Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari


t.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

logo yeni hali-1

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
sblogo


DÖKÜMAN NO: KU.YD.125

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 06.06.2009

REVİZYON TARİHİ: 01.07.2017
REVİZYON NO: 05
SAYFA NO:/7
  1. AMAÇ: Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastalarımıza zarar verilmesini önlemek, tedavi ve uygulamalarda hata oranının azaltılması amacıyla hastanemiz ve çalışanlarımız tarafından alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir.
  1. KAPSAM: Tüm Hastane
  1. SORUMLULAR: Tüm Personel
  1. TANIMLAR:


Hasta Güvenliği: Sağlık bakım hizmetlerinin hastalara vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır.
UYGULAMA:
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi, idari, hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci

Kalite hizmetleri müdürü

Cerrahi branş uzmanı

Dahili branş uzmanı

Laboratuvar branş uzmanı

Anestezi uzmanı

Bilgi işlem sorumlusu

Eczane Sorumlusu
DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR Ekip, düzenli aralıklarla üç ayda bir kez olmak üzere toplanmalı, çalışmalarını ve yapılan toplantıları kayıt altına almalıdır. Bu ekip hastanede hasta güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmeli, hasta için olası riskleri belirlemeli, düzeltici önleyici faaliyet planları yapmalı ve bu planları hastane idaresi ile birlikte gerçekleştirmelidir. Personele konu ile ilgili hizmet içi eğitim düzenlemeli ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
Hasta Güvenliği Komitesinin Görev alanları;

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltması

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

Atık Yönetimi

Yeni doğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması

Hastaların bilgilendirilmesi ve onay alınması

Bilgi güvenliği

Laboratuvarda hasta güvenliği

Temel yaşam desteği güvenliği

Güvenli transfüzyon
konularını kapsar.
HASTALARIN DOĞRU KİMLİKLENDİRİLMESİ

Hastanemizde tetkik, tedavi, cerrahi girişimler ile girişimsel işlemler öncesinde ve ilaç, kan ve kan ürünü uygulamalarından önce, klinik testler için numune alımında ve hasta transferinde kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir. Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde hasta kol bandı kullanılır, oda ve yatak numarası kullanılmaz. Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkotlu kol bandında; 1) Protokol numarası (kalın ve büyük punto), 2) Hasta adı– soyadı, 3) Doğum tarihi (gün–ay–yıl) bulunur. Hasta yatışlarında 4 ayrı renkte kimlik tanımlama bilekliği kullanılır Renkli bileklik uygulamasında; Hasta Kimliği Doğrulama Talimatı doğrultusunda uygulama yapılır.
ETKİN İLETĞİMİN SAĞLANMASI
a) Hasta bakım ve tedavi sürecinde sözlü/telefon talimatlarının verilmesi ve alınmasında; 1) Sözlü talimatlar, steril girişimler sırasında, tabibin hastanede ya da serviste olmadığı durumlar ile acil olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlarda verilir. 2) Sözlü/telefon talimatının alınması sırasında ilacın ismi, dozu, uygulama şekli ve veriliş sıklığı açık olarak belirtilir. 3) Sözlü/telefon talimatı alınırken önce talimat yazılır, yazılan talimat daha sonra geri okunur ve doğruluğu talimatı veren kişiye onaylatılır, lüzumu halinde verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir. b) Sözlü/telefon talimatlarının kaydında; 1) Talimatı veren tabibin adı ve soyadı, talimatın alındığı tarih ve saat Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formuna kaydedilir. 2) Talimatların altına “sözlü talimat” veya “telefon talimatı” olduğu yazılır. 3) Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, sözlü talimatı veren tabip tarafından 24 saat içinde imzalanır ve hasta tabelasına geçirilir. 4) Talimatı veren tabibe 24 saat içinde ulaşılamadığı takdirde Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, hastayı devralan servis tabibi tarafından onaylanır ve hasta orderına geçirilir. 5) Telefon talimatları, sağlık kurum veya kuruluşunun santralinde kayıt altına alınır. 6) Yüksek Riskli İlaçlar Listesi Formundaki ilaçların uygulanmasında sözlü/telefon talimatı kabul edilmez.
İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Hastaya uygulanacak bütün tedavilerde, ilaçların uygulanmasında İlaç Güvenliği ve Yönetim Prosedürü sürecine göre yapılır. Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetim Talimatına göre süreç işlenir. Hastanın tedavi planı, ilaç dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde okunaklı olarak her bir hasta orderına hastanın kendi tabibi tarafından yazılır, kaşelenerek imzalanır. Hastanın yatış öncesi aldığı, bakım sürecinde ve taburcu olduktan sonra kullanacağı ilaçlar Hasta Taburcu ve Eğitim Formu’ na kaydedilir, aslı hastaya verilir, bir örneği hasta dosyasında bırakılır. Hastaya verilen ilaçlar kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanır. Kaplarda hastanın kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunur. Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydeder. İlaçlar hastaya hemşire tarafından

