Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış


t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar

açıklama: c:\users\tr\desktop\llll.jpg
MTD

www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:73 K:102

ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(Marka Patent No / Trademark)

(2015/04018 – 2015/GE/17595)
MTD DERGİSİ MAKALE BAŞLIĞI 14 PUNTO OLMALI VE KALINLAŞTIRMALIDIR

1
MTD JOURNAL ENGLISH HEADING GOES HERE BOLD AND 14 TYPEFACE
Ahmet ARSLAN*, Ali Murat KIRIK**, Murat KARAMAN*, Ahmet ÇETİNKAYA***

* Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul / Türkiye

** Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü İstanbul / Türkiye

*** Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü İstanbul / TürkiyeAbstract
Please, do not use special symbols and mathematical characters in header and abstract. Abstract includes the summary of the paper here using 100-150 words! The abstract part presents the aim, method and results of the paper in short. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx

Keywords: Keywords, Keywords, Keywords


Özet

Makale başlığında ve özetlerde sembol, özel ve matematiksel karakterler kullanmayınız. Özet kısmı 100-150 sözcük içerecek şekilde hazırlanmalı, makalenin amacı ve sonuçlarını genel bir şekilde özetlemelidir. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelime, Anahtar Kelime, Anahtar Kelime (En az üç tane olmalıdır)
1.GİRİŞ
Dijital araçlar ve uygulamalar günlük yaşamımızda çok daha fazla sayı ve sürede yer almaktadırlar. Doğru kullanıldıklarında hayatımızı kolaylaştıran bu teknolojiler doğru kullanılmadığında, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde, olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Dijital araçlarla çok fazla sürelerde ve amaçsızca geçirilen zaman çocukların ve gençlerin sosyalleşmesini engellemekte ve aynı zamanda fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara da neden olmaktadır. Bu rahatsızlıklardan en önemlilerinden bir tanesi de belirli bir eylemi tekrar yapmaya yönelik karşı konulamaz arzu duyma biçiminde tarif edilen bağımlılıktır. Teknolojik araç ve uygulamaların hayatımızın vazgeçilemez bir parçası haline gelmesinden sonra dijital bağımlılık kavramı da gündemimize girmiş bulunmaktadır. Temel olarak dijital araç ve uygulamalara yönelik bağımlılık olarak tanımlanan dijital bağımlılık başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir.
Artık iç içe geçmiş bütünleşik teknolojilerle daha karmaşık bir yapıya bürünmüş olan dijital bağımlılığın internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını da kapsaması bakımından bir bütün olarak ele alınması ve incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen bu dijital bağımlılık için birçok olumsuzluk rapor edilmiştir. Bağımlıların akademik başarılarının anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu (Anderson, 2001: 21-26), oyunlar, bültenler, sohbet odaları gibi.

  1. TEMEL DÜZEN ÖZELLİKLERİ

Sayfa düzeni aşağıdaki kurallara uymalıdır. Hazır bir taslak (Word®) kullanmanız veya ayrıntıların kontrolü için örnek bir dosya takip etmeniz bu gereklilikleri yerine getirmeniz açısından önerilir. Sayfa düzeni aşağıdaki kurallara uymalıdır. Hazır bir taslak (Word®) kullanmanız veya ayrıntıların kontrolü için örnek bir dosya takip etmeniz bu gereklilikleri yerine getirmeniz açısından ısrarla önerilir.

2.1. Temel Düzen Özellikleri

Makaleler A4 formatında hazırlanmalıdır.

2.1.1. Başlıklar

Bölüm başlıkları kalın ve yaslanmış olmalı, başlıkta tüm kelimeler büyük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar kalın, yaslanmış ve italik olmalıdır. Bu dosyadaki örnekleri inceleyiniz..

Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

2.2. Yazı Tipi

Dergimizin yazım şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. XXXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2.3. Şekiller
Bütün şekiller sütuna göre ortalanmalıdır. Şekillerin başlıkları her şeklin altına yazılmalı ve Şekil 1’de gösterilen düzende olmalıdır. Şekillerin çizgili kutular olması tercih edilir. Şekiller koyu veya renkli bölgeler içeriyorsa, yüksek kaliteli, renksiz lazer yazıcılarda düzgün basılabilir olup olmadığı kontrol edilmelidir
sekil-osmaniye-googleearth

Şekil 1.Çalışma Alanı
2.3. Tablolar

Bir tablo örneği Tablo 1’de verilmiştir. Tipine ve kullanım amacına göre değişik tipte başka tablolar da kullanılabilir. Tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır.

Tablo 1. Cephe Konstrüksiyon Analizi Yapılan Binalar

NTR

12 punto

12 punto

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2.4. Denklemler

Denklemlerin her biri ayrı satırlara yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir. Örneğin;

(1)

(2)
KAYNAKÇA
AKINCI-VURAL, Z.B. VE BAT, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal Of Yaşar University, 20(5)3348-3382.

ANDERSON, K. J., (2001). Internet Use Among College Students: An Exploratory Study. Journal of American College Health, 50, 21-26.

