1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ?


sayfa1/2
t.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2
100 SORU ve CEVAPTA 4857 SAYILI İŞ YASASI


4857 sayılı İş Yasası 10.6.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni İş Yasası ile çalışma yaşamına yeni kavramlar girmiştir.Yapılan yasal düzenlemeler ile iş hayatında önemli bir boşluk doldurulmuştur.Çalışanların ve işverenlerin her an karşılaşabileceği İş Yasası ile ilgili soru ve yanıtları bu kitapçıkta bulacaksınız.
Okuyucuya yararlı olması dileğiyle;

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ?
Yanıt:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 2. Muhtarlıktan alınmış ikametgah senedi

 3. Onaylı diploma fotokopisi

 4. Sürücü belgesi fotokopisi

 5. Askerlik durumu ile ilgili belgeler (Erkekler için)

 6. Sağlık raporu,

 7. Adli sicil kaydı

 8. Evlilik cüzdanı fotokopisi ( Personel evli ise)

 9. Varsa daha önceki işyerinden alınan bonservis

 10. Kan grubu kartı

 11. .... ad. Vesikalık fotoğraf


2- Özlük dosyasında bulunması gereken belgeler nelerdir ?
Yanıt:

 1. İş Başvurusu Formu,

 2. İş Sözleşmesi

 3. Çalışanın Görev Tanımı (çalışanın yapacağı işin tanımlanması gerekir)

 4. İşyerinde uyulması gereken kurallara ilişkin Personel Yönetmeliği ve Kuramsal Çalışma İlkeleri

 5. Çalışanlara verilecek kişisel koruyucu malzemenin teslim edildiğine ilişkin belgeler

 6. Çalışanın devam çizelgesi ile sağlık durumuna ilişkin belgeler(vizite kağıdı, sağlık raporları, işbaşı yazıları vs. evrak)

 7. Çalışana yapılan uyarılar ile alınan savunmalar

 8. Çalışanın performans değerlendirmesine ilişkin formlar

 9. Çalışanın SSK İşe giriş bildirgesi

 10. Çalışanın yıllık ücretli izin kullanmışsa buna ait belgeler

 11. Çalışanın iş sözleşmesi sona ermiş veya erdirilmişse buna ilişkin belgeler3-Hangi işlerde ve iş ilişkilerinde İş Yasası hükümleri uygulanmaz ?
Yanıt :

Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde İş Yasası hükümleri uygulanmaz;
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
e) Ev hizmetlerinde,
f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,
g) Sporcular hakkında,
h) Rehabilite edilenler hakkında,
ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

4-Geçici iş ilişkisi veya ödünç işçilik nedir ?
Yanıt : İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. İşçiyi geçici olarak devreden işveren ile işçi arasındaki sözleşme devam etmektedir. Ücret ve sigorta primlerinden devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu olacaktır. İşçinin geçici olarak devredilmesi 6 ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır. Gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir. (Toplam 18 ayı geçemez.)
5-Yeni İş Yasasında iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunlumudur ?
Yanıt : Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise,, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
6-Belirli süreli iş sözleşmesi nedir ve koşulları nelerdir ?
Yanıt : Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz. Aksi halde sözleşme, belirsiz süreli sayılır.
7-Tam süreli iş sözleşmesi nedir?
Yanıt : Normal haftalık çalışma süresine göre çalıştırılan işçi ile yapılan iş sözleşmesi tam süreli iş sözleşmesidir.
8-Emsal işçi nedir. Nasıl belirlenecektir ?
Yanıt : İşyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçiye emsal işçi denir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi esas alınır.

9-Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir?
Yanıt : İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda yapılan sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir. Bir başka anlatımla; tam süreli çalışan emsal işçiye göre kısmi süreli çalışan işçinin 2/3 oranında daha az çalışması gerekir. (45 saat : 3 = 30 saatin altında olmalı )
10- Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi ücretli hafta tatili, genel tatil ve yıllık ücretli izine hak kazanır mı ?
Yanıt : Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar İş Yasasında düzenlenen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile yıllık ücretli izin hakkından yararlanırlar. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
11-Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilirmi ?
Yanıt : Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş sözleşmesi kıdem tazminatı hak edecek şekilde sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatı süresi iş sözleşmesinin başlangıcı ile sona ermesi arasındaki çalıştırılan ve çalıştırılmayan günler ayrımı yapılmaksızın tüm süre dikkate alınarak hesaplanmalıdır.


 1. Çağrı üzerine çalışma ne demektir ?