uygulanır. Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır. İlgili hekim hasta tabelasına ilaç isimlerini kısaltarak yazmamalıdır. İlaç Uygulamalarında Kullanılmaması Gereken Kısaltmalar Listesi belirlenmiştir ve buna göre uygulama yapılır. Yazılışı okunuşu- 3 ambalajı benzer ilaçlar, yüksek riskli ilaçlar, pediyatrik dozda kullanılacak ilaçlar, ilaç yan etki bildirimine ait uygulamalar İlaçların Güvenli Uygulanması Talimatına gereğince yapılır.
GÜVENLİ TRANSFÜZYON
Güvenli transfüzyon uygulamaları Transfüzyon Süreci Uygulama Prosedürüne göre işlemler yapılır. a) Transfüzyon öncesi, kan bankasından gelen kan ve kan ürününün türü ve miktarı, cross–match kayıtları ve kimlik bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontrol edilir ve ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanır. Kan Transfüzyonu Bilgilendirilme Onam Formu hasta veya hasta yakınına mutlaka okutulup imzalatılır. c) Transfüzyon sürecinde; ilk 10 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenir, her 15 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenip Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formu doldurulup imzalanır.
RADYASYON GÜVENLİĞİ
Hasta, yakınları, hastane çalışanlarının radyasyondan korunmasına yönelik alınacak tedbirler, Hasta ve Hastane Çalışanları İçin Radyoloji Prosedürü gereği önlem alınacaktır. Ayrıca hastanemizde radyasyon güvenliğinden sorumlu Radyasyon Güvenliği komitesi bulunmaktadır.
DÜŞMELERE BAĞLI RİSKLERİN AZALTILMASI
Hastane içerisinde düşme riski bulunan hastalar, Hemşirelik Süreci Hasta Tanımlama Formu doldurulması esnasında belirlenir . 0-16 yaş grubundaki hastalar için Harizmi Düşme Riski Ölçeği yetişkin hastalar için İtaki Düşme Riski Ölçeği düzenlenerek düşme riski yönünden değerlendirilir. Hasta düşme riski değerlendirmesi sonucunda yetişkin hastalarda 5 ve 5 „in üstü ayrıca 0-16 yaş grubu için değerlendirme puanı 15 ve üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilmeli yeşil yapraklı yonca figürüyle tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı hasta odasının giriş kapısında ya da yatağının başında bulundurulmalı ve düşmenin önlenmesi için buna göre Hasta Kısıtlama Talimatına göre süreç işlenir. Alınan tüm tedbirlere rağmen hasta düşerse Hasta Düşme Bildirim Formu doldurularak, en kısa zamanda kalite yönetim birimine bildirim yapılır, olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılır. Düşen hasta ilgili sorumlu hekimi, nöbetçi uzman hekim veya klinik durumunun gerektirdiği uzman hekim tarafından değerlendirilir.
GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARININ SAĞLANMASI
Güvenli cerrahi uygulamaları için alınması gereken tedbirler şunlardır: a) Cerrahi işlem güvenliği için; 1) Ameliyathanedeki tüm cihaz ve ısı kaynaklarının periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması sağlanır ve ameliyat öncesi son teknik kontrolleri yapılır. 2) Hatalı gaz ve gaz karışımı verilmesini önlemek amacıyla, ameliyat öncesi gerekli kontroller yapılır. 3) Cerrahi işleme başlamadan önce tüm ekipmanların mevcut ve fonksiyonel olduğu kontrol edilir. 