Radikal inguinal orşİektomi


t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
RADİKAL İNGUİNAL ORŞİEKTOMİ

Adı,Soyadı :……………………………………………………………

Doğum tarihi :…………………………………………………………….

Barkod No :……………………………………………………………..

Protokol No :…………………………..…………….............................

Baba ad ı:……………………………………………………………..

Ana adı :……………………………….……………………………..

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi

Genel veya spinal anestezi kullanılır. Hastalığınıza bağlı olarak, olası veya kesin tanı konmuş

testis kanseri nedeniyle testislerin cerrahi olarak alınması gerekmektedir. Hastalıklı testisin

bulunduğu taraf karın alt kesimi-kasık bölgesine yaklaşık 5-7 cm’lik kesi gerçekleştirilerek

testis çıkarılır.. Operasyondan sonra gerekli görülürse operasyon sahasına bir dren konabilir.

B- ANESTEZİ

Anestezi ve içerdiği riskler hakkında bilgi edinmek için “anestezi hakkında’’ bilgilendirme

sayfalarına bakınız. Eğer herhangi bir endişeniz varsa konu hakkında anestezistiniz ile

konuşabilirsiniz. Bilgilendirme sayfası size verilmemişse lütfen bir tane isteyiniz.

C- BİR AMELİYATIN GENEL RİSKLERİ

a-Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir.

Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.

b-Bacaklardaki pıhtılaşmalar ( derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu

pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.

c-Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.

d-İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ

Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

1-Operasyondan sonra aynı taraf skrotumda belirgin ödem gelişebilir (%3-7).

2-Bazı hastalarda yara iyileşmesi anormal olabilir, bu durumda yara ağzı kalınlaşabilir,

kızarık veya ağrılı olabilir.

3-Özellikle şişman hastalarda, kısmen veya tamamen yara yeri açılması gelişebilir.

4-Yara yeri enfeksiyonu gelişebilir ve antibiyotik ile tedavi edilmesi gerekir. Nadiren ek

cerrahi ihtiyacı gerekebilir (%3-5).

5-Kilosu fazla kişilerde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve

trombüs açısından risk artmıştır (%0,3-1).

6-Sigara içicilerinde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs

açısından risk artmıştır

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler: Testisinizde tümör şüphesi olan kitle lezyonu

mevcuttur. Yapılan tetkikler bu lezyonun çok yüksek olasılıkla tümör olduğunu

düşündürmektedir. Bu testisin alınarak tanının kesinleştirilmesi gerekmektedir. Diğer testis

normal olması halinde normal hormonal denge ve üreme için gerekli işlevleri yerine

getirecektir.

Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?: Hastalığınıza tanı konamaz ve gerekli

tedaviye başlanamaz. Hastalık hızla ilerleyebilir ve ve diğer organlara (karın içi lenf

bezlerine, akciğer, beyin, karaciğer v.b) sıçrayabilir (metastaz gelişebilir). Tedavi

yapılmaması durumunda ölüme sebebiyet verebilir. Testis tümörleri tanı anında metestaz

yapmış olsalar da radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi ile %90’ın üzerinde tedavi

edilebilmektedir. Ancak, uygulanacak tedavi şekli tümörün cinsine göre değişiklik

göstermektedir. Bu nedenle mutlaka kesin tanının konması gerekmektedir ve bu ancak

hastalıklı testisin alınmasıyla mümkün olabilmektedir.

Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak (Alternatif tedaviler hakkında bilgi içermelidir):

-Genel veya spinal anestezi kullanılır. Tanı konması durumunda en kısa süre içinde testis

alınmalı ve patolojik incelemeye gönderilmelidir. Hastalıklı testisin bulunduğu taraf karın alt

kesimi-kasık bölgesine yaklaşık 5-7 cm’lik kesi gerçekleştirilerek testis çıkarılır.

Operasyondan sonra gerekli görülürse operasyon sahasına bir dren konabilir.

