Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi


sayfa1/14
t.ogren-sen.com > Tıp > Araştırma
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(SAĞLIK TURİZMİ BİRİMİ)


MEDİKAL TURİZM ARAŞTIRMASI

(Birinci Bölüm)


Ekim – Aralık 2010

Ankara


“ Sağlıkta dâhil pek çok şeyin küreselleştiği ve küreselleşmek zorunda olduğu bir dünyada öncü politikalar geliştirerek olaylara ve gelişmelere yön veren ülke olmakla kendi kabuğuna sıkışmış, gecikmiş ve ardıl adımlarla olayların ve gelişmelerin arkasından gitmek arasında bir tercih var önümüzde…”

T.C. Sağlık Bakanlığı

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dr. Dursun AYDIN - Sağlık Turizmi Birimi Koordinatörü

Drs. Cemal YILMAZ – Sağlık Turizmi Danışmanı

Aralık 2010 – Ankara

Copyright©2010
İÇİNDEKİLER
I. Sağlık Turizmi Birimi Koordinatörünün Önsözü

II. Araştırmacının Önsözü

III. Yönetici Özeti
İÇİNDEKİLER

A. SAĞLIK TURİZMİ YURTDIŞI ARAŞTIRMASI – I


 1. ARKA PLAN

 2. 2011 Yılı Sağlık Turizmi İkinci ve Üçüncü Araştırmaları

 3. Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi

 4. Kısa Tarihçe

 5. Sağlık Turizminde Tanımlar

5.1. Medikal Turizm

5.2. Termal ve SPA-Wellness Turizmi

5.3. İleri Yaş ve Engelli Turizmi

 1. Türkiye’DE GENEL Turizm İÇERİSİNDE SAĞLIK TURİZMİNİN DURUMU

6.1. Genel Turizme Kısa Bakış

6.2. Genel Turizmden Elde Edilen Gelir

6.3. Türkiye’de Sağlık Turizmi Verileri

6.4. Medikal Turizmini Besleyen Nedenler

6.5. Medikal Turizminde Tersine Akış

6.6. Medikal Turizmin Riskleri ve Önündeki Engeller

6.7. Medikal Turizmde Öne Çıkan Ülkeler
B. MEDİKAL TURİZMİN LİDER ÜLKELERİ


 1. HİNDİSTAN

  1. Ülke Kimliği,

  2. Hindistan Sağlık Turizmi

  3. Hindistan Sağlık Sistemi

  4. Hindistan Sağlık Turizmi Hizmetlerinde Uygulanan Ücretler
 1. TAYLAND

  1. Ülke Kimliği

  2. Tayland Sağlık Turizmi

  3. Tayland Sağlık Sistemi

  4. Tayland Sağlık Turizmi Hizmetlerinde Uygulanan Ücretler
 1. SİNGAPUR

  1. Ülke Kimliği

  2. Singapur Sağlık Turizmi

  3. Singapur Sağlık Sistemi

  4. Singapur Sağlık Turizmi Hizmetlerinde Uygulanan Ücretler
 1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

  1. Ülke Kimliği

  2. ABD Sağlık Turizmi

  3. ABD Sağlık Sistemi

  4. ABD’de Sağlık Hizmetlerinde Uygulanan Ücretler
 1. MALEZYA

  1. Ülke Kimliği

  2. Malezya Sağlık Turizmi

  3. Malezya Sağlık Sistemi

  4. Malezya Sağlık Hizmetlerinde Uygulanan Ücretler
 1. TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNE GENEL BAKIŞ