4) Cerrahi Güvenlik kontrol listesi; kontrol listesi sorumlusu tarafından anestezi verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce ve ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanır. Cerrahi güvenlik kontrol Listesi hasta dosyasında saklanır. b) Yanlış hasta ve yanlış taraf cerrahi uygulamalarının önlenmesinde 1) Cerrahi işlemlerin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği çözümlerine ve evrensel protokole uygunluğunun sağlanması esastır. 2) Ameliyat öncesi serviste hasta ile ilgili son kontroller tabip tarafından yapılarak hastanın da katılımıyla taraf işaretleme süreci gerçekleştirilir. 3) Hastaya ameliyat öncesi servis hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılır ve hasta, dosyası ile birlikte görevli refakatinde ameliyathaneye gönderilir. 4) Hasta ameliyathaneye kabul edilirken, ameliyathane hemşiresi ve anestezi teknisyeni tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılarak beraberce teslim alınır. 4 c) Cerrahi işlemlerde taraf işaretleme sürecinde uygulanacak kurallar şu şekildedir; 1) Taraf işaretlemesi için cerrahi taraf işaretleme kalemi kullanılır. 2) Yapışkan taraf işaretleyicileri kullanılmaz. 3) İşaret ameliyat bölgesine veya yakınına belirgin ve silik olmayacak şekilde konulur. Diğer bakım süreçleri için gerekmedikçe ameliyat edilmeyecek bölgeler işaretlenmez. 4) Taraf işaretleme mutlaka hastanın uyanık ve bilinçli olduğu zaman diliminde yapılır. 5) Çoklu yatay yapılar (el ve ayak parmakları ve lezyonlar) veya çoklu düzeylerde (lomber ve torakal ve servikal omurlar) en uygun ve en yakın bölge işaretlenir. 6) Göz tarafı işaretlemesi için kaşın üzeri kullanılır. 7) Tek organ vakaları (sezaryen bölgesi, kalp cerrahisi gibi), müdahaleler sırasında, kateter ve enstrümanların takılmasında, cerrahi prosedürün tasarlandığı açık yara ve lezyonlarda, acil müdahalelerde, prematüre bebeklerle ilgili müdahalelerde işaretleme yapılmaz. ç) Elektro cerrahi, lazer ve diğer elektrikli cihazlarla yapılan işlemlerde cerrahi yanıkların oluşmasını önlemek için cihazların kullanımında dikkat edilecek hususlar şunlardır: 1) Cihazın kalibrasyon periyodu belirlenir ve sadece kalibrasyonlu cihazlar kullanılır. 2) Özellikle koter cihazları için ekonomik kullanma ömrü belirlenir ve bu süre sonunda demirbaş kaydından düşürülür. 3) Üretici firmanın belirtmiş olduğu bakım aralıklarında bakım yapılır (altı aylık veya yıllık). d) Cerrahi işlem sürecinde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 1) Cihazların teknik kontrolünde kabloların yeterli uzunlukta olduğu ve bağlantıların doğru kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. 2) Hastanın ekstremiteleri metal masa kısmıyla temas etmemelidir. 3) Hastanın altında sıvı birikmesi önlenir. 4) İşlem yapılacak bölgenin nem oranı % 50 seviyesinde tutulur.
TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ
Hastanemizde Tesis Güvenliği komitesi altında tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu ekip oluşturulmuştur. Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunur. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan oluşturularak plan dahilinde uygulama yapılır. Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunur. Etikette;