Yanıt : Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi , çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.
13-Deneme süreli iş sözleşmesi nedir ?
Yanıt : Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Yapılacak iş sözleşmesine deneme süresi kaydı konmalı ve süresi belirtilmelidir. Aksi halde işçi ile yapılan her iş sözleşmesinde deneme süresinden bahsedilemez.


 1. Süreli fesih nedir ? Bildirim süreleri ne kadardır ?


Yanıt : Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim süreleri; a) İş sözleşmesi 6 aydan az ise 2 hafta önce , b) İş sözleşmesi 6 aydan birbuçuk yıla kadar sürmüşse 4 hafta, c)İş sözleşmesi birbuçuk yıldan 3 yıla kadar sürmüşse 6 hafta d) İş sözleşmesi 3 yıldan fazla sürmüşse 8 hafta önce diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim süresine uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. (ihbar tazminatı)


 1. İş güvencesi nedir ? Nasıl Uygulanmaktadır ?


Yanıt : İş Güvencesi Yasası 9.8.2002 tarih ve 4773 sayılı yasa ile 15.3.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Yasasında önemli değişiklikler yapmıştı. 4857 sayılı Yeni İş Yasası ile de bu düzenlemeler bazı değişikliklerle uygulanmaya konmuştur.

Yeni düzenlemeye göre iş güvencesinden yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların oluşması gerekir.

 1. İşçi 30 veya daha fazla işi çalıştırılan işyerinde çalışıyorsa,

 2. İşçinin en az altı aylık kıdemi varsa

 3. İşçi, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden , işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili değilse

 4. İşçi belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışıyorsa

İşveren bu nitelikteki işçilerin iş sözleşmelerini sona erdirebilmek için geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Bu sebepler; İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler, İşçinin Davranışından Doğan Sebepler, İşletmenin,İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler, İşyeri dışından kaynaklanan sebepler ve İşyeri içi sebepler olarak sıralanabilir
İş sözleşmesi sona erdirilen işçi , fesih bildiriminde sebep gösterilmemesi veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı yönünde iddialı olması halinde bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya tarafların anlaşması halinde özel hakeme gidilebilecektir.
Mahkemenin feshin geçersizliğine karar vermesi sonucu temyize başvurulabilir.
Feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşe başlatmama halinde 4 aydan 8 aya kadar tazminat ile 4 aya kadar çalışılmayan sürelerle ilgili ücret ödenecektir. İşçinin kararın kesinleşmesi ve işçiye tebliğinden itibaren 10 gün içinde işe başlaması gerekir.
İşçi ayrıca ihbar tazminatı ile hak etmişse kıdem tazminatına da hak kazanacaktır.
15-İş Yasası kapsamı dışında kalan gazetesi ve gemi adamları için iş güvencesi var mı ?
Yanıt : Gazeteci olarak çalışanlar İş Yasasındaki gibi iş güvencesinden yararlanmaktadırlar.
Gemi adamları sendikal iş güvencesi dışında iş güvencesinden faydalanamamaktadır.
16-Yeni İş Yasası ile kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik yapıldı mı ?

Yanıt : Yeni İş Yasasında kıdem tazminatı ile ilgili bir değişiklik yapılmamıştır. 1475 sayılı İş Yasasında ki hükümler geçerlidir.
17-İşveren işçinin çalışma koşullarında tek taraflı esaslı bir değişiklik yapabilir mi ?
Yanıt : İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.
18-Yeni İş Yasında işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı konusunda bir değişiklik oldu mu ?
Yanıt : İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler işverence alınmazsa haklı nedenle işçi iş sözleşmesi sona erdirebilir. Eski yasadaki diğer hükümler aynen yürürlüktedir.
19-İşçinin iş sözleşmesini sağlık sebepleri ile derhal fesih hakkı hangi koşulları nelerdir ?
Yanıt : a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

20-İşçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile iş sözleşmesini haklı nedenle derhal sona erdirme koşulları nelerdir ?
Yanıt : a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
21-İşçinin zorlayıcı nedenlerle iş sözleşmesini haklı nedenle derhal sona erdirme koşulları nelerdir ?

Yanıt : İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
22-İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı konusunda yeni yasada bir değişiklik oldu mu ?
Yanıt : İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda ve işçinin işverenin başka bir işçisini cinsel tacizde bulunması durumunda işveren haklı nedenle işçinin iş sözleşmesini sona erdirebilir. Eski iş yasasındaki diğer hükümler aynen yürürlüktedir.
23-İşverenin iş sözleşmesini sağlık sebepleri ile derhal fesih hakkı hangi koşulları nelerdir ?
Yanıt : a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki (ihbar öneli süreleri) bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.