 2. EKLER

 3. KAYNAKÇA


I. SAĞLIK TURİZMİ BİRİMİ KOORDİNATÖRÜNÜN ÖN SÖZÜ

Türkiye; sağlık turizminde bölgesel bir güç…

31 Mart 2010 tarihinde kurulan Sağlık Turizmi Birimi geçtiğimiz yıl yoğun bir yılı geride bırakırken 2011 yılına bir önceki yılın bilgi ve tecrübe birikimiyle girmektedir.
Ülkemizde sağlık turizmi alanında yapılan çalışmaların eşgüdümünün sağlanması, bu alanda tedavi ve sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda aranması gereken standartların belirlenmesi ve buna bağlı olarak akreditasyon sürecinin başlatılması amacıyla çeşitli planlamalar yapmış bulunuyoruz.
Sağlık turizminin alt türevlerinden olan gerek medikal gerekse termal ve ileri yaş turizminde söyleyeceği pek çok söz bulunan Türkiye gibi bölgesel bir güce yakışan öncelikli olarak kendi sınırları içerisinde mutfak çalışması yaparak bu alanda çalışan kamu ve özel sektörden paydaşlarıyla hedefini belirlemesi, buna uygun plan ve stratejilerini ivedilikle geliştirmesidir.
Bilindiği üzere politika ve strateji belirlenmesi yeterli veri ve bilgiye gereksinim duyar. Ülkemiz her ne kadar sağlık turizminde çok gerilerde olmasa da sağlık turizminin nispeten yeni bir alan olması nedeniyle bu alanda çok fazla araştırma ve inceleme bulunmadığı için birçok çalışmaların ilklerini yapma durumumuz söz konusu olmaktadır. Nitekim elinizdeki bu çalışma da bu alanda yapılan çalışmaların ilkini teşkil etmektedir.
Sağlık Turizmi Danışmanımız Drs. Cemal Yılmaz tarafından yapılan bu “ Yurtdışı Sağlık Turizmi Araştırmasının” birincisini oluşturan “Medikal Turizm” araştırmasını takiben 2011 yılında “ İleri Yaş ve Engelli Turizmi” VE “ Termal Turizmi / SPA-Wellnes” olmak üzere diğer bölümlerinin araştırmasının yapılması planlanmaktadır.
Bu çalışmaların bu alandaki bilgi boşluklarının doldurulmasına katkıda bulunmasını umar 2011 yılının ülkemiz için güzellikler getirmesini dilerim.
Dr. Dursun AYDIN

Sağlık Turizmi Birimi Koordinatörü


II. ARAŞTIRMACININ ÖN SÖZÜ

Pek çok ülkenin ortak paydası; Sağlık Turizmi…
Sağlık Turizmi küresel ölçekte sloganlarla ifade edilme dönemini gerilerde bırakıyor artık ve yeni küresel oluşumların merkezinde konuşlanmaya başlıyor. Küresel ölçekte kültürel, ekonomik, sosyal ve sağlık alanında ciddi fay hattı kırılmalarının yaşandığı, yeni dünya düzenlerinin oluşmaya başladığı günümüzde Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada meydana gelen bu değişimlere bigâne kalması düşünülemez.
Sağlık turizmini de kapsayan sağlıkta genel değişim ve dönüşüm devletlerin siyasi, kültürel, sosyal, istihdam, mali yapı ve sosyal güvenlik gibi makro politikalarından ayrı düşünülemeyecek kadar birbirine bağlı ve iç içe geçmiş temel ve stratejik konuların başında gelmektedir. Bu değişim ve dönüşümün temel öğelerinden birini oluşturan sağlık turizmi sanıldığının aksine oldukça fazla alan ve disiplinle ilintili ve ilgili bulunmakta.
Ulus devletlerin kendi öz varoluş gerekçelerinden sapmadan esnek davranarak kendi yüksek çıkarları temelinde başka ülkelerle siyasi, kültürel ve ekonomik işbirliğine yönelmesi kaçınılmaz bir durum olarak zuhur ettiği gibi sağlık turizmi alanında da benzer işbirlikleri kaçınılmaz bir gerçeklik olarak önümüze çıkmakta.
Ülkemizin sahip olduğu hastane ve sağlık kurumlarının gelişmiş ve ileri teknolojiyle donatılmış altyapı ve yetişmiş doktor ve sağlık elemanları gibi nitelikli insan kaynaklarına sahip olması Türkiye’nin medikal turizmde dünya sıralamasında ilk 5’e girmesini mümkün kılabilecek asli unsurlardır.
Elinizdeki bu mütevazı araştırmanın birinci bölümünü oluşturan “ Medikal Turizm ” araştırmasında, sağlık turizminde dünyada şu anda önde giden Hindistan, Tayland, Malezya, Singapur ve Almanya gibi ülkelerin aslında Türkiye’den altyapı ve sağlık elemanı açısından çok ileri olmasından değil özel sektör ve devlet kurumlarının birlikte çalışarak ortak politika ve stratejiler geliştirme becerilerini göstermelerinden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle artık küresel bir seyir takip eden ve pek çok ülkenin ortak paydası olmaya başlayan sağlık turizminde bu işbirliğini gerçekleştirme ve artı değer oluşturma sırası 2011’de artık güzel ülkemiz Türkiye’de diye düşünüyorum.
Drs. Cemal Yılmaz

