Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı )


t.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
T.C.

YARGITAY

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU

E. 2004/1

K. 2010/1

T. 30.4.2010

ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı - Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı )

ORMAN SAYILMAYAN MAKİLİK ALAN ( Maki Tespit Komisyonlarının Kararı ile Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin Öncesi Tapuya Kayıtlı Olmasa Dahi Zamanaşımı İle Kazanılamayacağı )

MAKİYE AYRILAN YER ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerin Tespit Niteliği Taşıdığı/Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı - Komisyonların Kararı ile Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin Öncesi Tapuya Kayıtlı Olmasa Dahi Zamanaşımı İle Mülk Edinilemeyeceği )

MAKİ KOMİSYONLARININ TESPİT İŞLEMLERİ ( Tespit Niteliği Taşıdığı - Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro "Tahdit" Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olmadığı )

ZİLYETLİK YOLUYLA MÜLK EDİNME ( Maki Tespit Komisyonlarının Kararı İle Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin 6831 Sayılı Orman Kanunu'nda Açıkça Belirtilmemiş İse de Zamanaşımı İle Kazanılamayacağı )

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Maki Tespit Komisyonlarının Kararı İle Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin 6831 Sayılı Orman Kanunu'nda Açıkça Belirtilmemiş İse de Zamanaşımı İle Kazanılamayacağı )

6831/m.Ek.10

3402/m.Geç.7

2709/m.169

ÖZET : Tartışma konusu, makiliklerin orman sayılmaması nedeniyle görevlendirilen maki tefrik komisyonlarınca maki tespit işlemine konu olan yerlerin hukuki durumudur. Tapuya tescil edilmeyen yerlerde maki komisyonlarının yaptığı işlemlerin bir tespit niteliği taşıdığına, teknik ve hukuki anlamda orman kadastro ( tahdit ) sınırı dışına çıkarma işlemi olmadığına,

6831 sayılı Orman Kanunu'nda her ne kadar maki tespit komisyonlarının kararı ile orman niteliğini kaybeden ve makiye ayrılan yerler ayrıca belirtilmemiş ise de; Genel Kurul görüşmelerinde Yasanın amacının orman niteliğini kaybeden tüm taşınmazların imar-ihya ve zamanaşımı yoluyla kazanımını önlemek olduğu, bu durumda öncesi tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların zamanaşımı ile kazanılamayacağı sonucuna varılmıştır.

TC.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

E:2009/12-474

K:2009/518

T:18.11.2009


 • Finansal Kiralama

 • Maddi Hata

 • Usuli Kazanılmış Hak.

Özet: Usul kuralları taraflar yararına usuli kazanılmış hak oluşturmaz. Bu nedenle, maddi hata nedeniyle incelenmeyen temyiz istemlerini Özel Daire incelemekle görevlidir.

(2004 s.İİK m.71)

(3226 s.FKK m.19)

TC.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

E: 2009/2-500

K:2009/557

T:25.11.2009

 • Boşanma

 • Nafaka

 • Maddi ve Manevi Tazminat

Özet: Maddi ve manevi tazminatların hukuksal dayanağı ile yoksulluk nafakasının hukuksal dayanağı birbirinden farklıdır. Biri diğerinin yerine ikame edilemeyeceği gibi, birini alanın diğerini alamayacağının ileri sürülmesi mümkün değildir.

Yoksulluk durumu günün ekonomik koşulları ile birlikte, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve yaşam tarzları değerlendirilerek takdir edilmelidir.

(4721 s.MK m. 174, 175)
TC.

YARGITAY

Birinci Hukuk Dairesi
E: 2009/11411

K:2009/13279

T:16.12.2009


 • Trampa

 • Zapta Karşı Tekeffül

 • Zamanaşımı


Özet: Zapta karşı tekeffül davaları 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı, zaptın vaki olduğu tarihte başlar. Bu nedenle, taşınmazın zaptına ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihi zamanaşımının başlangıcı olarak kabul etmek gerekir.
( 818 s. BK m. 66,125,217,232,233)

TC.

