Ödr koordinatörlüğü


sayfa1/16
t.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  1. GENEL TANITIMÜniversitenin adı: Cumhuriyet Üniversitesi

Rektörün adı: Prof.Dr. İlyas Dökmetaş

Fakültenin adı: Tıp Fakültesi

Dekanın adı: Prof.Dr. Gökhan Köylüoğlu
Özdeğerlendirme komitesi üyelerinin ad ve görevleri

Dekan : Prof.Dr. Gökhan Köylüoğlu

Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı: Prof.Dr.Tijen Kaya Temiz

Özdeğerlendirme koordinatörü : Prof.Dr.Semra Özçelik

ÖDR Koordinatörlüğü


ÖDR Koordinatörü

Prof. Dr. Semra ÖZÇELİK ozceliksemra@yahoo.com

ÖDR Raportörü

Yard. Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA drselmacetinkaya@gmail.com

I. GRUP

Prof. Dr. Semra ÖZÇELİK ozceliksemra@yahoo.com

Prof. Dr. Erol SEZER recep.erol.sezer@gmail.com (Grup Sorumlusu)

Prof. Dr. Levent ÖZDEMİR lozdem99@yahoo.com

Prof. Dr. Ece KAPTANOĞLU ekaptan2006@gmail.com

Doç. Dr. M. Birhan YILMAZ mehmet.birhan.yilmaz@tkd.org.tr (Grup Raportörü)

Doç. Dr. Hilmi ATASEVEN hilmiataseven@yahoo.com

Yard. Doç. Dr. Hatice ÖZER haticozer@gmail.com

Yard. Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA drselmacetinkaya@gmail.com

Yard. Doç. Dr. Bülent SARAÇ saracbülent1@gmail.com

Dönem IV öğrencisi Veysel Doğan

Dönem V öğrencisi Hayrünisa Öcalan

Dönem V öğrencisi Malik Ejder Vural

II. GRUP

Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ zseyfikli@cumhuriyet.edu.tr

Prof. Dr. Tijen KAYA TEMİZ tijenkaya@gmail.com

Doç. Dr. Ünal Özüm sofamor@gmail.com (Grup Sorumlusu)

Doç. Dr. Cesur GÜMÜŞ cesurgumus@gmail.com

Doç. Dr. Zübeyde AKIN POLAT zubeydeakin@yahoo.com

Doç. Dr. Özlem SAYGILI YÖNEM : ozlemyonem@gmail.com

Doç. Dr. Ayşe Gonca YENİCESU imirgonca@yahoo.com

Doç. Dr. Sadettin KILIÇKAP skilickap@yahoo.com

Yard. Doç. Dr. Tamer DOĞAN tdogangs@gmail.com

Yard. Doç. Dr. Emine Elif ALTUNTAŞ ealtunta@yahoo.com

Yard. Doç. Dr. Hatice BALABAN : haticebalaban@yahoo.com (Grup Raportörü)

Stj. Dr. Meliha BAYRAM meliha_byrm88@hotmail.com

Stj. Dr. Arda IŞIKER ardaisiker@gmail.com

Stj. Dr. Utku ŞENTOSUN utkusentosun@hotmail.com

Stj. Dr. Burcu Yılmaz burcu_yilmaz90@hotmail.com

III. GRUP

Prof. Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU gkoyluoglu@gmail.com

Prof. Dr. Reyhan EĞİLMEZ regilmez@cumhuriyet.edu.tr (Grup Sorumlusu)

Prof. Dr. Hafize SEZER hafize.sezer@gmail.com

Doç. Dr. Aydın NADİR anadir@ttmail.com

Doç. Dr. Hayati ÖZTÜRK drhayatiozturk@gmail.com

Doç. Dr. İlhan ÇETİN ilhan.cetin@gmail.com (Grup Raportörü)

Yard. Doç. Dr. Zekeriya ÖZTEMÜR oztemurz@gmail.com

Yard. Doç. Dr. Cevdet DÜGER cevdetduger@gmail.com

Yard. Doç. Dr. İbrahim GÜL dribrahimgul@hotmail.com

Yard. Doç. Dr. İlkay KOŞAR ilkaykosar@gmail.com

Dr. Yalçın KAYA dryalcinkaya79@hotmail.com
Ziyaret ekibi üyelerinin ziyaret öncesi iletişim kuracağı kişinin

Adı: Prof.Dr.Semra Özçelik

Tel:.346 219 10 10/1079

GSM: 0532 623 19 17

Faks: 0 346 219 11 55

e-posta: sozcelik@cumhuriyet.edu.tr

ozceliksemra@yahoo.com

  1. MEZUNİYET ÖNCESİ ULUSAL TIP EĞİTİMİ STANDARTLARININ KARŞILANMA DURUMU

B1. ÖZDEĞERLENDİRME ÖZETİ

B2. ÖZDEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. AMAÇ VE HEDEFLER
1.1. Tıp fakültelerinin eğitim, araştırma ve hizmet öğelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanması

TS.1.1.1. Tıp fakülteleri eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedefleri mutlaka tanımlanmış olmalıdır.