Sağlık Turizmi Danışmanı / Araştırmacı

III. YÖNETİCİ ÖZETİ

Araştırma

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Sağlık Turizmi Birimi kurulduğu Mart 2010’dan beri yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.
2010 yılını kuruluş ve altyapı oluşumuna tahsis eden Birim ekim-Aralık 2010 tarihleri arasında elinizdeki bu envanter araştırmasını yapmış bulunmakta. Bu araştırmada, sağlık turizmi alanında yurtdışında yapılan çalışmalar incelenmiş, gelişmeler takip edilmiş, sağlık turizminde öne çıkan ülkelerin durumları irdelenmiş, iç ve dış dinamiklerine bakılmış ve başarılarının arkasında yatan asli unsurlar anlaşılmaya çalışılmıştır. Elinizdeki bu medikal turizm ağırlıklı ilk araştırmadan sonra 2011 yılında sağlık turizminin diğer bileşenleri ayrıntılı olarak incelenecektir.
Kavramlarda belirsizlik

Bu arada sağlık turizmi alanında gerek ülkemizde gerekse uluslar arası alanda ciddi bir kavram kargaşasının hüküm sürdüğü görülmekte. Bir yanda sağlık turizmi derken medikal turizm kastedilmekte diğer yandan termal turizm ve SPA-Wellness kastedilmektedir. Gerek medikal turizm gerekse, SPA-Wellness de buna dâhil olmak üzere, termal turizm ile ileri yaş ve engelli turizmi, sağlık turizminin alt bileşenleri olmasın rağmen sağlık turizmi terimi ile bütün bu türevler münferiden sağlık turizminin kendisi ve topyekûnu olarak anlaşılmıştır.
Sağlık turizmi yalnız medikal veya termal turizm olmayıp bütün bunların bir araya gelerek oluşturdukları bir üst kavram olarak anlaşılıp türevlerinin de buna göre tanımlarının yapılması daha doğru olacaktır.
Bu nedenle biz bu çalışmalarımızda sağlık turizmi kavram ile tüm bileşenlerini birlikte kastedip bu kavramı yalnız bir bileşene münhasır kılmayacağız.

Sağlık turizminin geleceği

Sağlık turizmi nereden bakılırsa bakılsın önüne geçilemeyecek ve geçilmemesi de gereken bir olgu olarak karşımıza çıkmakta. Ülkeler arasında işbirliği ve ortaklıkların artması, bireyin sınır ötesi seyahat özgürlük ve imkânının artması, sınırların daha kolay aşılması ve vize gibi bunu önleyici engellerin azalması, sağlık turizminin ülkelerin gelirlerinde ciddi artışlara sebep olması, gezi ve tatil turizminin bıraktığı gelirlerin (ortalama 650 Dolar) kişi başına sağlık turizminden elde edilen gelirlere oranla çok düşük kalması pek çok ülkenin sağlık turizmini bir politika olarak ele almasına ve bu alanda ciddi yatırımlar yapmaya yönelmesine sebep olmuştur.