24-İşverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile iş sözleşmesini haklı nedenle derhal sona erdirme koşulları nelerdir ?
Yanıt : a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
25-İşverenin zorlayıcı nedenlerle iş sözleşmesini haklı nedenle derhal sona erdirme koşulları nelerdir ?
Yanıt : İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması işveren için haklı bir sebeptir.
26-İşçinin gözaltına alınması işverene haklı nedenle işçinin iş sözleşmesini sona erdirme hakkı verir mi ?
Yanıt : İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın işçinin çalıştığı süreye göre ihbar öneli sürelerini aşması halinde işveren haklı nedenle işçinin iş sözleşmesini sona erdirebilir.
27-Derhal fesih hakkının kullanma süresi konusunda bir değişiklik oldu mu ?
Yanıt : İşçinin ve işverenin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshi konusunda 6 iş günlük süre aynen eski yasada ki gibidir. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde yasada belirtilen bir yıllık öğrenme süresi ile ilgili hüküm uygulanmayacaktır.
28-Yeni iş arama izni ile ilgili yeni yasada değişiklik oldu mu ?
Yanıt : İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırıldığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder hükmü getirilmiştir.
29-Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu konusunda yeni yasada bir değişiklik oldu mu ?
Yanıt : Yeni yasa ile özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu birleştirilerek her üçünün toplamının % 6 olarak belirlenmiştir. Özürlü çalıştırılacak işçi sayısının ise bunun yarısından az olamayacağı hükmü getirilmiştir.
30-Yeni yasada askerlik ve kanundan doğan çalışma konusunda ki değişiklikler nelerdir ?
Yanıt : Her hangi bir askeri ve kanunu öden dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder hükmü getirilmiştir.
31- İşverenin ödeme aczine düşmesi halinde işçi ücretleri nasıl ödenecektir ?
Yanıt : İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası halinde, işçilerin son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak üzere İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. Bununla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bir yönetmelik çıkarılacaktır.
32- Ücretin gününde ödenmemesi halinde işçi çalışmaktan kaçınabilir mi ?
Yanıt : Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
33-Gününde ödenmeyen ücretler için işveren her hangi bir faiz ödemek zorunda mıdır ?
Yanıt : Gününde ödenmeyen ücretler için mevzuata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
34-Ücretinin gününde ödenmemesi nedeni ile iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınan işçinin boşta geçen sürelerinin ücretine hak kazanabilir mi ?
Yanıt : İşverenin temerrüdünü düzenleyen Borçlar Yasasının 325 inci maddesi gereği işçinin çalışmadığı sürede ki ücretinin ödenmesi gerekir.
35-İşçiye ücret kesme cezası verilebilir mi ?
Yanıt : İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden ayda iki günden fazla ücret kesintisi yapılamaz.
36-İşçilerden ceza karşılığı kesilen ücretler ne yapılacaktır ?
Yanıt : Ceza olarak işçilerden kesilen ücretler en geç bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesindeki 30401/276505 numaralı hesabına yatırılması gerekir.
37-Yeni İş Yasası ile fazla çalışma konusunda bir değişiklik oldu mu ? Oldu ise bu değişiklikler nelerdir ?
Yanıt : Fazla çalışma ile ilgili olarak 1475 sayılı İş Yasında Bölge Müdürlüğünden izin alınması gerekiyordu. Bu izin kaldırılmıştır. Haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olup ücreti % 50 zamlı ödenecektir. İşyerinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmişse; 45 saate kadar olan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak kabul edilecek ve ücreti % 25 fazlası ile ödenecektir. İşçinin talep etmesi halinde fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalışma yaptığı her saat karşılığı birbuçuk saat, fazla sürelerle çalışma yaptığı her saat karşılığı bir saat onbeş dakika serbest zaman olarak kullanabilir. Bu süreler çalışma saatleri içinde ve 6 ay içinde kullanır. Fazla çalışmalar yılda 270 saati aşamaz. Ayrıca işçinin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmalarda olurunun alınması gerekir.
38-Hafta tatili kullandırılması ile ilgili yeni yasada bir değişiklik oldu mu ?
Yanıt : İş Yasası kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce yasanın 63 maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme(hafta tatili) verilir. Hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.
40-İşçinin hastalık nedeni ile çalışamadığı günlerde SSK tarafından ödenen iş görmezlik ödeneği nedeni ile ücretinde bir eksilme yapılabilir mi ?
Yanıt : Aylık ücret ile çalışan işçilerin hastalık halinde SSK tarafından ödenen iş görmezlik ödeneği ücretlerinden mahsup edilir. Bir başka anlatımla aylık ücretli işçinin aldığı ücrette bir eksilme yapılmaz.
41-Yeni İş Yasasında yıllık ücretli izinlerde bir değişiklik oldu mu ?
Yanıt : Yeni yasa ile yıllık ücretli izin süreleri arttırılmıştır. Buna göre;hizmet süresi,