Standardın karşılanma durumunu açıklamak için yararlanılabilecek rehber sorular

Fakültenin eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedefleri tanımlanmış mı?
Açıklamalar:

*Tıp fakülteleri, tıp eğitimi, hastalık tanı ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmeti sunumundaki hızlı Değişiklikleri göz önünde bulundurarak kurumsal amaç ve hedeflerini tanımlamış ve düzenli güncellemesini yapıyor olmalıdır.

*Tıp fakülteleri amaç ve hedeflerin ne zaman belirlendiğini ve yenilenme yapıldıysa zamanını belirtmeli ve belgelerle desteklemelidir.

*Değerlendirme metninde örneğin, fakültenin misyon, vizyon ve genel amaç, hedefleri tanımlanmalı, tanıtım kitabı-kılavuzu ve diğer ilgili belgeler ekte verilmelidir.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (CÜTF), eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedeflerini tanımlamıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti faaliyetlerini bir bütün olarak yürütmektedir. Bu üç öğe birbirini tamamlayacak ve destekleyecek biçimde ele alınmakta ve paralel bir biçimde geliştirilmektedir. CÜTF; mezuniyet öncesi hekimlik eğitimi verdiği gibi bilinen tıp disiplinlerinin büyük çoğunluğunu kapsayacak düzeyde mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi ile (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla) yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tıp Fakültesinin sağlık hizmeti ve araştırma kurumu olup modern ve gelişmiş bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunu yansıtmaktadır. CÜTF, kuruluşundan beri, birinci basamak sağlık hizmetleri ile yerel, ulusal ve uluslararası koruyucu sağlık hizmetlerine de, kendi özel yapılanması olmaksızın, katkıda bulunmaktadır. Örneğin, katkı koşullarının var olduğu dönemde Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokol ile “Ulaş Eğitim ve Araştırma Sağlık Bölgesi veya Grup Başkanlığı” oluşturulmuş, bu şekilde birinci basamak hizmetlerine katkı ve bu birimler içinde tıp eğitimi olanağı yaratılmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi (CÜTFAM) de Tıp Fakültesinin multidisipliner araştırma kurumudur. Tıp Fakültemiz, araştırma alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ve yayınları ile Tıp bilimine ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan “Teknokent” aracılığı ile üniversite-sanayi işbirliği ile ürün geliştirme çalışmalarına katkıda bulunma da hedeflenmektedir. Toplumun sağlık eğitimine katkı, tıpta sürekli eğitime katkı, sağlık alanındaki ulusal ve uluslar arası çalışmalara katkı fakültenin hedefleri arasındadır. Yukarıda tanımlanan üç öğeli misyon ve yapılanma, Türkiye’de Tıp Fakültelerine yüklenen misyonla uyumlu olduğu gibi, Tıp Fakültelerine yüklenen evrensel misyonla da uyumludur. Fakültemizin üç öğeli yapılanması da Türkiye’de tıp fakülteleri için öngörülen ve kalkınma planları ve bütçelerle desteklenen yapılanmayla uyumludur ve bir bakıma onu yansıtmaktadır.

Tıp Fakültesi Misyon ve Vizyonu

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, ulusal ve uluslar arası düzeyde tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunmaktır. Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip eden, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten hekimler yetiştirmek, topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmak, ülkemizin sağlık sorunlarını temel alarak evrensel tıbba katkıda bulunmaktır (2010-11 ve 2011-12 yılları eğitim rehberleri). Bu tanımdaki ulusal ve uluslar arası düzey ifadesi, sürekli gelişim sağlayarak tıp ve sağlık bilimleri eğitimi, araştırma-yayın ve sağlık hizmet sunumu alanlarının her birinde giderek değişen ulusal ve uluslar arası standardları sağlayan bir tıp fakültesi vizyonunu yansıtmaktadır.

a) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim öğesiyle ilgili amaç ve hedefleri

a.1) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Amaç ve Hedefleri:

Amaç:

Ülkenin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını bilen, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, dünyadaki uygulamalar konusunda ilgili, yeniliğe ve gelişmeye açık, mesleğinin her alanında etkinlik ve sağlıklı bir iletişim becerisine sahip, meslek hayatının ileri dönemlerinde görev alacağı çeşitli sağlık kuruluşlarında hekimlik ve liderlik yapabilecek, çalışkan, dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun olan, hayatı boyunca öğrenmeye kararlı tıp doktorları yetiştirmektir. (2010-11 ve 2011-12 yılları eğitim rehberleri).