YARGITAY

Birinci Hukuk Dairesi

E: 2010/283

K:2010/1989

T:24.02.2010


 • Komşuluk Hukuku

 • Husumet

 • Asli Müdahale


Özet: Bir davaya harcı ödenmek suretiyle asli müdahalede bulunabilir. Komşuluk haklarının kullanılması için yapılması gerekli olan işlere komşu taşınmaz maliki katlanmak zorundadır.
( 4721 s. MK m. 750)
TC.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi

E: 2010/6071

K:2010/10001

T:24.05.2010


 • Vasinin Değiştirilmesi

 • Yerleşim Yeri


Özet : Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez.

( 4721 s. MK m. 21/2, 412/1 412/2, 462/14)

TC.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi

E: 2010/1005

K:2010/11852

T:15.06.2010


 • Kişisel İlişki Tesisi


Özet: Davacı, büyükbaba ile torunu arasındaki kişisel ilişkinin çocuğun annesinin adresinde ve onun gözetiminde tesisi, bundan beklenen amaca aykırıdır.
( 4721 s. MK m. 182,325 )

TC.

YARGITAY

Üçüncü Hukuk Dairesi


E: 2010/9685

K:2010/13957

T:13.09.2010


 • Boşanma

 • İştirak Nafakası

 • Feragat


Özet: Boşanma davası sırasında annenin, velayet altında bulunan küçüğün menfaatine aykırı olarak ve henüz tahakkuk etmemiş iştirak nafakasından feragati geçersizdir.
(4721 s.MK m. 175, 176 )

(1086 s. HUMK m. 91 vd.)
TC.

YARGITAY

Üçüncü Hukuk Dairesi


E: 2010/7898

K:2010/15744

T:05.10.2010


 • Vasiyetnamenin Tenfizi

 • Tapu İptal ve Tescil


Özet : Resmi Vasiyetname ile taşınmazın vasiyet edildiği ve vasiyet alacaklısının, vasiyetnamenin tenfizi ile aynen yerine getirilmesini talep ettiği anlaşıldığına göre, bu talep dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescil niteliğindedir.

(4721 s. MK m. 599,6000)

(1086 s. HUMK m.388,389)
TC.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi


E: 2009/4540

K:2010/1749

T:23.02.2010


 • Taraf Teşkili

 • Avukatın Mazereti

Özet: Davalı, vekili yanıtlı telgraf ile özür bildirdiğine göre, önceden ödenmiş olan yanıtlı telgraftaki gider kullanılarak özrün kabul edilip edilmediğine ilişkin ara kararı ile sonraki duruşma gününün davalı vekiline bildirilmesi gerekir.

( 1086 s. HUMK m. 73)
TC.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi

E: 2009/6493

K:2010/3704

T:31.03.2010


 • Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

 • İdarenin Sorumluluğu

 • Hizmet Kusuru

 • Görevli Mahkeme


Özet : Davalı belediye başkanlığının yerleşim yeri mücavir alanı içerisinde bulunan sulama kanalında gerekli önlemleri almadığı için meydana gelen kazada kusurlu olduğu ileri sürülerek sorumlu tutulması istendiğine göre, hizmet kusuruna dayanan bu istemin idari yargı yeri tarafından karara bağlanması gerekir.
T.C.

YARGITAY

Beşinci Hukuk Dairesi
E: 2009/114

K: 2009/5427

T: 07.04.2009


 • Kamulaştırmasız Elatma

 • Eski Hale Getirme Bedeli


Özet: Tel örgü ile çevrili davacı tapusu içerisinde kalan, toprak dolgu ile topuk yapılarak stabilize yol şevi halinde kullanılacak yere yapıla elatma kalıcı nitelikte olduğundan, eski hale getirme bedeline değil, elatılan bölüm bedeline hükmedilmesi gerekir.
(2942 s. Kamulaştırma K.m. 10,11)
T.C.

YARGITAY

Beşinci Hukuk Dairesi
E: 2007/4817

K: 2010/14916

T: 19.07.2010


 • Kamulaştırmasız Elatma

 • UzlaşmaÖzet: 04.11.1983 tarihinden önceki elatmalar nedeniyle açılan bedel davasında, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi gerekir.
(2942 s. Kamulaştırma K.geçici m. 6)
T.C.