Kalibrasyonu yapan firmanın adı

Kalibrasyon tarihi

Geçerlilik süresi

Sertifika numarası bulunur.
ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ
Hastalarımızın hastanede bulundukları sürece maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz Hastane Enfeksiyon Kontrolü Yıllık Uygulama Planı” nda ayrıntılarıyla belirtilmiştir. El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, El Hijyeni Talimatı” nda enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir. Hastane enfeksiyonlarının rutin sürveyansı enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yapılarak UHESA ya kaydedilir, sürveyans sonuçlarına göre bölüm bazında DÖF başlatılır. Üç ayda bir bölüm bazında hastane enfeksiyon hızları, etkenleri, direnç paternlerini içeren sürveyans raporu hazırlanarak üst yönetim ve ilgili bölümlerle paylaşılır.
ATIK YÖNETİMİ:

Hastanemizde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır. Konu ile ilgili usul, esas ve sorumluklar “ Atık Yönetimi Planı” nde belirlenmiştir. Plan ;

Üretilen atık çeşitlerini,

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını,

Üretilen atık miktarının azaltılmasını,

Atıkların usulüne uygun olarak toplanmasını ve taşınmasını,

Atıkları taşımada kullanılacak ekipmanı

Toplama ekipmanının temizliği ve dezenfeksiyonunu,

Geçici toplama alanlarının kullanımı ve atıkların depolanmasıyla ilgili kuralları,

Geçici depolama alanlarının temizliği ve dezenfeksiyon kuralları,

Lisanslı atık taşıyıcılarına teslim edilmesini,

Atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek kazalara karşı alınacak önlemleri ve kaza durumunda yapılacak işlemleri,

Atık yönetimi sürecinde yer alan sorumluları kapsar.
YENİ DOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI (PEMBE KOD)
Yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamak amacıyla pembe kod ekibi oluşturulmuştur. Bununla ilgili yapılacak işlemler Pembe Kod Talimatı hazırlanmıştır. Yeni doğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması için yapılacak işlemler şunlardır: a) Yeni doğan/bebek/çocuk kaçırılması ve ya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamak amacıyla “PEMBE KOD” uygulaması gerçekleştirilir. b) Pembe kod uygulamasını gerçekleştirmek için;

İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci

Pediatri servis hemşireleri

İlgili birim sorumlu hemşiresi

Nöbetçi hemşire
Ekip üyelerinin görev tanımları kurum yönetimince yapılır. Çalışanlara pembe kod uygulamasıyla ilgili yılda bir kez tatbikat ve eğitim verilir, kayıt altına alınır.
HASTALARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE ONAYININ ALINMASI
Hastanemizde hastalarımıza uygulanacak tüm riskli girişimsel işlemler öncesinde bilgilendirme ve rızanın alınmasının nasıl ve kim tarafından yapılacağı Hastanın Rızasının Alınması ve Bilgilendirilmesi Prosedürüne süreç işletilir. Bilgilendirme ve rıza alınmasıyla ilgili süreçte;

