1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir?


sayfa1/3
t.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3
40. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI

1-)Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir?

a) Kapalı devre kamera sistemi

b) X-ray cihazı

c) Kapı tipi metal dedektör

d) Kartlı geçiş sistemi

e) Biyometrik sistemler
2-)X-ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?

a) İnsan üzerinde saklanmış kesici aletler

b) Valiz içerisine yerleştirilmiş silah

c) Çantaya saklanmış uyuşturucu

d) Kutuya konulmuş patlayıcı maddeler

e) Plastik malzemeyle sarılmış bıçak
3-)Aşağıdakilerden hangisi kişileri birbirinden ayırt edici biyometrik bir unsur değildir?

a)Parmak izi

b) Göz retinası

c) Boy/kilo endeksi

d) İnsan sesi

e) Yüz
4-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli Şahısların giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?

I-Kartlı geçiş sistemi

II-X-ray cihazı

III-Metal dedektörü

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c)Yalnız III

d) I ve III

e) I, II ve III
5-) Kişilerinin korunma ihtiyaçlarını karşılayan özel güvenlik faaliyetleri, genel kolluk birimlerinin görevlerini daha iyi bir Şekilde yerine getirmelerine katkı sağlamaktadır. Bu katkı hem genel kolluk birimlerinin iş yükünün azalması ve kolluk görev / hizmet kalitesinin yükselmesi hem de özel güvenlik hizmet hizmetleri vasıtayla kişilerin korunma güvenlik ihtiyacının karşılanması yoluyla yaşanacak olguya/sürece ne ad verilir?

a) Yetki devri

b) Yok sayma

c) Güven

d) İşbirliği

e) Sorun çözme
6-)Bir kapı tipi metal dedektörünün silah gibi büyük metallere alarm vermesi fakat bozuk para, anahtarlık gibi ufak madeni cisimlere alarm üretmemesi istenmektedir. Bu durumu sağlamak için yapılması gereken en uygun davranış nedir?

a) Ziyaretçilerden, cihazdan geçmeden önce bozuk paralarını çıkarıp yan tarafa koymalarını istemek

b) Cihazın hassasiyet seviyesini istenilen güvenlik seviyesini sağlayacak Şekilde ayarlamak

c) Ziyaretçilerden bozuk para getirmemelerini talep etmek

d) Ziyaretçilerden bozuk para, anahtarlık gibi ufak metalik eşyalarını plastik malzemeyle sarıp öyle geçmelerini istemek

e) İstenilen durumu sağlamak mümkün değildir. Kapı tipi metal dedektörleri her Şart altında her türlü metalik nesneye alarm üretir.
7-) Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

a) Polis ve bekçilerin

b) Jandarma ve askerlerin

c) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin

d) Belediye Başkanı ve Belediye meclisinin

e) İl Genel Meclisinin
8-) Havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığı yerlere istenildiğinde genel kolluk görevlilerinden takviyede bulunulmaktadır. Bu durumda sevk ve idare yetkisi kime geçmektedir?

a) Özel güvenlik müdürüne

b) Özel güvenlik Şirketine

c) Genel kolluk amirine

d) Özel kolluk amirine

e) İşletme müdürüne
9-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?

a) Suçu önleme

b) Suçla mücadele

c) Güvenlik maliyeti

d) Yaptırım gücü

e) İş güvenliği
10-)Kendisini başkasının yerine koyma diye özetlenen davranışa ne denir?

a)Empati

b)Sempati

c)Entropi

d)Sosyopati

e)Antipati
11-)İletişimde iletişimi başlatan kişi ya da gruba ne denir?

a)Kaynak

b)Mesaj

c)Hedef

d)Kodlama

e)Alıcı
12-)Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?

a)Açık gömlek yakası

b)Boyasız ayakkabı

c)Dar giysiler

d)Bakımsız diş, tırnak

e)Ütülü pantolon, gömlek
13-)Uzaktan ve yakından en iyi seçilen renkler hangileridir?

