlarının çok az bir katılımı olabilmekte; bazan hiç olamamaktadır. Bütün bu dışlayıcı sürecin sonunda belirlenen gündem veya hedefler çoğu zaman gerçeklere veya kırsal kesim insanlarının gereksinimlerine veya önceliklerine ters düşmektedir. Uygulanabilecek bazı sonuçlar ise hayata geçirilememekte veya çok geç geçirilmektedir.

Bu sorunlara cevap olarak 1990’larda gelişmekte olan ülkelerde uygulanan KKD yaklaşımı; yerel toplumlara, kendi hayat ve koşullarının bilgisini paylaşma, bilgi üretme, analiz etme, planlama ve eyleme geçme gücünü kazandıran bir yaklaşımdır.

Çalışmanın esas materyali haftada bir düzenlenen KKD oturumlarında elde edilmiştir. Erkekler ve kadınlar grubu olarak sekiz-on kişilik iki grup oluşturulmuştur. Her hafta ayrı bir konu ele alınmıştır. Görsel materyalin kullanılması KKD’nin en önemli özelliklerinden biridir. Örneğin bir matriks veya harita üreticilerce beraberce işlenmiştir. Anket yöntemi ile aylarca sonra elde edilecek veriler kısa bir süre içinde katılımcılarca görsel materyale işlenmiştir.

Altı aylık bir süre sonunda oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır. Birkaç örnek vermek gerekirse; köy düzeyinde şap aşısı yaptıranların oranı %50’den %80’e, sağım makinalarına bakım yaptıranların oranı %1-2’lerden %100’e, silaj yapanların oranı %3’den %15’e çıkmış, kadın hastalıklarında bilinçli davranış ve dengeli beslenme yayılmıştır. Ayrıca gerek kadın, gerekse erkeklerin kendilerine güveni artmış, daha girişimci olmuşlardır. Kadının statüsü yükselmiştir. Evde kadınlar artık hayvancılık konuları dahil bir çok konuda eşleri ile tartışmakta ve öneriler yapmaktadırlar. Kadınlar süt paralarının kendilerine bırakılmasını talep etmişlerdir. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bir süt soğutma tankı almak için girişimlere başlamıştır. Araştırmanın bitiminden sonra, yürütülmüş bulunan katılımcı oturumlarının erkekler grubunda Kooperatifçe, kadınlar grubunda ise grup üyesi bir katılımcının önderliğinde kendileri tarafından sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Çalışma; katılımcı kırsal değerlendirme yaklaşımının ülkemizde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumu; dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb. sivil toplum kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından uygulanabileceğini göstermektedir. Yaklaşım kırsal kalkınma, tarım, orman, kadın sorunları, çevre koruma, sağlık, beslenme, göçmenlerin sorunları gibi çok değişik alanlarda uygulanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Katılımcı Kırsal Değerlendirme, Kırsal Kalkınma, Tarımsal Yayım, Kırsal Kadın, Sığırcılık, Sağlık, Beslenme

ABSTRACT

A RESEARCH ON THE IMPORTANCE OF FARMER PARTICIPATION IN RURAL DEVELOPMENT:

HALİLBEYLİ VILLAGE CASE

With this study, the factors preventing rural development in Halilbeyli Village of Kemalpaşa County has been investigated by using participatory rural appraisal (PRA) which is first experience for Turkey. As the characteristics of the approach, villagers had opportunity for put their thoughts into action.

In conventional approaches, the analysing, reporting and data collection take long time because of using methods as surveys, etc. Furthermore, the conventional approaches exclude the farmers in choosing the research topics, the related hypothesis and objectives. The identified agenda and objectives by the excluding process usually do not reflect the needs and priorities of the rural people. Also some of the applicable results are seldom put into practice or applied lately.

In 1990's PRA appeared in developing counties for solving all the mentioned problems above. By PRA, the local people gained the power for analysing their situations, sharing of experiences, knowledge generation, planning and action. PRA has quickly started to use in developed countries, also.

The main materials of the study were gathered from weekly sessions of PRA. Two groups had been structured as man and woman circles which each of them have 10-12 members. Different topics had been examined in weekly sessions. Visual aids are other important features of PRA. By using matrixes and other visual aids, a lot of data had been visualised and collected in the short time according to the conventional methods.

With in the six months, the quite positive results were obtained by PRA. Some examples are; the vaccination rate against the foot and mouth disease has increased from 50% to 80%, the maintenance rate of the milking machines raised from 1-2% to 100%, the silage making tendency among the farmers has gone up form 3% to 15%. The nutrition habits have been amended. The amending of nutrition habits, the increasing of the knowledge levels of women about the gynaecology knowledge are the other attained improvements by the study. Furthermore, women and men all the participants have gained self-confidence and the statute of women has risen. Anymore, women have started to discuss and make suggestions about husbandry and they demand a share from milk sales, also. The members of Village Development Co-operative have decided to buy a milk cooling tank in the near future.

