"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun."1


sayfa3/3
t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
1   2   3
“Sizden biriniz, seferden döndüğünde haber vermeden, aniden ailesinin yanına gece girmesin“ 37 buyurmuştur.
Resûlullah (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz, bir yol dönüşünde ailesinin yanına geceleyin (geç vakit) gelmezdi. Gelişini ya sabaha ya da akşamdan önceye rast getirirdi. Seferden genelde kuşluk vakti dönerdi. Önce mescide uğrayıp iki rekât namaz kılar, biraz oturur, sonra hane-i saadetine teşrif ederdi. 38
Şartlarımız uygun olduğu sürece bu edeplere dikkat etmelidir. Bunda büyük bir fazilet ve sünneti ihya sevabı vardır. Ancak, kafilenin ve yolun durumuna göre, gece gündüz dönüş ve iniş saatleri değişebilir. Mukaddes yerleri ve kâmil velileri ziyaretten maksat Allah Teâlâ’ya yaklaşmaktır.
Mürid, mürşidini ziyaret edip dönerken niyetini, kalbini, durumunu gözden geçirmelidir. Nasıl bir vaziyette gelip hangi hâlde geri döndüğünü düşünmelidir. Kazancının ne olduğuna bakmalıdır. Samimi olarak ziyaretinin tekrarını istemelidir. Ziyaretten sonra yönü memlekete dönse bile, gönlü mürşidinde ve onda gördüğü güzel hâllerde kalmalıdır.
Onu kendisine örnek alıp, biraz daha iyi ve samimi kulluk yapmaya niyetlenmelidir. Mürşidi ile bağını kuvvetlendirecek amellere sarılmalıdır. Onunla arasındaki güzel hukuku geliştirecek hizmetleri aramalıdır. Muhabbetini artıracak edepleri öğrenmeli, mürşidini sevindirecek vazifeleri üstlenmelidir. Döndüğü yerlerde, mürşidinin sadece adını değil, ondaki yüksek ahlakı bir derece olsun yaşayarak yaymaya çalışmalıdır.
Şu gerçek unutulmamalıdır: Hakiki mürid, milletin içinde mürşidi ile övünen kimse değildir. Asıl mürid, mürşidinin kendisiyle Allah’ın huzurunda övündüğü ve sevindiği kimsedir.
Allah Teâlâ, sadatların himmet ve bereketiyle, büyüklerimizi en güzel şekliyle her daim ziyaret etmeyi ve onların meclislerinde azami derecede istifade görmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Âmin.

1 Tevbe 119.

2 Müslim, Fiten, 130; Tirmizi, Fiten, 31

3 Kuşeyri, Risale, II, 742

4 Hâkim, Müstedrek, II, 90. Zehebi de hadis için: Sahihtir demiştir. İbnu Hibban, Sahih No: 372 Ahmed, Müsned, V, 241

5 Urvetü'l-vüskâ, Ku'ân-ı Kerîmde geçen bir ifadedir. Tutununca kopmayan ve sapasağlam olan kulp demektir. Konu ile ilgili âyete bk. Bakara, 2/256

6 Buhari, Zebiha, 31; Müslim, Birr, 146; Ebu Davud, Edeb, 16

7 Mürşid ve Mürid Hukuku, Mehmet Ildırar, s. 619, Gülzar-ı Samimî

8 Hac ve Umrenin Fazileti, Mehmet Ildırar, s.59

9 Sühreverdî, Avarif, 408. (Trc: Gerçek Tasavvuf, 528)

10 Kuşeyri, Risale, II, 579

11 Müslim, Zekat, 65; Tirmizi, Tefsiru Sure (2); 37

12 Müslim, İman, 147, Tirmizi, Birr, 60. Hâkim, Müstedrek, I, 26

13 Beyhaki, Sünen-i Kebir, VII, 101; Beğavi, Şerhu’s-Sünne, XII, 292

14 Nevevi , et-Tibyan fi Adabi Hameleti’l-Kur’an, 117; Ayni, Umdetü’l-Kari, XV, 376

15 Ahmed, Müsned, V, 323; Hakim, Müstedrek, I, 122; Aynı konuda biraz değişik lafızlarla diğer bir hadis için bkz: Ebu Davud,Edeb,58; Tirmizi, Birr

16 Bk. Muhammed Besyûnî, es-Seyyide Fâtımatü’z-Zehrâ, s. 37.

17 Buhari, Talak, 11; Müslim, İman, 201

18 Müslim, İman, 211; Ebu Yala, Müsned, No: 4128; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, I, 33

19 İbrahim Fasih, Halidiyye Risalesi, 18-22

20 Can Kulağını Aç Hz. Mevlana’dan Özlü Sözler, Âdem Sertel, s.243

21 Sühreverdi, Gerçek Tasavvuf, 531

22 Hucurat suresi ayet-2, 5

23 Buhari, itisam, 2; Müslim, Hacc, 411; Tirmizi, İlim, 17; Nesai, Hacc, 1; İbnu Mace, Mukaddime, 1.

24 Mürşid ve Mürid Hukuku, Mehmet Ildırar, s.206

25 Şarani, Letaifü’l-Minen, I, 218.

26 Hal Dili, A.Suat Demirtaş, Şa’rânî,Tenbîhü’l-Muğterrîn, s.40

27 Yar ile Şimdi, Dr. Ahmet Çağıl, s.15

28 İmam Rabbani, Mektubat, 142. Mektup.

29 Ebu Yala, Müsned, VI, No:3369; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, I, 34; el-Makâsıdu’l-A’lâ , I, No:28 buyurdu.

30 Kuşeyri, Risale, II,675,679;Şarani, Tabakatu’l-Kübra, II,7;el-Envaru’l-Kudsiyye, II, 20

31 Şeyh Safi, Raşahat, 88. (Sadeleştiren: N. Fazıl)

32 İbrahim Fasih, Halidiyye Risalesi, 22.

33 Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni’nin Hayatı, 29.

34 Deylemi, Müsnedü’l-Firdevs, I,372.(No:1205);Münavi, Feyzü’l-Kadir, I,366.(Had. No:655.

35 Münavi, Feyzü’l-Kadir, V, l9l (Had. No: 6923

36 Ebu Davud, Etı’me, 4

37 Müslim, Umre, 56; Buhari, Umre, l6; Darimi, İsti’zan, 3

38 Buhari , Cihad, 198; Müslim, Tevbe, 53.
1   2   3

Benzer:

\"Ey iman edenler! Allah\"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

\"Ey iman edenler! Allah\"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

\"Ey iman edenler! Allah\“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah...

\"Ey iman edenler! Allah\Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.”

\"Ey iman edenler! Allah\Ey iman edenler! Allah’ı çok zikredin”

\"Ey iman edenler! Allah\Allah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

\"Ey iman edenler! Allah\Allah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

\"Ey iman edenler! Allah\İslam perspektifinde insani kemallerin ve ahlaki erdemlerin elde...

\"Ey iman edenler! Allah\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....

\"Ey iman edenler! Allah\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com