Ulusal Tıp Fakülteleri Çekirdek Eğitim Programı’nda Tıp Fakülteleri için Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin amacı şu şekilde ifade edilmiştir: 1)Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi , beceri ve tutumlarla donanmış, 2) Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, 3) Mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan, 4) Araştırıcı ve sorgulayıcı olan, 5)Kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, 6) Uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde pratisyen hekimler yetiştirmektir.

a.2) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin diğer eğitim amaç ve hedefleri: CÜTF, mezuniyet sonrası eğitim, sürekli eğitim konularında da önemli hedeflere sahiptir. Tıp disiplinlerinin büyük çoğunluğunda tıpta uluslar arası düzeyde uzmanlık eğitimi vermek, C.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından organize edilen yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermek veya bu eğitimlere katkıda bulunmak, tıpta ve sağlık bilimlerinde sürekli eğitime katkıda bulunmak başlıca amaçlardır. (CÜ Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü stratejik planları).

b) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hizmet ögesiyle ilgili amaç ve hedefleri:

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin hizmet amaçları, misyonu, vizyonu tanımlanmış olup, hastane stratejik planında yer alan bu ifadeler, CÜTF’nin sağlık hizmetleri amaç ve hedeflerini yansıtır özelliktedir.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Misyonu:

İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili hizmetleri, güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak, etkili, güvenli ve kesintisiz olarak sunmak, hasta haklarını ve hasta güvenliğini destekleyerek, evrensel standartlarda eğitim, araştırma ve öğretim yapılması için gerekli altyapı ve donanımı sağlamaktır. (2009 Yılı Staratejik Planı)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Vizyonu:

Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçirmek, hasta odaklı yaklaşımı güçlendirmek, hasta ve çalışan memnuniyetini mükemmelliğe ulaştırmak, hastane hizmetlerinde tıbbi, teknolojik ve idari uygulamaları ile toplumun özlediği, örnek, kaliteli ve tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır. (2009 Yılı Staratejik Planı)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Kalite Politikası:

Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamayı, sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürmeyi, sağlık hizmetlerini en iyi ve doğru bilgiler eşliğinde sunmayı, bilimsel toplantılar ve sonuçları ile ilgili olarak göresel ve yazılı medya yoluyla toplumu bilgilendirmeyi kendisine politike edinmiştir.

c) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin araştırma ögesiyle ilgili amaç ve hedefleri: Fakültemiz, misyon ve vizyon ifadelerinde yer aldığı gibi tıp ve sağlık bilimleri alanında uluslar arası düzeyde araştırmalar yapmayı, ülkemizin sağlık sorunlarını temel alarak evrensel tıbba katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. (CÜTF Misyon ifadesi, 2010-11 ve 2011-12 eğitim rehberleri). CÜTF, Türkiyenin diğer tıp fakülteleri gibi, akademik yükseltmeleri, atamaları ve döner sermaye katkı payı ödemelerini araştırma ve yayın performansıyla bağlantılayan, bilimsel kongre ve toplantılara katılımı ve bildiri sunmayı görevlendirmeler yoluyla ve teşvik ödülleriyle destekleyen politikalara sahiptir. Hastanenin ve anabilim dallarının kendi laboratuarlarına ek olarak, multidisipliner araştırma merkezine (CÜTFAM) ve deney hayvanları laboratuarına sahiptir. Araştırma etiği yönünden insan ve hayvan araştırmaları için ayrı ayrı etik kurul yapılanmalarına sahiptir. Tıp Fakültesi araştırmacıları ayrıca üniversitenin bilimsel araştırma projeleri destek fonundan da yararlanmaktadırlar. CÜTF, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında yapılan araştırmaları ve diğer bilimsel çalışmaları yayınlayan ve giderek daha çok indeks tarafından tarama kapsamına alınan bir tıp dergisini (Cumhuriyet Tıp dergisini, Cumhuriyet Medical Journal’ı) düzenli olarak ve internetle herkesin ulaşabileceği özellikte çıkarmaktadır.