a)Kırmızı-yeşil

b)Yeşil-mavi

c)Portakal-yeşil

d)Kırmızı-mavi

e)Sarı-kırmızı
14-) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte bulunması gereken özelliklerden değildir?

a)Zekâ seviyesi verilenleri anlayacak kapasitede olmak.

b)Açık, sade anlatmak

c)Kolay iletişim kuran bir kişilikte olmak.

d)Dikkatlice bakmak, dinlemek.

e)İletişime açık olmak.
15-)Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir?

a)Cümle kuramama

b)Bazı harfleri çıkaramama

c)Yanlış cümle-kavram kullanma

d)Gürültülü ortam

e)Giyim-kuşam görünüş
16-)Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel faktörlerden değildir?

a)Dil ve anlatım güçlükleri

b)Dinleme eksikliği

c)Kullanılan cihazlar

d)Anlama eksikliği

e)Bilgi eksikliği
17-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?

a)Dinlememe

b)Ders veren öğretmenin ses tonu

c)Yorgunluk,

d)Utanma

e)Önyargılar
18-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?

a)Devamlı yere soru sormak

b)Ben diliyle konuşmak

c)Tercih hakkı tanımak

d)Her hatayı anında kişinin yüzüne söylemek

e)Karsıdakine yardım etme fırsatı vermemek
19-)Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açmaz?

a)Konunun etrafında dolaşma

b)Muhataptan bilgileri gizleme

c)Muhatabı alaycı bir Şekilde övme

d)Müphem ifadeler kullanma

e)Muğlâk ifadeleri açıklama
20-)Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.

b)Karsınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın.

c)Konuşurken yönünüzü konuştuğunuz kişilere doğru dönün

d)Çok fazla konuşmayın.

e)Aşırıya kaçmadan jestlerinizi (el, kol kullanımı) kullanın.
21-)Etkili bir iletişim için aşağıdaki ifadelerden hangisine katılmak doğru olmaz?

a)Soğukkanlı olup; öfkeli anlarda iletişim kurulmamalıdır.

b) İyi bir iletişim için insanları olduğu gibi kabul edip, onların olumlu davranışlarını onaylamak gerekir.

c)İnsanlara değer verdiğimizi onlara göstermeliyiz.

d)Problemi değil insanları karşımıza almalıyız.

e)Her zaman doğruyu söylemeli ama her doğruyu her yerde söylememelidir.
22-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yapabileceği durumlardan değildir?

a) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama,

b) Suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması,

c) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması halinde yakalama,

d) Hakkında yakalama emri bulunan bir kişinin görev mahalli dışında yakalanması.

e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
23-)Aşağıdaki ifadelerden hangisi zor kullanma konusunda doğru bir tanımlamadır?

a) Zor kullanma yetkisi, bütün kamu görevlileri tarafından kullanılabilen bir yetkidir.

b) Özel güvenlik personeli, görev alanı dışında da zor kullanabilir.

c) Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile zorun derecesini kuvveti kullanan görevli kendisi takdir ve tayin eder.

d) Kolluk görevlisi, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karsısında zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalarak saldırıda bulunabilir.

e) Zor kullanmada, direnişi etkisiz hale getirmek koşuluyla “ölçülülük” Şartı aranmaz.
24-)Zor kullanmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

a) Silah kullanma da bir zor kullanmadır.

b) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.

c) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.

d) Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir.

e) Direnenleri etkisiz hale getirecek Şekilde kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır.
25-)“Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde (1) bedenî kuvvet, (2) ve kanunî şartları gerçekleştiğinde (3) kullanılabilir.”ifadesinde (1), (2) ve (3) nolu boşluklara sırası ile gelecek ifadeler hangisidir?

