EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari


t.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

EK:1

ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) SAĞLIK İLE İLGİLİ POLİTİKALARI VE ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

Amaç ve Hedefler

172. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu esastır.

Politikalar

173. Bireylerin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde olması için koruyucu sağlık hizmetleri, gerek bireye gerekse sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok sektörlü bir yaklaşımla geliştirilecektir.

174. Sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık hizmeti sunulacaktır

175. Sağlık hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkililiğini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve memnuniyetini dikkate alan yaklaşımlar geliştirilecektir.

176. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini destekleyecek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin etkinliğini artıracak bir hasta sevk zinciri uygulaması geliştirilecektir.

177. Akılcı ilaç kullanımı için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ilaç ve tıbbi cihazların kalitesi, kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol edilecektir.

178. Sağlıkta insan gücü, demografik gelişmeler ile uzun vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de dikkate alınarak nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.

179. Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetleri ile sağlık hizmet sunumundaki rolleri net bir şekilde tanımlanarak hem hastanelerin mali sürdürülebilirliğini temin edecek hem de nitelikli tıp eğitimi ve yenilikçi araştırmaların yapılmasını sağlayacak yapısal reformlar hayata geçirilecektir.

180. Tamamlayıcı tıp kapsamındaki tedavi, bitkisel ürün ve hizmet sunucularıyla ilgili kalite ve güvenliğin sağlanması amacıyla standartlar belirlenecek ve bu alan denetim altına alınacaktır. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine ve sağlık uygulamalarına entegrasyonu sağlanacak, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalar desteklenecektir.

181. Tüketiciler yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilinçlendirilecek, hayvansal ürünler ve su ürünlerinin tüketimi yaygınlaştırılacaktır.

182. Veri ve kanıta dayalı sağlık politikalarını geliştirmek amacıyla uluslararası karşılaştırmalara imkân verecek standart ve kalitede verilerin üretilmesi sağlanacaktır.

Öncelikli Dönüşüm Programları

1-Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirmesi Programı

Genel Koordinatörler: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş
6. Bileşen: Sağlık Harcamalarının Etkinleştirilmesi (Sağlık Bakanlığı)

  • Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması

  • Kademeli bir şekilde sevk zinciri uygulamasına geçilmesi

  • Sağlık teminat paketlerinin gözden geçirilmesi

  • Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi

2-Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm

Genel Koordinatörler: Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş
1. Bileşen: Kamunun Yönlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi
(Sağlık Bakanlığı)

  • İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde orta ve uzun vadeli stratejilerin ve yol haritalarının hazırlanması

  • İlaç ve tıbbi cihaz alanında sağlık, sosyal güvenlik, sanayi politika ve uygulamalarında eşgüdüm ve yönetişimin geliştirilmesi amacıyla yönlendirme kurulu oluşturulması

  • Tıbbi cihazda odak ürünler için orta ve uzun dönem tedarik planı hazırlanması

  • Geleceğe yönelik ihtiyaçların belirlenebilmesi için veri altyapısının oluşturulması, veri paylaşım standartlarının belirlenmesi

  • Sağlık hizmet sunumu perspektifinden tıbbi cihaz ürün standartlarının geliştirilmesi

  • Kamunun savunma alanındaki yerlileştirme deneyimlerinden faydalanarak alım yapan kurumların sektörü yönlendirme ve düzenleme kapasitelerinin güçlendirilmesi


3-Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı

Genel Koordinatörler: Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş
1. Bileşen: Sağlık Turizmine Yönelik Kurumsal ve Hukuki Altyapının Geliştirilmesi
(Sağlık Bakanlığı)

  • Hedef ülke, bölge ve branşları dikkate alan bir sağlık turizmi stratejisi ve eylem planı hazırlanması

  • Kamu kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi, kamu ile özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi

  • Fiyat farklılaştırmasına da imkân tanıyan mevzuat altyapısının oluşturulması

  • İstatistik altyapısının geliştirilmesi3. Bileşen: Sağlık Turizmi Hizmet Kalitesinin Artırılması (Sağlık Bakanlığı)

  • Sağlık turizmi alanında çalışan personelin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi

  • Sağlık turizmine yönelik hizmet ve tesis standartlarının yükseltilmesi

  • Konaklama ve diğer yardımcı hizmetler için kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilmesi


4- Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı

Genel Koordinatörler: Sağlık Bakanlığı

Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş
2. Bileşen: Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Düzeyinin Artırılması
(Sağlık Bakanlığı)

  • Başta obezite ve kronik hastalık riski olan çocuklar olmak üzere sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden faaliyetlerin düzenlenmesi

  • Toplumda sağlıklı ve dengeli beslenme amacıyla bilinçlendirme ve davranış değişikliği programlarının geliştirilmesi

  • Obezite ve kronik hastalık riski olan bireylerin takibi için izlem ve tedavi standartlarının geliştirilmesi

  • Gıda güvenilirliği ve besin kalitesinin artırılması ile şeker, yağ ve tuz içeriğinin azaltılmasına yönelik sektörler arası eşgüdüm ve işbirliğinin güçlendirilmesi


3. Bileşen: Tütün Kullanımı ile Alkol ve Madde Bağımlılığının Azaltılması(Sağlık Bakanlığı)

  • Tütün kullanımı ile alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlenmesiyle denetimlerin etkinleştirilmesi

  • Tütün kullanımıyla ilgili kapalı mekân yasaklarının etkin bir şekilde uygulanması

4. Bileşen: Kanser, Kalp ve Damar ve Diyabet gibi Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Görülme Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Azaltılması(Sağlık Bakanlığı)

  • Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda eğitim ve kampanyalar düzenlenmesi, izlem ve yönetim için sürveyans sisteminin kurulması

  • Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik eğitim ve araştırma kapasitesinin artırılması

5. Bileşen: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi(Sağlık Bakanlığı)

  • Bireylerin ruh sağlığını geliştirmeye yönelik programların oluşturulması

  • Toplum temelli ruh sağlığı merkezlerinin nitelik ve niceliğinin iyileştirilmesi

  • İntihar girişimlerinin önlenmesi için farkındalık oluşturacak eğitim ve destek programlarının düzenlenmesi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari icon2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023...

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari iconSağlık Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm programı doğrultusunda sizlere...

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari iconSağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari iconSağlık Sigortası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari iconİŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari iconÜlkemiz uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelesini şu politikaları esas alarak sürdürmektedir

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari iconDerslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari iconAnadolu sağlik meslek lisesi 2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili 10 anestezi...

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari iconIle onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim-öğretim...

EK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari ve önceliKLİ DÖNÜŞÜm programlari iconİlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri 18 nisan 2014


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com