Zayıf yan: Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi için hedeflerin, yerindelik ve ulaşılabilirlik durumlarının verilere dayalı olarak değerlendirildiği ve tüm paydaşların geniş katılımıyla hedeflerin gözden geçirildiği ve yeniden şekillendirildiği bir toplantı şimdiye kadar hiç yapılmamıştır. Bu tür toplantıların raporlandırılmasının da önemli olduğu akılda tutulmalıdır.

1.2. Eğitim programının amaç ve hedeflerinin özellikleri
TS.1.2.1. Tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve hedefleri, tıp eğitimi sürecini, hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yetkinlikleri kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır. Bu tanımlama sürecinde ulusal ve uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleri mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Standardın karşılanma durumunu açıklamak için yararlanılabilecek rehber sorular

Amaç ve hedefler, tıp eğitimi sürecini ve hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yetkinliklerini kapsıyor mu?

Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve hedefleri ulusal ve uluslar arası tıp eğitimi hedeflerine uygun mu?

Öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken yetkinlikler tanımlanmışmı?

Eğitim programında temel ve klinik bilimlere ait hekimin elde etmesi gereken bilgi-beceriler tanımlanmış mı?

Eğitim programında davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal ve etik öğelere ait hekimin elde etmesi gereken bilgi-beceriler tanımlanmış mı?

Eğitim programında genel hekimlik becerilerine ait hekimin elde etmesi gereken bilgi-beceriler tanımlanmış mı?
Açıklamalar

*Eğitim programının amaç ve hedefleri, öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri ve tutumları içerir ve mezundan beklenen yeterlik ve yetkinlikleri tanımlar. Bu amaç ve hedefler, hekimin mesleksel ve toplumsal beklentileri karşılamasına yönelik tüm yetkinlikleri kapsamalıdır. Kurumsal amaç ve hedefler ortaya konurken, öncesinde tanımlanmış ulusal ve uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleriyle karşılaştırılmalıdır.

*Tıp fakülteleri eğitim programlarında, öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken yetkinlikleri tanımlamalı ve eğitim programında yer vermelidir. Bu yetkinlikler şu alanları kapsamalıdır:

Temel ve klinik bilgi ve beceriler

Davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal ve etik öğeler

Genel hekimlik becerileri (analitik, eleştirel düşünme, klinik sorgulama-akıl yürütme, problem çözme, bilgiye ulaşma ve kullanma, yaşam boyu öğrenme, iletişim, ekip çalışması vb)

Bu yetkinlikler listesi, mezuniyet öncesi eğitime ayrılan süreye uygun ölçüde, hekimliğin tüm yönlerini kapsamalı; temel ve klinik bilimler ile ilgili bilgi ve beceriler yanı sıra hekime yakışır tutum ve davranışın kazandırılması için davranış bilimleri, sosyal bilimler ve insani bilimlerden de yararlanılmalıdır.

*Değerlendirme metninde örneğin, yıl/dönem/faz/evre/blok/komite/staj düzeyinde detaylandırılmış eğitim programı amaç ve hedefleri, yetkinlik listeleri ve programın amaç ve hedeflerinin Ulusal ÇEP ve uluslararası tıp eğitimi hedefleri ile (WFME, GMC, LCME v.b) karşılaştırılarak değerlendirilmesi yer almalıdır. Eğitim programı kitabı ve CD’si (varsa program tanıtım kılavuzu, program sanal ağda (web) yer alıyorsa ilgili bilgi ve belgeler ve adresleri) ve karşılaştırma yapılan ulusal ve uluslararası belgeler ekte verilmelidir.
Kurumsal amaç ve hedefler oluşturulurken tanımlanmış ulusal ve uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleri ile karşılaştırılmıştır. CÜTF mezuniyet öncesi eğitim amaçları yukarıda (1.1.Bölüm) verilmiştir. Programın genel çıktıları (genel hedefleri) de aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (Kaynak: CÜTF İnternet Sitesi: Bologna Süreci AKTS Dönem I – VI):

1. Organizmanın normal yapı ve fonksiyonunu özetleyebilir.

2. Hastalıkların patogenezini klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilir

3. Hayatı tehdit eden acil hastalıkları tedavi edebilir ve gerektiğinde hasta transportunu sağlayabilir.

4. Hastanın hikayesini alabilir ve genel-sistem bazlı fizik muayenelerini yapabilir

5. Hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi girişimleri uygulayabilir

6. Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilir

7. Ulusal sağlık sisteminin yapılanması ve işleyişi hakkında genel bilgiler verebilir.

8. Yasal sorumluluklarını sayabilir ve etik prensiplerini tanımlayabilir

9. Hekimlik uygulaması ve hasta haklarının yasal kurallarını değerlendirebilir, etik kavram ve ilkeleri açıklayabilir ve etik sorunları yorumlayabilir.

10. Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tanı ve tedavilerini bilimsel verilere dayalı etkinliği yüksek yöntemlerle yapabilir

11. Toplum sağlığını ilgilendiren temel verileri derleyip, karşılaştırarak sonuç çıkarabilir.

12. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmeli ve meslektaşları ile iletişim kurabilmeli.

Dönem ders kurulu ve staj kurullarına göre hedefler ise aşağıdadır:

(Kaynak: CÜTF İnternet Sitesi: Bologna Süreci AKTS Dönem I – VI)

DÖNEM I

Amaç: Vücuttaki doku, organ ve sistemlerin yapısı, fonksiyonları, birbirleri ile etkileşimleri, bazı fonksiyonel bozuklukları hakkında bilgi edindirmek.

BİRİNCİ SINIFTA ALINAN TEMEL DERSLER VE AMAÇLARI

Tıbbi Biyoloji: Moleküler biyolojinin temel esasları, hücre yapısı ve fonksiyonları, çeşitli dokuların yapı ve fonksiyonları, insan organizmasındaki bazı metabolik işlemleri inceleyen bilim dalıdır.

Tıbbi Terminoloji: Vücudumuzda bulunan organ ve bölgelerin tanıtılması *Önek soneklerle kelime türetme, birleşik kelimelerin çözümlenmesi içerir.

Histoloji ve Embriyoloji : Organizmanın ince (mikroskobik) yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Fizyoloji : Organizma ve onu oluŞturan organ ve sistemlerin işleyişini ve birbirleri ile ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır.

Biyokimya : Hücresel ve moleküler seviyede biyolojik süreçleri çalışmak için kimya metodlarını kullanan bilim dalıdır.

Biyofizik : Canlı organizmaların incelenmesinde fiziğin yasa ve metodlarını kullanan bilim dalıdır.

Tıbbi Genetik : Genetik alanlarında kullanılan tanım, kavram ve genetik hastalıkları inceleyen bir bilim dalıdır.

Ders kurlarına göre eğitim amaçları

I. Kurul

Organizmayı oluşturan atom, molekül ve biyomoleküllerin aralarındaki ilişkileri hakkında bilgi vermektir. Moleküler genetik ve biyolojik sistemlerin moleküler organizasyonlarını anlatır. Anatomik ve medikal terminolojiyi ve tıbbi uygulamalarını öğretir. Davranış bilimleri, sağlık, ilk yardım ve tıbbi etik konusunda temel bilgileri öğretir. Ayrıca Biyokimyasal kavramlar ve temel Biyoistatistik kavramlar hakkında bilgiler verilmektedir.

II. Kurul

Canlıyı oluşturan aminoasit, protein, lipit, enzim ve vitaminle ilgili kavramları hakkında bilgi vermektir. Hücre, hücre organelleri ve hücrede gerçekleşen biyolojik ve genetik mekanizmaları anlatır. Temel antropolojik, gelişim psikolojisi kavramlarını öğretir. Tıbbi uygulamalar ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi kazandırır. Ayrıca önemlilik testleri ile ilgili kavramları hakkında bilgiler verilmektedir.

III. Kurul

Hücrede oluşan biyolojik ve patolojik olayları açıklayabilecek kavramlar hakkında bilgi vermektir. İnsan genetik bilgi aktarımı ve genlerin fonksiyonlarının kavranabilmesi ilgili mekanizmaları anlatır. Temel fizyolojinin tanımı, homeostasis ve düzenleme mekanizmalarının hakkında bilgililer verir. Hormonların biyokimyasal süreçlerini ve karbonhidrat metabolizmasını anlatır. Ayrıca biyofiziksel kavramları ve hücredeki biyofiziksel olayları açıklayabilecek kavramları öğretir.