 1. Bir yıldan beş yıla kadar(beş yıl dahil) 14 gün

 2. Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 gün

 3. Onbeş yıl(dahil) ve daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin kullandırılması gerekir.

18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
42-Yıllık ücretli izin sürelerine hangi tatiller ilave edilir ?
Yanıt : Yukarıda 41 inci maddede belirtilen izin sürelerine hafta tatili ve genel tatil günleri eklenir.

43- Yeni yasa ile yıllık ücretli izine hak kazanma konusunda bir değişiklik oldu mu ?
Yanıt : Yıllık ücretli izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.
44-İşçilerin yıllık ücretli izinlerini kullandıkları nasıl belgelenir ?
Yanıt : İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Yıllık ücretli izinlerin kullandırıldığı sürede ki ücret bordrolarında gösterilmesi, ayrıca sigortaya verilen Aylık Sigorta Prim Bildirgesinde gösterilmesi gerekir. Yıllık ücretli izinlerde sigorta primi olarak iş kazası ve meslek hastalığı primi kesilmez.
45-Yıllık izine hak kazanan işçi bu iznini kullanmadan iş sözleşmesi sona ererse ücretini alabilir mi ?
Yanıt : İş sözleşmesinin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ve ya hak sahiplerine ödenir.

46-Yıllık izin ücretinde zaman aşımı ne kadardır ?
Yanıt : Yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte doğmaktadır. İşçi 10 yıl çalışmış hiç izin kullanmamışsa, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte 10 yıllık izin süresinin toplamı üzerinden izin ücretinin ödenmesi gerekir. Bu talebi işçi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde talep etmesi gerekir.
47-Hangi hallerde ücretten indirim yapılamaz ?
Yanıt : Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden her hangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.
48-Haftalık çalışma süresi ne kadardır ? Bu süre farklı şekilde uygulanabilir mi ?
Yanıt : Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine , günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu durumda, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz
49- Telafi çalışması nedir ? Nasıl Uygulanır ?
Yanıt : Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar günlük çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
50-Günlük çalışma süresi içinde ara dinlenmeleri ne kadardır ?
Yanıt : 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla yedibuçuk saat dahil 30 dakika, 7,5 saatten fazla süren işlerde l saat ara dinlenmesi verilir.
51- Gece süresi nedir ? Gece Çalışmaları nasıl yapılır ?
Yanıt : Gece en geç saat 20,00 de başlayarak en erken saat 06,00 ya kadar geçen en fazla 11 saat süren dönemdir. İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. İki yılda bir kez sağlık kontrolleri yaptırılır. Bu raporların bir suretinin ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

52-İhbar tazminatı nasıl hesaplanır ? İhbar tazminatından SSK primi ve vergi kesilir mi ?
Yanıt : İhbar tazminatı son brüt ücret üzerinden işçinin çalışma süresine göre yasada belirtilen sürelere göre hesaplanır. İhbar tazminatından SSK primi kesilmez. Gelir vergisi ve damga resmi kesilir.
53-İhbar tazminatının hesaplanacağı ücrete hangi sosyal haklar dikkate alınır ?
Yanıt : İşçinin aldığı ücrete işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

54-İhbar tazminatında bir tavan varmıdır ?
Yanıt : İhbar tazminatında bir tavan yoktur. Yasada belirtilen ihbar önel süreleri hizmet akdi ve toplu iş sözleşmeleri ile arttırılabilir.

  1   2

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? iconKurumda iŞe başlayacak personeliN İlk başvuracaği biRİM

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? iconTalebin tüRÜne göre bu belgeler dişinda istenilecek ilave belgeler

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? iconBaşvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? iconBAŞvuru iÇİn gerekli belgeler

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? iconPsödohiponatreminin nedenleri nelerdir?

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? icon2017 yilinda yetiŞTİRİlmek amaciyla yurt dişina gönderilecek personelin listesi

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? iconA. Aşağıda verilen cümleler doğru ise başına (D), yanlış ise başına (Y) harfi koyunuz

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? iconA. Aşağıda verilen cümleler doğru ise başına (D), yanlış ise başına (Y) harfi koyunuz

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? iconKalp yetersizliğinin belirtileri Nelerdir?

1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ? iconİlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com