?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun


sayfa1/4
t.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4
?? KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DE????KL?K YAPILMASI HAKKINDA KANUN


Kanun No. 5763
Kabul Tarihi: 15/5/2008 - ResmiGazete yay?n Tarihi:26.05.2008 Pazartesi - Say?:26887


MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 say?l? ?? Kanununun 3 ьncь maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve maddenin sonuna a?a??daki f?kra eklenmi?tir. "Bu Kanunun 2 nci maddesinin alt?nc? f?kras?na gцre i? alan alt i?veren; kendi i?yerinin tescili iзin as?l i?verenden ald??? yaz?l? alt i?verenlik sцzle?mesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci f?kra hьkmьne gцre bildirim yapmakla yьkьmlьdьr. Bцlge mьdьrlь?ьnce tescili yap?lan bu i?yerine ait belgeler gerekti?inde i? mьfetti?lerince incelenir. ?nceleme sonucunda muvazaal? i?lemin tespiti halinde, bu tespite ili?kin gerekзeli mьfetti? raporu i?verenlere tebli? edilir. Bu rapora kar?? tebli? tarihinden itibaren alt? i?gьnь iзinde i?verenlerce yetkili i? mahkemesine itiraz edilebilir. ?tiraz ьzerine verilen kararlar kesindir. Rapora alt? i? gьnь iзinde itiraz edilmemi? veya mahkeme muvazaal? i?lemin tespitini onam?? ise tescil i?lemi iptal edilir ve alt i?verenin i?зileri ba?lang?зtan itibaren as?l i?verenin i?зileri say?l?r." "As?l i?veren-alt i?veren ili?kisinin kurulmas?, bildirimi ve i?yerinin tescili ile yap?lacak sцzle?mede bulunmas? gerekli di?er hususlara ili?kin usul ve esaslar, Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl??? taraf?ndan з?kar?lacak yцnetmelikle belirlenir."