IV. Kurul

Hücrenin histolojik özellikleri hakkında bilgi vermektir. Lipit, amino asit ve nükleik metabolizmasını anlatır. Kalıtsal hastalıklarla ilgili kavramları ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Biyomekanik olayları mekanizmalarının hakkında bilgiler verir. Mikrobiyolojik ve Parazitolojik temel kavramları öğretir. Gelişim psikolojisi temel bilgilerini ve Türkiye deki sağlık uygulamaları ile ilgili kavramları öğretir. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi kazandırır. Ayrıca zaman serileri analiz yöntemlerini anlatılır.

DÖNEM I KURULLARININ ÖĞRENİM ÇIKTILARI (Hedefleri)

I. KURUL

A. Temel Biyoistatistik kavramları anlatabilecek.

B. Organizmayı oluşturan atom, molekül ve biyomoleküllerin aralarındaki ilişkileri açıklayabilecek.

C. Moleküler genetik ve biyolojik sistemlerin moleküler organizasyonlarını anlatabilecek

D. Davranış bilimleri temel bilgileri açıklayabilecek.

E. Biyokimyasal kavramları özetleyebilecek

F. Anatomik ve medikal terminolojiyi ve tıbbi uygulamalarını kullanabilecek.

G. Sağlık, ilk yardım ve tıbbi etik konusunda temel bilgileri özetleyebilecek.

H. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek.

II. KURUL

A. Aminoasit, protein, lipit, enzim ve vitaminle ilgili kavramları özetleyebilecek.

B. Temel antropolojik kavramları açıklayabilecek

C. Hücre, hücre organelleri ve hücrede gerçekleşen biyolojik ve genetik mekanizmaları özetleyebilecek

D. Tıbbi uygulamaları gerçekleştirebilecek.

E. Gelişim psikolojisi temel bilgileri açıklayabilecek.

F. Önemlilik testleri ile ilgili kavramları özetleyebilecek.

G. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek.

III. KURUL

A. Parametrik olmayan önemlilik testlerini özetleyebilecek

B. Biyofiziksel kavramları ve hücredeki biyofiziksel olayları açıklayabilecek.

C. Fizyolojinin tanımı, homeostasis ve düzenleme mekanizmalarının açıklanabilmesi

D. Hormonların biyokimyasal süreçlerini açıklayabilecek

E. Karbonhidrat metabolizmasını özetleyebilecek

F. Hücrede oluşan biyolojik ve patolojik olayları açıklayabilecek

G. İnsan genetik bilgi aktarımı ve genlerin fonksiyonlarının kavranabilmesi

H. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek.

IV. KURUL

A. Hücre histolojik özelliklerini açıklayabilecek

B. Zaman serileri analiz yöntemlerini özetleyebilecek

C. Biyomekanik olayları açıklayabilecek

D. İletişim psikolojisi temel bilgilerini açıklayabilecek.

E. Mikrobiyolojik ve Parazitolojik temel kavramları açıklayabilecek

F. Lipit, amino asit ve nükleik metabolizmasını özetleyebilecek

G. Kalıtsal hastalıklarla ilgili kavramları açıklayabilecek.

H. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek.

Ġ. Türkiye deki sağlık uygulamalarını özetleyebilecek.

DÖNEM II

Amaç: Vücuttaki doku, organ ve sistemlerin yapısı, fonksiyonları, birbirleri ile etkileşimleri, bazı fonksiyonel bozuklukları hakkında bilgi edindirmek.

DÖNEM II’DE ALINAN TEMEL DERSLER VE AMAÇLARI

Aşağıda adı geçen dersler ikinci sınıfta tüm yıl içinde 6 kurul içerisinde anlatılmaktadır. Her kurulda o kurulu ilgilendiren konular birbirleri ile koordineli bir şekilde sırayla anlatılır.

Anatomi : İnsan vücudunun (yada organizmanın) normal şekil ve yapısını oluşturan organları, organların meydana getirdiği sistemleri ve bunların birbirleri ile ilişkisini inceleyen bilimdir.

Histoloji ve Embriyoloji : Histoloji, dokuları inceleyen bir bilim dalıdır. Dokuların yapısının araştırılması yanı sıra hücrelerin ayrıntılı yapısını da araştırır. Canlı dokuların mikroskopik incelenmesi ile ideal sonuçlara ulaşılır.

Fizyoloji : Organizma ve onu oluşturan organ ve sistemlerin işleyişini ve birbirleri ile ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır.

Biyokimya : Canlının yaşamını, çevresiyle ilişkisini ve metabolizmalarını inceleyen bir bilim dalıdır. Biyofizik : Canlı organizmaların fiziği veya tıp bilimindeki sorulara veya problemlere fizik metodlarını kullanarak çözümlemeye çalışan bilim dalıdır.