YARGITAY

Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2009/5651

K: 2009/9354

T: 03.11.2009


 • Temerrüt nedeniyle TahliyeÖzet: Kiracılardan birinin ölümünden sonra ölenin mirasçıları ile sağ olan kiracı arasında mecburi dava arkadaşlığı vardır. İhtarnamenin kiracıların hepsine gönderilmesi gerekmekte olup, dava aşamasındaki eksiklik muvafakat ile giderilse bile ihtarnamedeki eksikliğin bu aşamada giderilmesi mümkün olmadığından temerrüt olgusu gerçekleşmemiştir.
(818 s. BK m.260)

T.C.

YARGITAY

Yedinci Hukuk Dairesi
E: 2009/2984

K: 2010/1072

T: 02.03.2010


 • Kadastro Tespiti

 • Zilyetlik

 • Mer’aÖzet: Bir taşınmaz üzerinde sürdürülen ve iktisap sağlayan süreye ulaşan zilyetliğin, zilyedi yararına hukuksal bir sonuç doğurabilmesi için taşınmaz türünün saptanması gerekir.

Kural olarak taşınmaz üzerinde ot biçmek suretiyle sürdürülen zilyetlik hukuki bir değer taşımaz.

Taşınmaz üzerinde sürdürülen zilyetliğin hukuksal bir sonuç doğurabilmesi için zeminin ekonomik amacına uygun olarak kullanılması gerekir.

Sağlıklı bir sonuca varabilmesi için yerel, uzman ve tespit bilirkişileri ile tanıklar hazır olduğu halde yöntemince keşif yapılarak taşınmazın niteliği ve zilyetlikle kazanılması mümkün olup olmadığı araştırılmalı, sonucuna göre bir karar verilmelidir.
(3402 s. Kadastro K.m.14,16/B,17,18)
T.C.

YARGITAY

Yedinci Hukuk Dairesi
E: 2009/4893

K: 2010/1747

T: 29.03.2010


 • Kadastro Tespiti

 • Kazandırıcı Zamanaşımı

 • ZilyetlikÖzet: Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı açılan davada; yöreyi iyi bilen, yaşlı, yansız, yerel bilirkişiler ile uzman fen bilirkişisi, tanıklar, Hazine tapusunun temelini oluşturan belirtmelik tutanağı bilirkişileri ve kadastro tespit tutanağı bilirkişileri hazır olduğu halde keşif yapılmalı, dava konusu taşınmaz üzerinde sürdürülen zilyetliğin başlangıç günü, süresi, sürdürülüş biçimi hakkında olaylara dayalı bilgi alınmalı, bilirkişiler ve tanıklar taşınmaz başında ayrı ayrı dinlenmeli, bilirkişi ve tanık sözleri arasındaki çelişki giderilmeli, dava konusu taşınmaza dıştan komşu taşınmazların tespit tutanakları ve dayanakları kayıtlar ile yerel bilirkişi ve tanık sözleri denetlenmeli, taşınmazın kamu malı niteliğinde mer’a olup olmadığı belirlenmeli, sonucuna göre bir karar verilmelidir.
(3402 s. Kadastro K.m.14,46)
T.C.

YARGITAY

Sekizinci Hukuk Dairesi
E: 2009/5761

K: 2010/1314

T: 25.03.2010


 • Katkı Payı Alacağı

 • FaizÖzet: Faiz asıl alacağa bağlı olmasına rağmen asıl alacaktan ayrı olarak dava veya takip konusu edilebilir. Ancak faiz isteğinin ayrı bir davaya konu yapılması halinde, dava tarihi itibariyle asıl alacağın ödenmemiş olması, ödenmiş ise de itirazı kayıt konulması şarttır. Mahkemece davanın açıldığı tarihte asıl alacağın ödenip ödenmediği, ödenmiş ise itirazı kayıt konulmuş olup olmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
(4721 s. MK m. 227,239)

(818 s. BK m. 113)

T.C.