MADDE 2 – 4857 say?l? Kanunun 30 uncu maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. "Цzьrlь ve eski hьkьmlь зal??t?rma zorunlulu?u MADDE 30 – ??verenler, elli veya daha fazla i?зi зal??t?rd?klar? цzel sektцr i?yerlerinde yьzde ьз цzьrlь, kamu i?yerlerinde ise yьzde dцrt цzьrlь ve yьzde iki eski hьkьmlь i?зiyi meslek, beden ve ruhi durumlar?na uygun i?lerde зal??t?rmakla yьkьmlьdьrler. Ayn? il s?n?rlar? iзinde birden fazla i?yeri bulunan i?verenin bu kapsamda зal??t?rmakla yьkьmlь oldu?u i?зi say?s?, toplam i?зi say?s?na gцre hesaplan?r. Bu kapsamda зal??t?r?lacak i?зi say?s?n?n tespitinde belirli ve belirsiz sьreli i? sцzle?mesine gцre зal??t?r?lan i?зiler esas al?n?r. K?smi sьreli i? sцzle?mesine gцre зal??anlar, зal??ma sьreleri dikkate al?narak tam sьreli зal??maya dцnь?tьrьlьr. Oran?n hesaplanmas?nda yar?ma kadar kesirler dikkate al?nmaz, yar?m ve daha fazla olanlar tama dцnь?tьrьlьr. ??yerinin i?зisi iken sakatlananlara цncelik tan?n?r. ??verenler зal??t?rmakla yьkьmlь olduklar? i?зileri Tьrkiye ?? Kurumu arac?l??? ile sa?larlar. Bu kapsamda зal??t?r?lacak i?зilerin nitelikleri, hangi i?lerde зal??t?r?labilecekleri, bunlar?n i?yerlerinde genel hьkьmler d???nda ba?l? olacaklar? цzel зal??ma ile mesle?e yцneltilmeleri, mesleki yцnden i?verence nas?l i?e al?nacaklar?, Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl???nca з?kar?lacak yцnetmelikle dьzenlenir. Yer alt? ve su alt? i?lerinde цzьrlь i?зi зal??t?r?lamaz ve yukar?daki hьkьmler uyar?nca i?yerlerindeki i?зi say?s?n?n tespitinde yer alt? ve su alt? i?lerinde зal??anlar hesaba kat?lmaz. Bir i?yerinden malulen ayr?lmak zorunda kal?p da sonradan maluliyeti ortadan kalkan i?зiler eski i?yerlerinde tekrar i?e al?nmalar?n? istedikleri takdirde, i?veren bunlar? eski i?leri veya benzeri i?lerde bo? yer varsa derhal, yoksa bo?alacak ilk i?e ba?ka isteklilere tercih ederek, o andaki ?artlarla i?e almak zorundad?r. Aranan ?artlar bulundu?u halde i?veren i? sцzle?mesi yapma yьkьmlьlь?ьnь yerine getirmezse, i?e al?nma iste?inde bulunan eski i?зiye alt? ayl?k ьcret tutar?nda tazminat цder. Цzel sektцr i?verenlerince bu madde kapsam?nda зal??t?r?lan 17/7/1964 tarihli ve 506 say?l? Sosyal Sigortalar Kanununa tabi цzьrlь sigortal?lar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 say?l? Kanunun 14 ьncь maddesinde belirtilen korumal? i?yerlerinde зal??t?r?lan цzьrlь sigortal?lar?n, ayn? Kanunun 72 nci ve 73 ьncь maddelerinde say?lan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanз alt s?n?r? ьzerinden hesaplanan sigorta primine ait i?veren hisselerinin tamam?, kontenjan fazlas? цzьrlь зal??t?ran, yьkьmlь olmad?klar? halde цzьrlь зal??t?ran i?verenlerin bu ?ekilde зal??t?rd?klar? her bir цzьrlь iзin prime esas kazanз alt s?n?r? ьzerinden hesaplanan sigorta primine ait i?veren hisselerinin yьzde ellisi Hazinece kar??lan?r. ??veren hissesine ait primlerin Hazinece kar??lanabilmesi iзin i?verenlerin зal??t?rd?klar? sigortal?larla ilgili olarak 506 say?l? Kanun uyar?nca ayl?k prim ve hizmet belgelerinin yasal sьresi iзerisinde Sosyal Gьvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortal?lar?n tamam?na ait sigorta primlerinin sigortal? hissesine isabet eden tutar? ile Hazinece kar??lanmayan i?veren hissesine ait tutar?n цdenmi? olmas? ?artt?r. Bu f?kraya gцre i?veren taraf?ndan цdenmesi gereken primlerin geз цdenmesi halinde, Hazinece Sosyal Gьvenlik Kurumuna yap?lacak цdemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm?, i?verenden tahsil edilir. Hazinece kar??lanan prim tutarlar? gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar?nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al?nmaz. Bu f?kran?n uygulanmas?na ili?kin usul ve esaslar Maliye Bakanl??? ile Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl??? ve Hazine Mьste?arl??? taraf?ndan mь?tereken belirlenir. Bu maddeye ayk?r?l?k hallerinde 101 inci madde uyar?nca tahsil edilecek cezalar, цzьrlьlerin ve eski hьkьmlьlerin mesleki e?itim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi i?ini kurmalar?, цzьrlьnьn i? bulmas?n? sa?layacak destek teknolojileri ve bu gibi projelerde kullan?l?r. Tahsil edilen cezalar?n kullan?m?na ili?kin hususlar, Tьrkiye ?? Kurumu Genel Mьdьrlь?ьnьn koordinatцrlь?ьnde, Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl??? Зal??ma Genel Mьdьrlь?ь, Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl??? ?? Sa?l??? ve Gьvenli?i Genel Mьdьrlь?ь, Цzьrlьler ?daresi Ba?kanl???, Adalet Bakanl??? Ceza ve Tevkif Evleri Genel Mьdьrlь?ь ve Tьrkiye Sakatlar Konfederasyonu ile en зok i?зi ve i?vereni temsil eden ьst kurulu?lar?n birer temsilcilerinden olu?an komisyon taraf?ndan karara ba?lan?r. Komisyonun зal??ma usul ve esaslar? Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl???nca з?kar?lacak yцnetmelikle dьzenlenir. Eski hьkьmlь зal??t?r?lmas?nda, kanunlardaki kamu gьvenli?i ile ilgili hizmetlere ili?kin цzel hьkьmler sakl?d?r."