Amerika’da yapılan bir araştırmada yurtdışında sağlık hizmetleri almak için en azından 6.000 (altı bin) Dolar ve üstü harcamalarda tasarruf yapıldığı, bu miktarın altında kalan tedavilerde yurtdışına gitmenin bir tasarruf sağlamadığı belirtilmekte. Diğer yandan, yapılan tedavi ve sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve bunlar arasında çok ciddi fiyat farkları olması nedeniyle sağlık turizminde turist başına ortalama bir fiyat vermek oldukça zor görünmekte. Bununla birlikte açık kalp ameliyatı, kök hücre nakli, diz ve kalça yenilemeleri gibi karmaşık ve ağır tıbbi müdahalelerde on binlerle ifade edilen miktarlar söz konusu olabilmektedir.
Bu nedenle Hindistan, Almanya, Malezya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Tayland gibi ilk 10’a dahil olan ülkelerde özellikle ciddi girdiler sağlayan tedavi türleri öne çıkmakta.
Ayrıca bu ülkeler kamu ve özel sektör paydaşları olarak birlikte işbirliğine yönelmiş, ülkeleri yararına artı değer oluşturarak politika ve alt yapılarını buna göre kurgulamışlardır. Örneğin Almanya, 11 Eylül saldırılarından sonra yeni bir destinasyon arayan özellikle zengin körfez ülkelerinden gelen hastalara kucak açarak ABD’den boşalan yeri doldurmayı başarmıştır. Sessiz sedasız yürüyen Almanya, Kuveyt başta olmak üzere diğer zengin Arapları ülkesine çekmekte ve bu guruba sağlık hizmetleri sunmakta epey yol almış bulunmakta.
Aynı şekilde, sağlık turizminde dünya genelinde birinciliğini koruyan Hindistan 2012 yılında 1 milyonu aşkın sağlık turisti sayısına ulaşmayı hedeflemektedir.
Dünyanın şimdi sağlık turizmi bağlamında yeniden şekillendiği, ya da diğer bir ifadeyle ayrıştırılıp pazar bölgeleri olarak işaretlendiği ve sunucu ülkeler tarafından pay edilmeye başlandığı göz önüne alınırsa Türkiye olarak nereye yoğunlaşacağımız, hedef kitlemizi kimlerin oluşturacağı, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için tanıtım konusunda nasıl bir yöntem izleyeceğimiz gibi konularda tüm paydaşlarla oturup ivedilikle plan ve stratejiler yapmaya başlamamız tarihi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmakta.
Sağlık turizminin ülke için riskleri

Sağlık turizmi iki tarafı keskin bir bıçak görüntüsü vermekte; bir yanda ülke ekonomisine sağlayacağı mali ve istihdamla birlikte siyasi ve sağlık altyapısının gelişmesine olan katkılarının yanı sıra ülke içerisinde bir takım dengesizliklerin de oluşumuna sebebiyet vermesi söz konusu olabilmekte. Tayland’da olduğu gibi nitelikli doktor ve sağlık personelinin kamudan daha fazla kazandıkları özel hastane ve diğer sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri nedeniyle kamu hastanelerinde nitelikli doktor ve sağlık personeli sorunu ortaya çıkarabilmekte.
Diğer yanda özel hastanelerin daha yüksek ücretler ödeyen yabancı hastalara öncelik vermesi sonucunda yerli hastaların ikinci sınıf hasta muamelesi görmesi ancak kapasite fazlalığı ortaya çıkma ve yatakların boşalmasından sonra yerli hastaların tedavi edilmesi ve yabancılara öncelik verilmesi gibi başka riskleri de beraberinde getirme ve ülke içerisinde sosyal huzursuzluk ortaya çıkmasına sebep olma gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir.
Bununla birlikte mademki sağlık turizmi önüne geçilemeyen bir vaka olarak karşımıza çıkmakta ve biz istesek de istemesek de bu küresel gelişim kendi mecrasında akacak o halde öncül adımlar atarak tüm risklerin hesaplandığı, özel sektör paydaşlarıyla durumun istişare edildiği, yerli ve yabancı hastalara sağlık hizmeti sunumunda bir dengenin belirlendiği belki de kota konduğu, olası risklerin olabildiğince azaltıldığı bir yöntem geliştirme yönüne gidilmelidir.
Risk alarak gelişmeleri kontrollü bir şekilde yönlendirmek ve karar süreçlerine ve aşamalarına etki etmek, önlenemez bu küresel gelişmede hiçbir şey yapmadan nasıl bir şekil alacağı kestirilmeksizin kendi başına kaotik bir seyir takip etmesine izin vermekten daha iyidir.
ABD muamması