YARGITAY

Sekizinci Hukuk Dairesi
E: 2010/543

K: 2010/3038

T: 07.06.2010


 • Zilyetlikle Kazanma

 • İmar ve İhyaÖzet: Etkilemez arazi niteliğiyle tescil dışı bırakılan yerin zilyetlikle kazanılabilmesi için mutlak surette imar ihya koşulu aranmalıdır. Salt ev, ağıl, samanlık, ahır vs. inşa etmek zilyetlikle kazanmak için yeterli olmadığı gibi imar ve ihya da sayılmaz.
(4721 s. MK m. 713)

(3402 s. Kadastro K.m.17)

T.C.

YARGITAY

Dokuzuncu Hukuk Dairesi
E: 2009/19449

K: 2010/11963

T: 03.05.2010


 • Derdestlik

 • Kesin Hüküm

 • Dava ŞartlarıÖzet: Tarafları, dava konusu ve dava sebebi aynı olan iki derdest davadan biri kesinleştiği takdirde kesin hüküm ortaya çıkmıştır.

Kesin hüküm dava şartıdır. Yargılamanın her aşamasında dikkate alınması gerekir.
(4857 s. İş K.m.18,20,22)

(1086 s. HMUK m. 187,194)
T.C.

YARGITAY

Dokuzuncu Hukuk Dairesi
E: 2010/18035

K: 2010/13242

T: 13.05.2010


 • Tasarrufu Teşvik Kesintisi

 • Katkı Payı

 • Nema Alacağı

 • UzlaşmaÖzet: Uzlaşma kapsamına alınan tasarrufu teşvik kesintisi, katkı payı ve nema alacaklarından sorumluluğun Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine’ye ait olduğu kabul edilmelidir. Bu durumda, uzlaşma kapsamına alınan borç miktarı kadar işverenin sorumluluğu kalkacağından husumetin Hazine’ye yöneltilmesi gerekir.

İşveren tarafından banka hesabına yatırılan tasarrufu teşvik kesintisinin bulunması halinde sorumluluk söz konusu olamaz.
(4853 s. ÇTTK m. 8, ek m.1)

(5393 s. Belediye K.m.5)

(3417 s. ÇTTK m.2,6)

T.C.

YARGITAY

Onuncu Hukuk Dairesi
E: 2008/18519

K: 2010/4212

T: 23.03.2010


 • Tedavi Giderlerinin İstenmesi

 • Bilirkişi Raporu


Özet: Davacının tedavisinde kullanılan stent türünün, hastanın sağlık durumu ve tedavi gerekleri yönünden zorunlu olup olmadığının tespiti amacıyla kalp cerrahisi alanında uzmanların da bulunduğu bilirkişi kurulundan bilimsel ölçütlere göre yargıtsal denetime elverişli rapor alınmalı, tedavi için gerekli görülüp reçetelendirilen malzemenin zorunlu olması halinde bedelinin denetlenip, faturadaki haliyle ödenecek nitelikte olup olmadığının ve buna bağlı olarak Kurum tarafından karşılanabilir miktarının belirlenmesi gerekir.

(5510 s. SSGSSK m 63)

(1429 s. Bağ-Kur K. ek m.13)
T.C.

YARGITAY

Onuncu Hukuk Dairesi
E: 2007/24086

K: 2009/5197

T: 26.03.2009


 • Sigortalılık Süresinin Tespiti

 • Devir ve İntikal Olgusu


Özet: Sigortalının çalıştığı işyeri faal iken ve sigortalılarla birlikte devir ve intikal olgusu gerçekleşmelidir. Yeni işverenin sorumluluğunun belirlenebilmesi için; devredilen şirketin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralındığı yönündeki iddianın gerçek olup olmadığı, sözleşme ve diğer belgeler dikkate alınarak, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan sorularak yöntemince araştırılmalı, devir olgusu saptanırsa, davalı kurum bordrolarındaki çalışanlardan ve bordro dışı çalışan varsa bunlardan sorularak davacının çalışması olup olmadığı saptandıktan sonra hüküm kurulmalıdır.