MADDE 3 – 4857 say?l? Kanunun 78 inci maddesi, madde ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. "?? sa?l??? ve gьvenli?i yцnetmelikleri MADDE 78 – Bu Kanuna tabi i?yerlerinde i? sa?l??? ve gьvenli?i ?artlar?n?n belirlenmesi ve gerekli цnlemlerin al?nmas?, i?yerlerinde kullan?lan araз, gereз, makine ve hammaddeler yьzьnden з?kabilecek i? kazalar? ve meslek hastal?klar?n?n цnlenmesi ve цzel durumlar? sebebiyle korunmas? gereken ki?ilerin зal??ma ?artlar?n?n dьzenlenmesi, ayr?ca i? sa?l??? ve gьvenli?i mevzuat?na uygunlu?u yцnьnden; i?зi say?s?, i?in ve i?yerinin цzellikleri ile tehlikesi dikkate al?narak i?letme belgesi almas? gereken i?yerleri ile belgelendirilmesi gereken i?ler veya ьrьnler ve bu belge veya belgelerin al?nmas?na ili?kin usul ve esaslar, i? sa?l??? ve gьvenli?i ile ilgili konularda yap?lacak risk de?erlendirmesi, kontrol, цlзьm, inceleme ve ara?t?rmalar?n usul ve esaslar? ile bunlar? yapacak ki?i ve kurulu?lar?n niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sa?l?k Bakanl???n?n gцrь?ь al?narak Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl???nca з?kar?lacak yцnetmeliklerle belirlenir."


MADDE 4 – 4857 say?l? Kanunun 81 inci maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.
"?? sa?l??? ve gьvenli?i hizmetleri"