İşlemin kim tarafından yapılacağı,

İşlemden beklenen faydalar,

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar,

Varsa işlemin alternatifleri,

İşlemin riskleri ve komplikasyonları,

İşlemin tahmini süresi,

Hastanın adı, soyadı ve imzası,

İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası,

Rızanın alındığı tarih ve saat bulunmalıdır.
BİLGİ GÜVENLİĞİ
Hastanemizde, hizmetin sunumu için gerekli olan ve hastalarımıza ait özel ve hastalıklarıyla ilgili bilgiler gizlidir. Bu bilgiler otomasyon sisteminde ve hasta dosyalarında muhafaza edilir. Bu bilgi ve belgeler; hastalarımızın yazılı izni olmadan (yasal şartlar hariç) hiç kimse veya kuruluşa verilemez, temin edilen bilgiler açıklanamaz. Bütün süreç Bilgi Güvenliği Politikasına göre yapılır.
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENLİĞİ (MAVİ KOD)
Hastane genelinde; kalp veya solunum durması, tehlikeli boyutta olan kalp ritim düzensizliği, yüzeyselleşmiş solunum varlığında hastaların en hızlı ve hatasız şekilde kalp, akciğer canlandırmasını gerçekleştirmek ve yaşamsal faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla mavi kod ekibi oluşturulmuş ve bununla ilgili Mavi Kod Talimatı hazırlanmıştır.
SIRA BEKLEMEDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ
Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi için yapılacak işlemler şunlardır: Kurumumuz acil servisine müracaat eden hastalar Acil Servis Triaj Uygulama Talimatı doğrultusunda risk gruplarına göre değerlendirilir. b) Yüksek riskli hastalara tedavi sürecinde öncelik tanınır. c) Hastalar, sıra beklemesi gerektiği durumlarda (tetkik işlemleri) bekleme nedenleri ve tahmini bekleme süreleri hakkında ilgili birim tarafından bilgilendirilir, istek halinde ilgili hizmete ulaşabilecekleri bir diğer sağlık kuruluşuna yönlendirilir. d) Polikliniklerdeki hizmetlerde de öncelik hakkı olan hastalar tanımlanmış ve hizmet sürecinde bu kişilere öncelik verilmektedir.


  1. TOPLANTI SIKLIĞI


3 ayda bir, yilda 4 kez komite toplanir. Toplantida alınan kararlar imzalanarak kayıt altına alınır.


6. KOMİTE ÜYELERİ

Bu komitenin başkanlığını Başhekim Yapar. Komite Üyeleri: Genel Müdür, İşletme /Destek Hizmetleri Müdürü, Başhemşire, Kalite Hizmetleri Müdürü, İdari Amir, Cerrahi Branş Uzmanı, Dahiliye Branş Uzmanı, Laboratuvar Branş Uzmanı, Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanı, Bilgi İşlem Sorumlusu, Eczane Sorumlusudur.


GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL

Başhekim(Başkan)

Dr.Müşteba Sevil

Genel Müdür

Dr.Müşteba Sevil

İşletme /Destek Hizmetleri Müdürü

İbrahim Sipahi

Başhemşire

Ufuk Daşdibek

Kalite Hizmetleri Müdürü

Ufuk Daşdibek

İdari Amir

Harun Koç

Cerrahi Branş Uzmanı

Dr.Ş.Çağtay Korkut

Dahiliye Branş Uzmanı

Dr.İsmail Düşünceli

Laboratuvar Branş Uzmanı

Dr.Özgür Gökalp

Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanı

Dr.İ Arda Payaz

Bilgi Işlem Sorumlusu

Erhan Çakırlar

Eczane Sorumlusu

Emine Çelikboya

Hazırlayan

Kontrol Onayı

Yürürlük Onayı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Yöneticisi
Kalite Hizmetleri Müdürü

Yönetim Kurulu Başkanı


Sayfa /

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconGÖrev – yetki ve sorumluluklari

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconRadyasyon güvenliĞİ komitesi Çalişma talimati

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconGörev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconHasta Ve Hasta Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconHasta sorumluluklari

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconİŞyeri hekiMİ ve diĞer sağlik personeliNİn görev, yetki, sorumluluk...

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconİŞyeri hekiMİ ve diĞer sağlik personeliNİn görev, yetki, sorumluluk...

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconA Hasta güvenliği konusunda ekip tarafından bir plan/program hazırlanmalıdır b

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconGediZ ÜNİversitesi İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ YÜksek lisans böLÜMÜ İŞ GÜvenliĞİ dersi Fİnal ödevi

Hasta güvenliĞİ komitesi GÖrev yetki ve sorumluluklari iconGörev yapmayacak kadar hasta ve hatta bedene zararlı hale gelen bir...


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com