DÖNEM II KURULLARININ AMAÇLARI

I. Kurul

Anatomiye ait genel giriş ve terminoloji verilir. Epitel, bağ, kas, kıkırdak ve kemik dokularının biyokimyasal ve mikroskobik yapılarının yanı sıra genel histolojisi ve anatomisi hakkında bilgi vermektir. Ayrıca kas ve periferik ve otonom sinir sisteminin fizyolojisi hakkında bilgiler verilmektedir. Kasların kasılma mekanizmaları anlatılır.

II. Kurul

Dolaşım sistemine ait kan, kalp ve damar dokularının anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi konusundaki bilgileri yapıları ve işlevleri ile birlikte vermektir. Ayrıca kalp çalışmasının biyofiziksel ilkeleri ile kardiyovasküler sistemin biyokimyası anlatılmaktadır.

III. Kurul

Solunum sisteminin anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi ve bazı fizyopatolojileri hakkında bilgiler verilir. Ayrıca farklı atmosfer basınçlarında ve egzersizde solunum sisteminde görülen uyum ve değişiklikler anlatılır.

IV. Kurul

Metabolizma ders kurulu adı altında sindirim ve boşaltım sisteminin anatomisi, histolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Karaciğer, safra ve pankreas gibi organların biyokimyası ve fizyolojik işlevleri verilir. Böbreğe ait yapısal bilgiler önceden verildikten sonra gerek biyokimyasal gerekse fizyolojik işlevleri ve bazı böbrek hastalıkları anlatılır.

V. Kurul

Endokrin ve üreme sisteminin anatomisi, histolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi anlatılır. Vücuttaki tüm hormonların yanı sıra özellikle hipotalamus, hipofiz, tiroid, drenal bez, pankreas, erkek ve kadın üreme sistemlerini ilgilendiren hormonların biyokimyası ve fizyolojisi ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

VI. Kurul

Duyu ve sinir sisteminin anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi hakkında bilgiler sağlanır. Merkezi sinir siteminin işlevleri anlatılır. Özellikle görme ve işitme duyusu fizyolojisi işlenir. Beyin omurilik sıvısının anatomik ve fizyolojik özellikleri anlatılır. Ayrıca görme ve işitmeye ait temel biyofiziksel ilkelerin yanı sıra EEG’ye ait biyofiziksel temeller verilir.

DÖNEM II KURULLARININ ÖĞRENİM ÇIKTILARI (Hedefleri)

I. KURUL

A) Anatomiye ait genel bilgiler ve terminolojinin yanı sıra epitel, bağ, kemik, kıkırdak ve kas dokularının histolojik ve biyokimyasal özellikleri öğrenilmiş olacaktır.

B) İnsan vücudundaki kemik ve kas dokularının ayrıntılı anatomisi ve ilgili dokuların birbirleri ile komşuluk yada grup oluşturma ilişkileri öğrenilmiş olacaktır.

C) Kas ve periferik sinir sisteminin işlevlerini öğrenmiş olacaklar. Ayrıca kas kasılma mekanizmasını açıklayabilecekler.

II. KURUL

A) Dolaşım sistemine ait kalp damar gibi yapıların anatomisini ve histolojisini öğrenmiş olacaklar.

B) Kalp çalışmasının biyofiziksel ilkeleri ile kardiyovasküler sistemin biyokimyasını öğrenmiş olacaklar.

C) Kardiyovasküler sistemin işlevsel dinamiklerini öğrenmiş olacaklar.

D) Kan dokusunun içeriğini ve kan ile hücrelerinin fonksiyonları öğrenilmiş olacaktır.

III. KURUL

A) Solunum sisteminin anatomisi ve histolojisi öğrenilmiş olacak.

B) Solunum sisteminin nasıl işlediğini yansıtan temel fizyolojisi anlaşılmış olacaktır.

C) Bazı temel solunumsal fizyopatolojilerin yanı sıra farklı atmosfer basınçlarında (yüksek irtifa ve hiperbarik koşullarda) solunum sisteminin nasıl işlediği ve adaptasyonunun nasıl geliştiği anlaşılmış olacaktır.

IV. KURUL

A) Sindirim ve boşaltım sisteminin anatomisi ve histolojisi ayrıntılı bir şekilde öğrenilir.

B) Sindirim ve boşaltım sisteminin fizyolojisi ve biyokimyası hakkında önemli bilgiler öğrenilmiş olacaktır.