MADDE 81 – ??verenler, devaml? olarak en az elli i?зi зal??t?rd?klar? i?yerlerinde al?nmas? gereken i? sa?l??? ve gьvenli?i цnlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmas?n?n izlenmesi, i? kazas? ve meslek hastal?klar?n?n цnlenmesi, i?зilerin ilk yard?m ve acil tedavi ile koruyucu sa?l?k ve gьvenlik hizmetlerinin yьrьtьlmesi amac?yla, i?yerindeki i?зi say?s?, i?yerinin niteli?i ve i?in tehlike s?n?f ve derecesine gцre;
a) ??yeri sa?l?k ve gьvenlik birimi olu?turmakla,
b) Bir veya birden fazla i?yeri hekimi ile gere?inde di?er sa?l?k personelini gцrevlendirmekle,
c) Sanayiden say?lan i?lerde i? gьvenli?i uzman? olan bir veya birden fazla mьhendis veya teknik eleman? gцrevlendirmekle,
yьkьmlьdьrler. ??verenler, bu yьkьmlьlьklerinin tamam?n? veya bir k?sm?n?, bьnyesinde зal??t?rd??? ve bu maddeye dayan?larak з?kar?lacak yцnetmelikte belirtilen vas?flara sahip personel ile yerine getirebilece?i gibi, i?letme d???nda kurulu ortak sa?l?k ve gьvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu ?ekilde hizmet al?nmas? i?verenin sorumluklar?n? ortadan kald?rmaz. ??yeri sa?l?k ve gьvenlik biriminde gцrevlendirilecek i?yeri hekimleri, i? gьvenli?i uzmanlar? ve i?verence gцrevlendirilecek di?er personelin nitelikleri, say?s?, i?e al?nmalar?, gцrev, yetki ve sorumluluklar?, зal??ma ?artlar?, e?itimleri ve belgelendirilmeleri, gцrevlerini nas?l yьrьtecekleri, i?yerinde kurulacak sa?l?k ve gьvenlik birimleri ile ortak sa?l?k ve gьvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sa?l?k ve gьvenlik birimlerinden hizmet al?nmas?na ili?kin hususlar ile bu birimlerde bulunmas? gereken personel, araз, gereз ve teзhizat, gцrevlendirilecek personelin e?itim ve nitelikleri Sa?l?k Bakanl???, Tьrk Tabipleri Birli?i ve Tьrk Mimar Mьhendis Odalar? Birli?inin gцrь?leri al?narak Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl??? taraf?ndan з?kar?lacak yцnetmelikle dьzenlenir. Kanuna veya kanunun verdi?i yetkiye dayan?larak kurulan kamu kurum ve kurulu?lar?nda ilgili mevzuat?na gцre зal??t?r?lmakta olan hekimlere, ьзьncь f?krada цngцrьlen e?itimler ald?r?lmak suretiyle ve aslо gцrevleri kapsam?nda, зal??makta olduklar? kurum ve kurulu?lar?n as?l i?veren olarak зal??t?rd?klar? i?зilerin i?yeri hekimli?i hizmetleri gцrdьrьlьr. Bu kurum ve kurulu?lar?n di?er personel iзin olu?turulmu? olan sa?l?k birimleri, i?yeri sa?l?k ve gьvenlik birimi olarak da kullan?labilir."


MADDE 5 – 4857 say?l? Kanunun 85 inci maddesinin birinci f?kras?nda yer alan "зocuklar" ibaresinden sonra gelmek ьzere "ile зal??t??? i?le ilgili mesleki e?itim almam?? i?зiler" ibaresi eklenmi?tir.


MADDE 6 – 4857 say?l? Kanunun 88 inci maddesinde yer alan "kurulmas? gerekti?i" ibaresinden sonra gelmek ьzere "veya hangi hallerde d??ar?dan hizmet alabilecekleri" ibaresi eklenmi?tir.


MADDE 7 – 4857 say?l? Kanunun 95 inci maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. "??yerinin aз?lmas?na izin vermeye yetkili belediyeler ile di?er ilgili makamlar bu izni vermeden цnce, Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl???nca i? mevzuat?na gцre verilmesi gerekli i?letme belgesinin varl???n? ara?t?r?r. Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl???nca i?letme belgesi verilmemi? i?yerlerine belediyeler veya di?er ilgili makamlarca aз?lma izni verilemez."


MADDE 8 – 4857 say?l? Kanunun 98 inci maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. "Bu Kanunun 3 ьncь maddesinin birinci ve ikinci f?kralar?ndaki i?yeri bildirme yьkьmlьlь?ьne ayk?r? davranan i?veren veya i?veren vekiline, зal??t?r?lan her i?зi iзin yьz Yeni Tьrk Liras?, 85 inci madde kapsam?ndaki i?yerlerinde ise зal??t?r?lan her i?зi iзin bin Yeni Tьrk Liras?, 3 ьncь maddesinin ikinci f?kras?ndaki i?yerini muvazaal? olarak bildiren as?l i?veren ile alt i?veren veya vekillerine ayr? ayr? on bin Yeni Tьrk Liras? idari para cezas? verilir."