Türk hastane ve sağlık kurumları üzerinde Amerika Birleşik Devletleri sihirli ve gizemli bir etkiye sahip gözükmekte. Pek çok hastane ve sağlık kurumu, bir zamanlar bizden hasta çeken ABD’den bu sefer tedavi için Türkiye’ye hasta getirmeyi bir prestij olarak algılamakta ve bu konuda yatırım yapmaktadır. Örneğin çok yaygın yanlış algılamalara göre ABD’den yakın dönemde 6 milyonluk büyük bir sağlık turisti pastası ortaya çıkacağı ve bunun yüzde 10’nun dahi Türkiye’ye çekilmesinin çok büyük girdiler sağlayacağı gibi çok sığ yaklaşımlar görülmekte.
Bu beklenti aşağıda belirtildiği gibi bazı açılardan temelsiz olup, istendik düşünce ve pembe yaklaşımlar nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş ABD pazarına yaptığı ciddi yatırımın sonucunda beklediği girdileri elde edememekten dolayı çok ciddi hayal kırıklıkları yaşayabilir, olası zararları yüklenmek zorunda kalabilir. Bu nedenle özellikle şu konulara dikkat edilmesinde fayda mülahaza edilir;


 1. Bu araştırmanın ileriki bölümlerinde de görüleceği üzere yurtdışında tedavi ve sağlık hizmetleri almak isteyen ABD’li yurttaşların profili yüksek olmayıp orta ve düşük gelirli, kendi ülkesinde ya hiç sigortası olmayan ya da diş, göz gibi konularda yeterli sigorta kapsamına sahip bulunmayan kişilerden meydana gelmektedir. Gelir yönüyle zayıf olmaları onları Meksika, Kosta Rica, Brezilya, Hindistan, Malezya, Singapur gibi oldukça ucuz ama kaliteli hizmet sunan ülkelere yönlendirmekte. Bu nedenle Türk hastane ve sağlık kurumlarının iyi fiyat analizleri yapmaları ve buna göre ABD pazarına bakmaları daha akılcı olacaktır. Ayrıca ABD’li hastaların sağlık hizmetleri alımında davranış ve tercih analizlerinin iyi yapılması gerekir.
 1. ABD’li sağlık sunucuları, ABD sağlık ve sigorta sisteminde yapılacak bazı düzenleme ve iyileştirmeleri beklemekte. Sağlık sisteminde yapılacak bazı reformlar bir anda ABD’li yurttaşların yurtdışı seyahatlerinde büyük düşüşler meydana getirebilir. Aslında ABD sağlık altyapısı ve doktor ve sağlık personeli açısından hala dünyanın önde ülkelerinden birisidir. Dolayısıyla ABD pazarına aşırı yüklenme çok riskli olup iyi analiz edilerek yapılırsa daha akılcı olacaktır.
 1. ABD bir yanda kendisi yurtdışına hasta gönderirken diğer yanda kendisi özellikle Latin Amerika, Ortadoğu ve Avrupa’dan zengin ve paralı hastaları çekerek yılda 1 milyar Dolar civarında sağlık turizminden gelir elde etmektedir. Bir diğer ifadeyle ABD, düşük gelirli yurttaşlarına sağlık hizmetleri sunmada isteksiz davranırken yurtdışından zengin ve paralı hastalara yüksek düzeyde kaliteli tedavi ve sağlık hizmetleri sunmaktadır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi iconAraştirma yöntemi araştirma öneriSİ

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi iconAraştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. İskele bölgesinde yaşayan...

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi icon1 stajin amaci kapsami ve yöntemi

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi icon1 stajin amaci kapsami ve yöntemi

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi iconİŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ Rİsk değerlendirme yöntemi

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi iconRefleksoloji Cp(serebral palsy)’de En Etkili Tedavi Yöntemi…

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi iconAraştırma Alan Kodu : a-02 Araştırma Öncelik Puanı

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi icon1 – amaç : Çevre boyutlarını ve İSİG tehlikelerini belirlemek ve...

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi iconDrm araştırma Laboratuvarları A.Ş. Amerikalı bir şirket olduğunu...

Araştırma Yöntemi ve Verilerin Derlenmesi iconAraştirma b. 1


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com