a) (1) kademeli olarak artan nispette, (2) maddi güç, (3) silah

b) (1) kademeli olarak azalan nispette, (2) maddi güç, (3)silah

c) (1) kademeli olarak artan nispette, (2) somut güç, (3)silah

d) (1) kademeli olarak artan nispette, (2) maddi güç, (3) Ateşli silah

e) (1) ve orantısız olarak artan nitelikte, (2) maddi güç, (3)silah
26-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?

a) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarına ilişkin sorgulama yapma.

b) Görevli olduğu terminale veya istasyona gelenlere kimlik sorma,

c) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

d) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alma,

e) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini koruma önlemlerini alma.
27-)Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?

a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzere ikiye ayrılır.

b) Aramalar, yapıldığı yer itibariyle de isimlendirilebilir.

c) Kişilerin üstlerini ve eşyalarını teknik araçlarla kontrol etme ve kimlik sorma da bir arama işlemidir.

d) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden Gerçekleştirilen bir tedbirdir.

e) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi veya aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir.
28-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?

a) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme,

b) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme,

c) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma,

d) Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme.

e) Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama.
29-)Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi değildir?

a) Yaralama suçunu henüz işlemiş kişinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi,

b) Etrafa saldıran bir akıl hastasının kontrol altına alınması,

c) Genel kolluk kuvvetlerince bir kişinin kimlik tespiti amacıyla durdurulması.

d) Hakkında yakalama emri bulunan bir Şüphelinin tespit edilerek tutulması.

e) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi,
30-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden biri değildir?

a) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,

b) Aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden eşyayı emanete alma,

c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme,

d) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,

e) Suçta kullanılan eşyayı muhafaza altına alma.
31-)Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanın unsurlarından değildir?

a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması,

b) Konut dokunulmazlığının sınırlandırılması,

c) Suça konu eşyanın tespiti veya suç Şüphelisinin yakalanması için yapılması,

d) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması,

e) Aramanın yapıldığı yerin sahibinin zilyetlik hakkının sınırlandırılması.
32-)Aşağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları arasında yer almaz?

a) Suçların işlenmeden önce önünü almak,

b) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini ele geçirmek.

c) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek,

d) Aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak,

e) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak.
33-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,

b) Kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme,

c) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

d) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme,

e) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma.
34-)Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?

a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak,

b) Genel emniyet ve düzeni sağlamak,

c) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek,

d) Suç soruşturmasını yürütmek ve bu kapsamda kişileri ifade vermek üzere davet etmek.

e) İşlenen suçlara müdahale ederek gerekli ön tedbirleri almak.
35-)Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.

b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.

c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.

d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.

e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.
36-)Aşağıdakilerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin doğru bir ifade değildir?

a) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.

b) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı bir alanda yerine getirilir.

c) Nokta görevi süresince Şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.

d) Nokta görevi süresince personel yerine personel görevlendirmeksizin kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.

e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.
37-)Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir işlem değildir?

a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır.

b) Olay yeri en geniş Şekilde koruma altına alınmalı ve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.

c) Olayın aydınlatılması açısından deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.

d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir.

e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmelidir, mümkün olması halinde ilk yardım derhal yapılmalıdır.
38-)şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz?

a) şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş Şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.

b) şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak, tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.

c) şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.

d) şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı incelenmelidir.

e) şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek şekilde saklanmış...

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? icon1- aşağıdakilerden hangisi mekanik ventilasyon amacıyla geliştirilen yöntemlerden değildir ?

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? iconAşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? iconAşağıdakilerden hangisi risk analizi amacını en kapsamlı şekilde belirtmektedir?

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? iconProgramın temel amacına hizmet etmek üzere, ülkemizin beşeri ve iktisadi...

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? iconPsikoloji, insan ve hayvan davranışları ve zihinsel süreçleri üzerinde...

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? icon1-Aşağıdakilerden hangisi bir canlıdır?

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? iconAşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

1- aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Ethem hazretleriyle ilgili yanlış bir yargı değildir?


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com