(506 s. SSK m. 2,4,8,79,82)

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Hukuk Dairesi
E: 2009/3834

K: 2009/4928

T: 27.04.2009


 • İhtiyati Hacze İtiraz

 • Çek

 • Zamanaşımı


Özet: İhtiyati hacze itiraz sebepleri sınırlı sayıda olup bunlar arasında zamanaşımı bulunmamaktadır.

Hamilin müracaat hakkı, ibraz müddetinin bitiminden itibaren 6 ay geçmekle zamanaşımına uğrar.

Çekin ibraz edildiği tarih ile ihtiyati haczin istendiği tarih arasında zamanaşımını kesen bir sebebin bulunup bulunmadığı bir alacak veya menfi tespit davasında incelenebilir.
(2004 s. İİK m. 257, 265)

(6762 s. TTK m. 726)

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Hukuk Dairesi
E: 2008/1361

K: 2009/11349

T: 03.11.2009


 • Marka

 • Hükümsüzlük

 • Terkin

 • Hak Düşürücü Süre


Özet: Markanın terkinine ilişkin 5 yıllık hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi, markanın tescil edildiği tarihtir.

(551 s. KHK m. 14, 42)
T.C.

YARGITAY

Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2009/1556

K: 2009/3273

T: 19.02.2009


 • Vekâlet Ücreti

 • Aktif Dava EhliyetiÖzet: Vekil ancak alacaklı asil adına vekâlet ücretini borçludan isteyebilir.

(1086 s. HMUK m. 423/6,424)

(1136 s. Av. K. m. 164/son)
T.C.

YARGITAY

Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2010/2525

K: 2010/4693

T: 02.03.2010


 • İhalenin Feshi

 • Satışın Tebliği


Özet: Taşınmaz satışlarında satış ilanının bir örneğinin borçluya tebliğ edilmesi gerektiğinden, hissedar murisin satış ilanının ilgililere tebliği sağlanmalıdır.

(2004 s.İİK m. 127)

T.C.

YARGITAY

Onüçüncü Hukuk Dairesi
E: 2009/11661

K: 2010/1691

T: 15.02.2010


 • Belediye Hizmetleri

 • Katılma Payı


Özet: Yeni içme suyu veya kanalizasyon tesislerinin yapılması veya mevcutlarının iyileştirilmesi halinde, tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki taşınmaz sahiplerinden katılma payı talep edilebilir. Ancak, katılma payı talep edilebilmesi için hizmetlerin götürülmüş olması şarttır.

(2464 s. BGK m. 87,88)
T.C.

YARGITAY

Onüçüncü Hukuk Dairesi
E: 2010/2225

K: 2010/9859

T: 05.07.2010


 • Belediye

 • Vekaletsiz İş Görme

 • Hemzemin Geçitlerin Korunması


Özet: Sınırları içerisindeki yolların yapım ve bakımında görevli olan belediyeler, bu yolların trafik düzeni ve güvenliğini de sağlamakla yükümlüdürler. Bu nedenle belediyelerin, yolların demiryolu ile kesiştiği yerlerde alt ve üst geçit yapma, hemzemin geçidi bekçili bariyerli hale getirme, otomatik koruma sistemleri kurma ve diğer emniyet tedbirlerini alma görevleri bulunmaktadır.
(2918 s. Trafik K. m. 18)

(5393 s. Belediye K. m. 14,15)

T.C.

YARGITAY

Ondördüncü Hukuk Dairesi
E: 2007/11541

K: 2007/13071

T: 31.10.2007


 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

 • Görev

 • Tüketici Mahkemeleri


Özet: Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca yükleyiciye bırakılan bağımsız bölümün yükleniciden satın alındığı iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil davasının Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerekir.
(4077s. TKK. m. 3,23)

T.C.

YARGITAY

Ondördüncü Hukuk Dairesi
E: 2008/8542

K: 2008/9635

T: 21.07.2008


 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

 • Temerrüt


Özet: Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri ani edimli sözleşme türlerindendir.

Yüklenici sözleşmenin kademeli ferağ hükmünden yararlanmak için arsa sahiplerini temerrüde düşürerek tapu talep etmediğinden %80 fiziki seviyeye getirilerek eylemli olarak terk edilen işten bir istemde bulunamaz.
(818 s. BK. m. 101,355)

T.C.