This study has been showed that, participatory rural appraisal may well be used by Agricultural Ministry, other governmental organisations, associations, co-operatives, foundations, trade unions and other non-governmental organisations for solutions the problems in different fields such as rural development, agriculture, forestry, gender, environment, health, nutrition, immigration, etc. in Turkey.Key Words: Participatory Rural Appraisal, Rural Development, Agricultural Extension, Rural Women, Animal Husbandry, Health, Nutrition.

TEŞEKKÜR

Dünya’da ve ülkemizde geleneksel araştırma, kırsal kalkınma ve kırsal yayım yaklaşımlarının karşılaştıkları başarısızlıkların farkına varılması yeni arayışlara yol açmıştır. Geleneksel yöntem ve yaklaşımlarda, çoğunlukla anket yöntemi ile derlenen veriler, çok uzun bir süre sonunda işlenerek rapor haline getirilmekte; araştırma konusunun, hipotezlerinin seçiminde, önerilerin belirlenmesinde üreticilerin ve kırsal kesim insanlarının çok az bir katılımı olabilmekte; bazan hiç olamamaktadır. Bütün bu dışlayıcı sürecin sonunda belirlenen gündem veya hedefler çoğu zaman gerçeklere veya kırsal kesim insanlarının gereksinimlerine ters düşmektedir. Uygulanabilecek bazı sonuçlar ise hayata geçirilememekte veya çok geç geçirilmektedir. Ülkemizde var olan yayım sisteminin yapısı ve çalışan profesyonellerin davranış, eğilim ve değerleri de çoğunlukla başarısızlığı ortaya çıkmış olan bu “teknoloji transferi” anlayışı ile uyum içindedir.

Bu sorunlara cevap olarak önce gelişmekte olan ülkelerde 1990’larda geliştirilmiş bulunan “katılımcı kırsal değerlendirme” (participatory rural appraisal) yaklaşımı; yerel toplumlara, kendi hayat ve koşullarının bilgisini paylaşma, bilgi üretme, analiz etme, planlama ve eyleme geçme gücünü kazandıran bir yaklaşımdır.

Katılımcı kırsal değerlendirme yaklaşımı; kırsal kalkınmayı engelleyen etmenlerin belirlenmesi, yaklaşımın ülkemiz koşullarına uyumlaştırılması, doğacak sorunların ve bunlarla başa çıkma yöntemlerinin belirlenmesi ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla ülkemizde ilk defa olarak Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Köyünde uygulanmış ve kısa sayılacak bir sürede oldukça iyi sonuçlar alınmıştır.

Projenin uygulanışında Halilbeyli Köyü Muhtarı Hikmet Tırtak, Halilbeyli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hilmi Doğu büyük katkıda bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Köye bizlerle gelerek, oturumlara katılan, konferans veren, işletmeleri ziyaret eden, broşürlerin hazırlanmasına yardımcı olan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Asım Kılıç, Dr. Veysel Ayhan, Dr. İbrahim Kaya, Şap Enstitüsü Müdür Yardımcısı Veteriner Hekim Mahir Adıbeş ve Veteriner Hekim Hidayet Bozoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Opt. Dr. Güliz Demircioğlu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümün’den Doç. Dr. Sedef Nehir El başarının elde edilmesinde etkili oldular, kendilerine çok teşekkür borçluyuz.

Kemalpaşa Tarım İlçe Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Selahattin Atasoy geçici görevle ayrılıncaya kadar ilk üç hafta çalışmalara katıldı, kendisine teşekkür ederiz.

Kooperatifçilik konulu panele katılarak destek veren, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Prof. Dr. Ayhan Çıkın ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü’nden Yıldız Nartlı’ya teşekkür ederiz. Fare ile ilgili konferans vererek katkıda bulunan TUAM uzmanlarından Dr. Atıf Atilla’ ya da minnet borçluyuz.

Projenin uygulanışında bize teknik bilgileri ile destekleyen Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Veteriner Hekim Seza Eskiizmirli’ye, E.Ü.Z.F. Zootekni Bölümünden Yard. Doç. Dr. Atilla Kaya’ya, Ar. Gör. Alper Önenç’e, Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Veteriner Hekim Hüseyin Azizi’ye, proje ile ilgili ilk bilgilerin toplanmasındaki katkılarından dolayı Merkezimizin elemanı Doç. Dr. Şenol Boztok ile şu anda başka birimlerde çalışmakta olan Prof. Dr. Erdoğan Oktay ile Ziraat Müh. Yeşim Saygılı’ya teşekkür ederiz. Özellikle şap konusundaki uygulamalardaki katkılarından dolayı Halilbeyli Köyü Muhtarlığında görevli Veteriner Hekim Korhan Yalçın’a teşekkür ederiz.