-Alternatif olarak aynı işlem laparoskopik olarak yapılabilmektedir. Laparoskopik

girişimlerin hastanede kalış, iyileşme süreleri, ağrı kesiciye ihtiyaç duyma, işe ve günlük

yaşama dönme süreleri daha kısa ve kozmetik görünümü daha güzel olmaktadır.

Hastanın girişimin şekli, zamanı, yan etkileri, başarı oranı ve başarıdan ne kastedildiği,

girişim sonrası ile ilgili soruları:

-Genel veya spinal anestezi kullanılır. Tanı konması durumunda en kısa süre içinde testis

alınmalıdır

-Ameliyatın yapılış şekli yukarıda tariflenmiştir.

-Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar mevcut olup bunlar yukarıda

belirtilmiştir.

- Ameliyat sonrası başarı hastanın testisinin komplikasyon gelişmeksizin çıkarılmasıdır.

Başarı şansı %100’dür.

-Operasyon sonrası dren konduysa ve her şey yolunda seyrediyorsa sıklıkla 1.gün çekilir ve

hasta taburcu edilir.

Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

Ameliyat olacağınız geceden itibaren hiçbir şey yememelisiniz. Aspirin gibi kan sulandırıcı

ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz.

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız. 2 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan

kaçınmalısınız.Size önerilen tarihte poliklinik kontrolüne gelmeli ve patoloji sonucunu

öğrenmelisiniz. Ek tedavi gerekip gerekmeyeceği ve tedavi verilecekse tedavinin şekli size

kontrollerde bildirilecektir
Hekimin hasta hakkında bilmek istedikleri:

Kullandığı ilaçlar: Kanama zamanı:

Alerji: Diğer hastalıklar:


Hekimin bilgilendirme konuşmasına ait notları:

......................................................................................................................................................

....................................

Hekimin kaşesi ve imzası

Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması:

• Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.

• Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi

seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar,

tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.

• Tedavi/girişim’den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.

• Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin

eğitim amaçlı kullanılabileceği açıklandı.

• Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.

• Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.

• Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.

• İstemediğim taktirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya

istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum.
Tarih/Saat :

Hastanın/ Veli/Vasi veya Yakınının (yakınlık derecesi) adı, soyadı ve imzası:Not: Lütfen el yazınızla “3 sayfadan oluşan bu onamı okudum, anladım ve kabul ediyorum”

yazınız ve imzalayınız.NOT: Hastanın onam veremeyecek durumda olması halinde, onam alınan kişinin kimlik

bilgileri ve imzası alınır.

• Hastanın Velisinin (Ebeveynin) ikisinin de imzalaması gereklidir. Eğer velilerden

yalnız birinin imzası varsa, imzalayan çocuğun bakımını kendi başına üstlendiğini veya diğer

velinin izninin bulunduğunu kanıtlamalıdır.

• Yazılı olarak kaldırılma talebim olmadıkça mükerrer yapılan aynı işlemler için

(örneğin diyalize girme, kan transfüzyonu, belden sıvı alma, kemoterapi, radyoterapi, yatış

süresinde bir seri aynı şekilde tıbbi veya cerrahi tedavinin uygulanacağı diğer hallerde v.b.) bu

onam geçerli olacaktır.

Hasta ile direkt iletişimin kurulamadığı durumda iletişimi sağlayan kişinin (örneğin tercüman)
Adı, Soyadı:

Adresi:


Ben “Aydınlatılmış Hasta Onam Formu” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine

veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde aktardım.
İmza: Tarih:

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Radikal inguinal orşİektomi iconBasit orşİektomi

Radikal inguinal orşİektomi iconModiFİye radikal mastektomi: memenizdek

Radikal inguinal orşİektomi iconRadikal ampliFİye foto-polimerizasyon (rap) tekn. 3

Radikal inguinal orşİektomi iconCoşkun Herni Onarımı: İnguinal Herni Onarımında yeni bir teknik


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com