ARISOY, Ö. (2009). İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi, Psikiyatride Güncel Yaklașımlar - Current Approaches In Psychiatry, Cilt:1, 1(55-67).
ARSLAN A. (2015). Eğitim ve Öğretimde Sosyal Medyanın Kullanımı. A. Büyükaslan ve A.M Kırık (Ed.). Sosyalleşen Olgular Sosyal Medya Araştırmaları 2 (191-219). Konya: Çizgi Kitapevi

BABAOĞLU, A. N. (1997). Uyuşturucu Tarihi. Kaynak Yayınları, Ankara.

BALCI, Ş. VE GÜLNAR, B. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili. Selçuk İletişim Dergisi, 6(1)5-22.

BAYRAKTAR, F. (2001). İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

BEYATLI, Ö. (2012). Orta Öğretim Kademesindeki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş. VE DEMİREL, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş 11. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
CHEN, K., TARN, M. J. VE HAN, B. T. (2004). Internet Dependency: Its Impact On Online Behavioral Patterns In E–Commerce. Human Systems Management, 23(1), 49–58.

ÇAKIR–BALTA, Ö. VE HORZUM, M. B. (2008). Web Tabanlı Ögretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1)187–205.

EŞGİ, N. (2013). Dijital Yerli Çocukların ve Dijital Göçmen Ebeveynlerinin İnternet Bağımlılığına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3)181-194.

GRIFFITHS, M. D. (1999). Internet Addiction: Fact or Fiction?, The Psychologist,12(5), 246-250.

GÜNÜÇ, S. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Bazı Demografik Değişkenler İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

GÜNÜÇ, S. VE KAYRİ, M. (2010), Türkiye’de İnternet Bağımlılık Profili Ve İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (39)220-232.

GÜRCAN, A., ÖZHAN, S. VE USLU, R. (2008). Dijital Oyunlar ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne Sunulan Rapor.

HORZUM, M.B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim Ve Bilim, 36(159), 56-68.

HORZUM, M. B. VD. (2008). Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği, Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi, (30)76–88.

KAYA, A.B. (2013). Çevri̇miçi̇ Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

KIRIK, A. M. (2013). Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı, Sosyal Medya Araştırmaları – I “Sosyalleşen Birey”, (ed. Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık içinde), Konya: Çizgi Kitabevi.

KOÇAK, D. Y., HOTUN-ŞAHİN, N. VE BÜYÜKKAYACI-DUMAN N. (2015). Alkol ve Sigara Bağımlılığı, Kadın Sağlığına Etkileri ve Hemşirelik Girişimleri, www.literatursempozyum.com ocak/şubat/mart 2015, Cilt: 1 (5)43-47. Erişim Tarihi:10.08.2015

KÖKSAL, Y. (2015). İnternet Bağımlılığı İle İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 7 Sayı:12(117-130).

O’REILLY, M. (1996). Internet Addiction: A New Disorder Enters The Medical Lexicon, Canadian Medical Association Journal , 154,1882-1883.

PRENSKY, M. (2001). Digital Natives Digital Immigrants, http://www.marcprensky.com/ Erişim Tarihi: 11.08.2015

SANDERS, C.E., FIELD, T.M., DIEGO, M. VE KAPLAN, M. (2000). The Relationship Of İnternet To Depression And Social Isolation Among Adolescents. Adolescence, 35 (138), 237-242.

SCHERER, K. (1997). College Life On-Line: Healthy And Unhealthy İnternet Use. Journal Of College Student Development, 38, 655-665.

ŞAHİN, C. VE TUĞRUL, V. M. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi, Journal of World of Turks, 4(3)115-130.

TRT HABER (2015). Sosyal Medya Rahatsızlığı: FOMO, http://www.trthaber.com/haber/saglik/sosyal-medya-rahatsizligi-fomo-164657.html, Erişim Tarihi: 10.08.2015

YOUNG, K. S. (1998). Caught İn The Net: How To Recognize The Signs Of Internet Addiction—And A Winning Strategy For Recovery. New York: Wiley Publishing.EXTENDED ABSTRACT

Yapılan çalışmanın kaynaklar kısmından sonra Genişletilmiş İNGİLİZCE Özet kısmı eklenmelidir. İNGİLİZCE özet kısmı 750 ile 1000 kelime arasında olmalı ve İNGİLİZCE özet; makalenin amacını, kapsamını, bulgularını ve sonuç kısımlarını kapsayacak şekilde olmalıdır. Genişletilmiş İNGİLİZCE özet sadece Türkçe yazılan çalışmalar için gereklidir, İngilizce yazılmış çalışmalarda bu kısım gerekmemektedir.
Keywords: ………………………..1 Sorumlu Yazar: Ahmet ARSLAN, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İstanbul / Türkiye, aarslan@marmara.edu.tr Geliş Tarihi / Received: 15.08.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 17.08.2015 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee”


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış iconTemmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 8 Yıl: 2015 Jel Kodu: Z11

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış icon1 Olay ne zaman yaşanmıştır? A sonbahar mevsiminde b kış mevsimindec yaz mevsiminde 2

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış iconBasın Bülteni Aralık 2015

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış iconBasin bülteni 18 Kasım 2015

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış iconEKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış iconRg sayı: 114 5 Aralık 1991

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 04 ekiM 2015

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış iconEylüL 2015 dus tartişilan bazi sorular

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış icon31 Aralık 2008 ÇARŞamba resmî Gazete Sayı : 27097 mükerrer)

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış iconCilt/Vol 7 Sayı/Number 27 Eylül/September 2016


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com