YARGITAY

Onaltıncı Hukuk Dairesi
E: 2009/6164

K: 2009/8858

T: 21.12.2009


 • Kadastro Tespiti

 • Malik Hanesinin Boş bırakılması

 • Re’sen Araştırma


Özet: Dava konusu taşınmazın kadastro sırasında yüz ölçümü ve malik hanesi boş bırakılmak suretiyle tespit edildiği ve tespit sırasında taşınmazla ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinde davalar olduğu anlaşıldığına göre, hâkim ilgili dosyaları da getirterek re’sen araştırma yapmalı ve sonucuna göre bir karar vermelidir.
(3402 s. Kadastro K. m. 5,30/2)
T.C.

YARGITAY

Onaltıncı Hukuk Dairesi
E: 2010/2351

K: 2010/3249

T: 26.04.2010


 • Şikayet Süresi

 • Düşme


Özet: Üç aylık süre geçtikten sonra şikayette bulunulduğuna göre şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerekir.
(2004 s. İİK m.347)
T.C.

YARGITAY

Onyedinci Hukuk Dairesi
E: 2010/416

K: 2010/4300

T: 06.05.2010


 • Rehin

 • Kasko Sigortası


Özet: Malı rehin alan kimse o mal üzerindeki menfaatini kendi adına sigorta ettirebileceği gibi bir başkasının da rehin konusu malı rehin alan hesabına ve onun lehine sigortalı durumda olan rehin hakkı sahibi olduğundan tazminat talep etme hakkı da öncelikle ona aittir. Ancak sigorta ettiren sigortalı malın dain ve mürtehini olan ve lehine sigorta edilenin açık muvafakatini almak suretiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.
(6762 s. TTK m. 1269,1270)

(1086 s. HMUK m. 275)
T.C.

YARGITAY

Onyedinci Hukuk Dairesi
E: 2010/698

K: 2010/6628

T: 08.07.2010


 • Tasarrufun İptali Davası

 • İvazsız Tasarruflar

 • Aciz Belgesi

 • Kötüniyet


Özet: Akdin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler bağışlama hükmünde sayılır.

Borçlu ile hukuki işlemde bulunan kişi, borçludan aldığı malı bir başka kişiye devrederse alacaklı, devir yapılan kötü niyetli dördüncü kişilere karşı da iptal davası açabilir.

Kötü niyetin ispatı alacaklıya aittir.

İptal davasına konu malı borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacıyla devrettiğini bilen veya bilmesi gereken kişi kötü niyetli sayılır.
(2004 s. İİK m. 278,280,283)

T.C.

YARGITAY

Onsekizinci Hukuk Dairesi
E: 2010/812

K: 2010/6444

T: 27.04.2010


 • Kamulaştırma

 • Mal Sahibinin Geri Alma HakkıÖzet: Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden itibaren beş yıl içinde kamulaştırmayı yapan idarece taşınmaz kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ödeyerek taşınmazı geri alabilir.
(2942 s. Kamulaştırma K.m.23)

T.C.

YARGITAY

Onsekizinci Hukuk Dairesi
E: 2010/2542

K: 2010/6595

T: 29.04.2010


 • Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi

 • Ceza Yargılaması

 • DavanameÖzet: Cumhuriyet Savcıları, iddianamenin isabetli bir şekilde tanzimi için soruşturma aşamasında şüpheliler ve suç mağdurları ile ilgili olarak nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davalarını açma yetkisine sahiptirler.
(5490 s. Nüfus Hizmetleri K. m. 36)

(5271 s. CMK m. 218)

T.C.

YARGITAY

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E: 2009/3110

K: 2010/939

T: 03.02.2010


 • Menfi Tespit Davası

 • Senetle İspat ZorunluluğuÖzet: Senede karşı menfi tespit davası açıldığına göre, senede karşı senetle ispat kuralının uygulanması gerekir. Bu kural, senedin tarafları ve külli halefleri bakımından geçerlidir. Ancak mirasçılar külli halef sıfatıyla değil de, sadece kendi haklarına dayanarak dava açmışlarsa iddialarını senetle ispat etmek zorunda olmayıp, tanıkla da ispat edebilirler.
(1086 s.HMUK m. 290)

T.C.