MADDE 9 – 4857 say?l? Kanunun 105 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. "MADDE 105 – Bu Kanunun; a) 78 inci maddesinde цngцrьlen yцnetmeliklerdeki hьkьmlere uymayan i?veren veya i?veren vekiline, al?nmayan her i? sa?l??? ve gьvenli?i цnlemi iзin iki yьz Yeni Tьrk Liras?, al?nmayan цnlemler iзin izleyen her ay ayn? miktar, b) 86 nc? maddesi uyar?nca i?зilere doktor raporu almayan i?veren veya i?veren vekiline bu durumda olan her i?зi iзin, 87 nci maddesi gere?ince зocuklara doktor raporu almayan i?veren veya i?veren vekiline bu durumdaki her зocuk iзin iki yьz Yeni Tьrk Liras?, c) 77 nci maddesine ayk?r? hareket eden, 78 inci maddesi gere?i i?letme belgesi almadan i?yeri aзan veya belgelendirilmesi gereken i?ler veya ьrьnler iзin belge almayan, 79 uncu maddesi gere?ince faaliyeti durdurulan i?i izin almadan devam ettiren veya kapat?lan i?yerlerini izinsiz aзan, 80 inci maddesinde цngцrьlen i? sa?l??? ve gьvenli?i kurullar?n?n kurulmas? ve зal??t?r?lmas? ile ilgili hьkьmlere ayk?r? davranan, i? sa?l??? ve gьvenli?i kurullar?nca al?nan kararlar? uygulamayan, 81 inci maddesinde belirtilen yьkьmlьlьkleri yerine getirmeyen, 88 ve 89 uncu maddelerinde цngцrьlen yцnetmeliklerde gцsterilen ?artlara ve usullere uymayan i?veren veya i?veren vekiline biner Yeni Tьrk Liras?, d) Bu Kanunun 85 inci maddesine ayk?r? olarak a??r ve tehlikeli i?lerde onalt? ya??ndan kьзьkleri зal??t?ran veya ayn? maddede belirtilen yцnetmelikte gцsterilen ya? kay?tlar?na ayk?r? i?зi зal??t?ran i?veren veya i?veren vekiline her i?зi iзin bin Yeni Tьrk Liras?, ayn? maddenin birinci f?kras?nda belirtilen mesleki e?itim almam?? i?зi зal??t?ran i?veren veya i?veren vekiline her i?зi iзin be?yьz Yeni Tьrk Liras?, idari para cezas? verilir."


MADDE 10 – 4857 say?l? Kanunun 108 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. "MADDE 108 – Bu Kanunda цngцrьlen idari para cezalar?, 101 ve 106 nc? maddelerdeki idari para cezalar? hariз, gerekзesi belirtilmek suretiyle Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl??? Bцlge Mьdьrьnce verilir. 101 ve 106 nc? maddeler kapsam?ndaki idari para cezalar? ise do?rudan Tьrkiye ?? Kurumu ?l Mьdьrь taraf?ndan verilir ve genel esaslara gцre tahsil edilir. 106 nc? maddeye gцre verilecek idari para cezas? iзin, 4904 say?l? Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas al?n?r."