Çalışmamızın yürütülmesinde araç ve mali açıdan desteklerinden dolayı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı yöneticilerine, uzmanları bulmamızda yardımcı olan E.Ü.Z.F. Tarla Bölümü’nden Dr. Nuran Çelik’e, raporun bilgisayarda ilk yazımlarında katkıda bulunan Merkezimiz Ziraat Teknisyeni Halil Ünlü’ye ve Ziraat Mühendisi Mustafa Özhan Kalaç’a, büroda destek olan Ali Osman Inga’ya ve Haydar Şimşek’e teşekkür borçluyuz.

Uyguladığımız yaklaşımın bir koşulu olarak araştırma ve uygulama ekibimizin bir parçası olan ve aylar boyunca her hafta yapılan toplantılara katılarak, araştırma ile ilgili verileri birlikte topladığımız, bilgileri birlikte ürettiğimiz ve ne yapılması gerektiğine bizzat karar vererek uygulayan ve köyde başkalarının da uygulamasına katkıda bulunan erkek grubu üyelerimiz; Hilmi Doğu, Hüsnü Güler, İsmet Barut, Mustafa Celep, Birol Tırtak, Hüseyin Özyurt, Adem Doğu, İlhan Ediz, Cafer Canöz, Zaim Özen, Yusuf Kaptan, Yusuf Tırtak, Kasım Günaydın, Rauf Özer ile kadın grubu üyeleri; Gülümser Doğu, Aslı Doğu, Nurhan Özyurt, Ayşe Barut, Meryem Celep, Hacer Güler, Sebahat Doğu, Pakize Doğu, Mediha Güler ve Sevilay Doğu çalışmanın kalite ve başarısında en önemli rolleri oynadılar. Hepsini çaba ve başarıları için kutluyoruz.

Çalışmanın finansmanını sağlayan Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı ile destekleri ile işlerimizi kolaylaştıran Fen Bilimleri Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticilerine teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Tayfun Özkaya

Ege Üniversitesi

Tarımsal Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürü

İzmir-1998

İÇİNDEKİLER sayfa

ÖZET

iii

ABSTRACT

v

TEŞEKKÜR

vii

ÇİZELGELER DİZİNİ

xiv

ŞEKİLLER DİZİNİ

xvi

KISALTMALAR

xvi

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

1

1 GİRİŞ

1

1.1 Araştırma-Uygulamanın Amacı

1

1.2 Araştırma-Uygulamanın Önemi

2

1.3 Materyal ve Yöntem

3

1.3.1 Materyal

3

  1. Verilerin Toplanmasında ve Analizinde İzlenen

Yöntem


4

2 HALİLBEYLİ KÖYÜ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

8

2.1 Genel Bilgiler

8

2.2 Ekonomik Yapı

9

2.2.1 Bitkisel üretim

10

2.2 2 Hayvansal üretim

11

2.3 Köyün Makina Parkı

13

2.4 Köyde Bulunan Tarıma Dayalı Tesisler

14

2.5 Köydeki Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Birimler

14

2.6 Köyde Eğitim Durumu ve Eğitim Kurumları

15

2.7 Köydeki Meslek Grupları

16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Araştirma merkezi iconKonüdam deneysel tip uygulama ve araştirma merkezi

Araştirma merkezi iconAlgi eğİTİM ÖĞretim yöntemleri araştirma ve geliŞTİrme merkezi

Araştirma merkezi iconAlgi eğİTİM ÖĞretim yöntemleri araştirma ve geliŞTİrme merkezi

Araştirma merkezi icon2- İn vitro koşullarda diferansiye edilmiş mezanşimal kök hücrelerin...

Araştirma merkezi iconAraştırma Alan Kodu : a-02 Araştırma Öncelik Puanı

Araştirma merkezi iconAraştirma yöntemi araştirma öneriSİ

Araştirma merkezi iconDrm araştırma Laboratuvarları A.Ş. Amerikalı bir şirket olduğunu...

Araştirma merkezi iconVÜcudumuzun rafineri merkezi

Araştirma merkezi iconY urtdışı Hasta İl Koordinasyon Merkezi

Araştirma merkezi iconAlgi aba terapi merkezi


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com