C) Genelde sindirimi ilgilendiren özelde karaciğer, safra, pankreas gibi hayati öneme sahip organların fonksiyonları ayrıntılı bir şekilde sayılabilecektir.

D) Böbreğin glomerüler filtrasyon işlevleri, asit baz dengesindeki fonksiyonları yanı sıra diyaliz ve bazı böbrek hastalıkları hakkında bilgiler sayılabilecektir.

V. KURUL

A) Endokrin ve üreme sistemlerine ait anatomik ve histolojik bilgiler sayılabilecektir.

B) Genelde vücuttaki tüm hormonların özelde ise özellikle hipotalamus, hipofiz, tiroid, pankreas, adrenal bez hormonları gibi hayati öneme sahip hormonların görevleri, etki mekanizmaları ve biyokimyası anlaşılmış olacaktır.

C) Endokrin ve kadın ile erkek üreme sistemine ait işlevsel bilgiler detaylı bir şekilde anlatılabilecektir.

VI. KURUL

A) İnsan vücudundaki duyu ve sinir sistemine ait yapıların anatomisi ve histolojisi ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

B) Merkezi sinir sisteminin fonksiyonel anatomisi ve fizyolojisi anlaşılmış olacaktır.

C) Genelde tüm duyular özelde özellikle görme ve işitme duyusuna ait temel fizyolojik ve biyofiziksel mekanizmalar öğrenilmiş olacaktır.

DÖNEM III

CÜTF İnternet Sitesinde Bologna Süreci AKTS belgeleri içindeki Dönem III belgesi amaçlar ve hedefler bölümü yoktur. İlgili koordinatörden istenecek.

DÖNEM IV

Şu stajlardan oluşmaktadır: Çocuk Cerrahisi,Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Nükleer Tıp, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları, Radyoloji.

Her stajın amacı, hedefleri, her hedefin belirlenmiş olan program hedeflerine katkı düzeyi, CÜTF İnternet Sitesinde Bologna Süreci AKTS belgeleri içindeki Dönem IV belgeleri içinde yer almaktadır.

DÖNEM V

Şu stajlardan oluşmaktadır: Dermatoloji, Anesteziyoloji, Göz, Psikiyatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İnfeksiyon Hastalıkları, Adli Tıp, Ortopedi, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kalp-Damar Cerrahisi, Üroloji, Klinik Farmakoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak-Burun Boğaz.

Her stajın amacı, hedefleri, her hedefin belirlenmiş olan program hedeflerine katkı düzeyi, CÜTF İnternet Sitesinde Bologna Süreci AKTS belgeleri içindeki Dönem V belgeleri içinde yer almaktadır.

Dönem VI:

Şu stajlardan oluşmaktadır: Acil Servis, Dahiliye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Halk Sağlığı.

Her stajın amacı, hedefleri, her hedefin belirlenmiş olan program hedeflerine katkı düzeyi, CÜTF İnternet Sitesinde Bologna Süreci AKTS belgeleri içindeki Dönem V belgeleri içinde yer almaktadır.

1.3. Eğitim amaç ve hedeflerinin duyurulması

TS.1.3.1.Tıp fakülteleri eğitim amaç ve hedeflerini mutlaka yayınlamış ve tüm taraflarla

paylaşmış olmalıdır.

Standardın karşılanma durumunu açıklamak için yararlanılabilecek rehber sorular

Amaç ve hedefler yayınlanmış ve tüm taraflarla paylaşılmış mı?

Açıklamalar

*Tıp fakülteleri, eğitim programlarının amaç ve hedeflerini tıp eğitiminin tarafları olan fakülte yönetimi, öğretim elemanları ve öğrencilerin her an ulaşılabileceği şekilde yayınlamış (basılı kitap-çık-, elektronik ortamda -tıp fakültesi web sayfasında-döküman) ve duyurmuş olmalıdır.

*Değerlendirme metninde örneğin, amaç ve hedeflerin ne kadar zamandır, nasıl paylaşıldığı (basılı, web v.b) açıklanmalı, web sayfası, tanıtım kitabı v.b. belgeler ekte verilmelidir.

CÜTF, mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi amaç ve hedeflerini tüm paydaşlara duyurmuş ve yayınlamıştır. (CÜTF İnternet Sitesindeki: 1-Bologna Süreci AKTS Dönem I – VI belgeleri, 2- : 2010-11, 2011-12 Eğitim Rehberleri; Basılı olarak 2010-11, 2011-12 Eğitim Rehberleri).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sosyal ağlarda paylaşma
Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com