MADDE 11 – 4857 say?l? Kanunun 111 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. "MADDE 111 – Bu Kanunun uygulanmas? bak?m?ndan; sanayiden, ticaretten, tar?m ve orman i?lerinden say?lacak i?lerin esaslar? a?a??da belirtilmi?tir. Sanayiden say?lacak i?lerin esaslar? ?unlard?r: a) Her tьrlь madenleri arama ve topraktan з?karma, ta?, kum ve kireз ocaklar?. b) Ham, yar? ve tam yap?lm?? maddelerin i?lenmesi, temizlenmesi, ?eklinin de?i?tirilmesi, sьslenmesi, sat?? iзin haz?rlanmas?. c) Her tьrlь kurma, onarma, sцkme, da??tma ve y?kma. d) Bina yap?lmas? ve onar?m?, de?i?tirilmesi, bozulmas?, y?k?lmas? ve bunlara yard?mc? her tьrlь s?nai yap?m. e) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, havaalan?, dalgak?ran, tьnel, kцprь, la??m ve kuyular?n yap?lmas? ve onar?m?, bat?klar?n з?kar?lmas? ve batakl?k kurutma. f) Elektrik ve her зe?it muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, de?i?tirilmesi, ta??nmas?, kurma ve da??tma. g) Su ve gaz tesisat? kurma ve i?letmesi. h) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma. i) Gemi ve vapur yap?m?, onar?m?, de?i?tirilmesi ve bozup da??tma. j) E?yan?n istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve havaalanlar?nda yьkletilmesi, bo?alt?lmas?. k) Bas?mevleri. Ticaretten say?lacak i?lerin esaslar? ?unlard?r: a) Ham, yar? ve tam yap?lm?? her зe?it bitkisel, hayvani veya s?nai ьrьn ve mallar?n al?m? ve sat?m?. b) Bankac?l?k ve finans sektцrь ile ilgili i?lerle, sigortac?l?k, komisyonculuk, depoculuk, ambarc?l?k, antrepoculuk. c) Su ьrьnleri al?m? ve sat?m?. d) Karada, gцl ve akarsularda insan veya e?ya ve hayvan ta??ma. Tar?m ve orman i?lerinden say?lacak i?lerin esaslar? ?unlard?r: a) Her зe?it meyveli ve meyvesiz bitkiler; зay, pamuk, tьtьn, elyafl? bitkiler; turunзgiller; pirinз, baklagiller; a?aз, a?aзз?k, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ьrьnleri; yem ve sьt bitkilerinin yeti?tirilmesi, ьretimi, ?slah?, ara?t?r?lmas?, bunlarla ilgili her tьrlь toprak i?leri, ekim, dikim, a??, budama, sulama, gьbreleme, hasat, harman, dev?irme, temizleme, haz?rlama ve ay?rma i?leri, hastal?k ve zararl?larla mьcadele, toprak ?slah?, зay?r, mera, toprak ve su korunmas?. b) Ormanlar?n korunmas?, planlanmas? (amenajman), yeti?tirilmesi, i?letilmesi, s?n?rland?r?lmas? зal??malar?, bunlara ait alt yap? зal??malar? ile tohum toplama, fidanl?k, a?aзland?rma, erozyon kontrolь, etьt proje ve rehabilitasyonu, ormanc?l?k ara?t?rma ile milli park, orman iзi dinlenme yerleri ve kent ormanlar?n?n kurulmas?, bak?m ve geli?tirilmesi. c) Her tьrlь i? ve gelir hayvanlar?n?n (ar?, ipek bцce?i ve benzerleri dahil) yeti?tirilmesi, ьretimi, ?slah? ve bunlarla ilgili bak?m, gьdьm, terbiye, k?rk?m, sa??m ve ьrьnlerinin elde edilmesi, toplanmas?, saklanmas? ile bu hayvanlar?n hastal?k ve asalaklar?yla mьcadele. d) 854 say?l? Deniz ?? Kanununun hьkьmleri sakl? kalmak kayd?yla, kara ve su avc?l??? ve ьreticili?i ile bu yoldan elde edilen ьrьnlerin saklanmas? ve ta??nmas?. Yukar?da say?lan esaslar do?rultusunda bir i?in bu Kanunun uygulanmas? bak?m?ndan sanayi, ticaret, tar?m ve orman i?lerinden hangisinin kapsam?nda say?laca??; Sanayi ve Ticaret, Зevre ve Orman ile Tar?m ve Kцyi?leri bakanl?klar?n?n gцrь?leri al?narak, Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl???nca alt? ay iзinde з?kar?lacak bir yцnetmelikle dьzenlenir."
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun iconBazi kanunlarda değİŞİKLİk yapilmasi hakkinda kanun

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun iconBazi kanunlarda değİŞİKLİk yapilmasi hakkinda kanun

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun iconBazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal sigortalar ve...

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun iconBazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal sigortalar ve...

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun icon6111 sayili bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal...

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun iconÖzürlüler Kanunu ÖZÜRLÜler ve bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde...

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com