YARGITAY

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E: 2010/3175

K: 2010/5491

T: 05.05.2010


 • Sıra Cetveli

 • ŞikayetÖzet: Sıra cetveline karşı şikayetlerde taraf teşkili sağlanarak duruşma açılması gerekir. Evrak üzerinde inceleme yapılarak şikayet olunanın savunmasının alınmaması doğru değildir.
(2004 s. İİK m. 18,142)
T.C.

YARGITAY

Yirminci Hukuk Dairesi
E: 2010/5544

K: 2010/8295

T: 14.06.2010


 • Orman Kadastrosu

 • Tapuya Güven

 • Sebepsiz ZenginleşmeÖzet: Kesinleşen orman kadastro sınırları içinde kalan taşınmazın tapu kaydının iptalinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Eylemli orman olduğu anlaşılan dava konusu taşınmazı ve çevresini görmeden ve bitişik ormanın devamı olduğunu bilmeden satın alma, hayatın doğal akışına ve yaşam kurallarına aykırıdır.

Tapu kaydı üzerine satış tarihinden önce orman olduğuna dair şerh bulunduğundan satın alan kişi iyiniyetli olarak kabul edilemez.

Taşınmazı satın alan, ödediği satış bedelini sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre isteyebilir.
(6831 s. OK m. 7)

(3402 s. Kadastro K. m. 12)

(4721 s. MK m.1023, 1025)
T.C.

YARGITAY

Yirmibirinci Hukuk Dairesi
E: 2007/19830

K: 2008/16293

T: 21.10.2008


 • İş Kazası

 • Sosyal Güvenlik HukukuÖzet: 506 sayılı Yasa’nın uygulama alanı Devletin hükümranlık sahası ile sınırlı olup ülke sınırları dışında uygulanamaz. Ülke dışında meydana gelen sigorta olaylarında uygulanabilmesi için SGK’ya yükümlülükler getiren sosyal güvenlik sözleşmesi veya kısa vadeli sigorta kollarını da kapsayan topluluk sigortalarının bulunması gerekir.

(506 s. SSK m. 11)
T.C.

YARGITAY

Yirmibirinci Hukuk Dairesi
E: 2009/5254

K: 2010/3869

T: 06.04.2010


 • Sigortalılığın Tespiti

 • Prim Borcu

 • Yeniden YapılandırmaÖzet: 5458 sayılı Yasa bir af yasası olmayıp, daha önceden başlamış ve devam eden bir sigortalılıktan dolayı Kuruma ödenmemiş primlerin yeniden yapılandırılarak ödenmesi suretiyle sigortalılara getirilmiş bir yasal imkândır. Bu yasadan yararlanılabilmesi için önceden başlayıp devam eden bir sigortalılığın bulunması gerekir.

(1479 s. Bağ-Kur K.m.24)

(5458 s. SGPAYYK m.2)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) iconA. 2-Sigortanın Coğrafi Sınırı Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) iconBacak implant (suni ÜretiLMİŞ malzeme) Çikarma ameliyati iÇİn biLGİlendirme formu

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) iconÇevre ve Orman Bakanlığından

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) icon2017 yilinda yetiŞTİRİlmek amaciyla yurt dişina gönderilecek personelin listesi

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) iconOrman yanginlarinin önlenmesi ve söNDÜRÜlmesinde görevlilerin göRECEKleri İŞler

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) iconRusçadan çeviren zeki baştimar
Siyle birlikte Kara Orman'daki kaplıcaya gidişi, onun hayata son kez alaycı bakışı olmuş, orada ölmüştür. Mujikler (köylüler)'ı ise...

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) iconAraştırmalarda Tespit Edilen Yenilebilen Mantarlar

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) iconTespit etme BİLİŞsel davranişÇi terapi

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) iconEk-3 meslekte kazanma güCÜ kayip orani tespit cetvelleri

Orman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı ) iconİşçi Sayısı Tespit Sistemi”ne veri girişinde dikkat edilecek hususlar


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com