Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178


sayfa1/7
t.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7
Formun Üstü
MALİYE BAKANLIĞININ

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178

Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680

Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251 Mük.)

V.Tertip Düsturun Cildi : 23 Sh.: 278

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmelikler için,”Yönetmelikler Külliyatı”na bakınız.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç:

Madde 1 – (Değişik: 2/7/1993 - KHK - 484/2 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı,maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak,maliye politikasının uygulanması,uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak üzere Maliye Bakanlığının kurulmasına,teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev:

Madde 2 – Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,

b) (Değişik: 26/9/2011-KHK-659/17 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek,

c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,

d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,

e) Gelir politikasını geliştirmek, (...)(2)

f) (Mülga: 2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)

g) (Değişik: 20/8/1993 - KHK - 516/1 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih E.1993/47, K.1993/49 Sayılı Kararı ile;Yeniden Düzenleme: 19/6/1994 - KHK - 543/1 md.)

Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,

h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,

i) (Mülga: 2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)

j) (Mülga: 2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)

——————————

(1) a) 2/7/1993 tarih ve 484 sayılı KHK nin 1 inci maddesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karanamenin adı "Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiştirilmiştir.

b) Bu KHK de geçen "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibareleri 2/7/1993 tarih ve 484 sayılı KHK'nin 12 nci maddesi ile "Maliye Bakanlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu arada yer alan “uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,” ibaresi, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

k) (Mülga: 2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)

l) (Mülga: 2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)

m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,

n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,

o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,

p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.

r) (Ek: 13/11/1996 - 4208/17 md.; Değişik: 11/10/2006-5549/24 md.) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

s) (Ek: 7/7/2011 - KHK - 646/1 md.) Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

Teşkilat:

Madde 3 – (Değişik: 2/7/1993 - KHK - 484/3 md.)

Maliye Bakanlığı teşkilatı merkez,taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı:

Madde 4 – Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Makamı

Bakan:

Madde 5 – Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar: (1)

Madde 6 – (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 207/1 md.)

Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

–––––––––––––––

(1) 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere” ibaresi “Bu amaçla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı hariç olmak üzere” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar yardımcıları:

Madde 7 – Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana hizmet birimleri:(1)

Madde 8 – Maliye Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,

b) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

c) Muhasebat Genel Müdürlüğü,

d) (Mülga: 5/5/2005-5345/35 md.)

e) (Ek: 1/2/2006-5452/2 md.) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü,

f) Milli Emlak Genel Müdürlüğü

g) (Mülga: 2/7/1993 - KHK - 484/11 md.; Yeniden düzenleme: 13/11/1996-

4208/18 md.) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

h) (Mülga: 2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)

i) (Mülga: 2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)

j) (Mülga: 5/4/2007-5622/1 md.)

k) (Değişik: 2/7/1993 - KHK - 484/4 md.) Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

l) (Ek: 8/6/1984 - KHK - 207/2 md.); Mülga: 20/8/1993 - KHK - 516/20-b md.)

m) (Mülga: 2/7/1993 -KHK - 484/11 md.)

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü:

Madde 9 – (Değişik: 26/9/2011-KHK-659/17 md.)

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

b) Talep halinde kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında görüş vermek,

c) Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa vermek,

d) Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların ayn’ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak,

e) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Maliye Bakanlığı veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak,

f) Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek,

g) Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek,

h) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve Dışişleri Bakanlığınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek,

i) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Maliye Bakanlığını temsil etmek,

j) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

Yukarıda sayılan görevler Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları tarafından yerine getirilir.

_________________________

(1) 1/2/2006 tarihli ve 5452 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddeye mevcut “(d)” bendinden sonra gelmek üzere “(e)” bendi eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü:

Madde 10 – Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli kuruluşların bütçe hazırlık çalışmaları sırasında gözönünde bulunduracakları teknik ilkeleri tesbit etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek,

b) Kuruluşlarca hazırlanan bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planları ve yıllık programlara uygunluğunu sağlamak, teklifleri konsolide ederek bütçe kanunu tasarılarını gerekçesi ile birlikte hazırlamak,

c) (Değişik: 20/8/1993 - KHK - 516/3 md.:İptal: Ana.Mah.’nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 19/6/1994 - KHK - 543/3 md.) Bütçenin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler doğrultusunda ve takip edilen ekonomi ve maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerini yapmak,

d) Yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine dairelerince teklif edilecek ek ve olağanüstü ödenek taleplerini ve bütçe uygulamasına dair diğer kanun tekliflerini inceleyerek bunlardan uygun bulunanları tasarı haline getirmek,

e) (Değişik: 20/8/1993 - KHK - 516/3 md.;İptal:Ana.Mah.’nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK - 543/ 3 md.) Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek;genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ve fonların her mali yılın başında o yıl için hazine nakit akımını da dikkate alarak ayrıntılı harcama programlarını yapmak, gerekli görülen hallerde bu programları değiştirmek ve ilgili kuruluşlar nezdinde uygulamaları izlemek,

f) (Değişik: 20/8/1993 - KHK - 516/3 md.;İptal:Ana.Mah.’nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK - 543/3 md.) Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını düzenlemek,standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak;bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak,

g) Harcama politikalarını etkiliyebilecek her türlü kanun,tüzük,kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak,

h) Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak,

i) Yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek,tereddütleri gidermek,

j) Kuruluşların gider taahütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak,bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek,

k) Bütçenin geliştirilmesi,etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

l) Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,

m) (Değişik: 25/6/2009-5917/25 md.) Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

n) (Ek: 20/8/1993 - KHK - 516/3 md.;İptal: Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK - 543/3 md.) Kanun, kanun hükmünde kararname,bakanlar kurulu kararı,yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlardan gerekli görülenlerin gelirlerinin toplanmasına,giderlerinin yapılmasına ilişkin esas ve usulleri tesbit etmek,bütçe ile ilişkilerini düzenlemek,bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek;fonların gelir ve giderleri ile gelirlerinden yapılacak kesintilere ilişkin olarak esas, usul,miktar ve oranların belirlenmesi,bunların tasfiyesi veya birleştirilmesi hakkında bütçe kanunlarında yer alacak hükümler konusunda teklifler hazırlamak ve uygulamaya yönelik tedbirleri almak,

o) (Değişik: 17/9/2004-5234/10 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak.

p) (Ek: 17/9/2004-5234/10 md. ; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 29/1/2009 tarihli ve E.: 2005/152, K.: 2009/14 sayılı Kararı ile.)

r) (Ek: 17/9/2004-5234/10 md.) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ve 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ayakta tedavileriyle ilgili ilaç kullanımında, gerektiğinde ilaçların eşdeğerlikleri dikkate alınarak tespit edilecek her türlü referans fiyatlar üzerinden bedellerinin ödenmesini bedeli ödenecek ve ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesine ilişkin kuralları tespit etmek ve yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20’sine kadar katılım payı alınmasını sağlamak ve bu hususlara ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek. (1)

s) (Ek: 26/9/2011-KHK-659/17 md.) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri maliye uzmanları vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.
  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 iconKanun Hük. Kar nin Tarihi : 11/10/2011, No : 663

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 iconKanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 icon?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun
Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl??? taraf?ndan з?kar?lacak yцnetmelikle belirlenir

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 iconUygarlık Tarihi'nin en eski yerleşimlerinden biri olarak öne çıkan...

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 iconKanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 iconKanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 iconKanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 icon13. 12. 2010 tarihi itibariyle 5996 Sayılı Kanun ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 icon01. 07. 2012 Tarihi itibariyle 6102 sayılı Kanun ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178 icon01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com