Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR


sayfa1/26
t.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 EKİDİR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:29.05.2012 tarih ve 28307 Mükerrer sayılı R.G.

29 Fasıl İzahname Ekleri

Genelgeler 1

FASIL 29

ORGANİK KİMYASALLAR
Fasıl Notları.
1. - Metinde aksi belirtilmedikçe, bu Fasıl yalnız:

(a) Kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiş organik bileşikleri, safsızlık içersin içermesin;

(b) Aynı organik bileşiğin iki veya daha fazla izomerinin karışımlarını (bu karışımlar safsızlık içersin içermesin), doymuş olsun olmasın, stereoizomerler dışındaki asiklik hidrokarbonların izomerleri karışımları hariçtir. (Fasıl 27);

(c) Kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın 29.36 ila 29.39 pozisyonlarında yer alan ürünler veya 29.40 pozisyonunda yer alan şeker eterleri, şeker asetalleri ve şeker esterleri ile bunların tuzları veya 29.41 pozisyonunda yer alan ürünler.

(d) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan ürünlerin sudaki çözeltilerini;

(e) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin diğer çözücülerdeki çözeltilerini; (şu şartla ki, bu çözeltiler sadece emniyet amacıyla veya nakliye gereği mutat ve kaçınılmaz şekilde yapılmış bulunmalı ve çözücü, bu ürünleri genel kullanım şeklinden ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olmalıdır);

(f) Yukarıda (a), (b), (c), (d) veya (e) bentlerinde belirtilen ürünlerden içlerine, koruma amacı veya nakliye gereği stabilizör maddeler (topaklanmayı önleyici maddeler dahil) katılmış olanları;

(g) Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ürünlerden tanımını kolaylaştırıcı veya emniyet amaçlarıyla tozlanmayı önleyici, renklendirici veya koku verici madde ilave edilmiş olanları. Ancak bu ilavelerin ürünü genel kullanımdan ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olması şarttır;

(h) Azo boyaların imalinde standart dayanıklılığı azaltmada kullanılan diazonyum tuzlarını, bu tuzlar için kullanılan bağlayıcıları ve diazo haline dönebilen aminler ile bunların tuzlarını kapsar.

2.- Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:

(a) 15.04 Pozisyonunda yer alan ürünler ile 15.20 pozisyonunda yer alan ham gliserol;

(b) Etil alkol (22.07 veya 22.08 pozisyonları);

(c) Metan veya propan (27.11 pozisyonu);

(d) 28. Fasılın 2 numaralı notunda belirtilen karbon bileşikleri;

(e) Bağışıklık sağlayan ürünler (30.02 pozisyonu)

(f) Üre (31.02 veya 31.05 pozisyonları);

(g) Bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler (32.03 pozisyonu), sentetik organik boyayıcı maddeler, flüoresan parlatıcı veya luminofor olarak kullanılan türdeki sentetik organik ürünler (32.04 pozisyonu), perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış olan boyalar ve diğer boyayıcı maddeler (tentürler) (32.12 pozisyonu);

(h) Enzimler (35.07 pozisyonu);

(ij) Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çubuk ve benzeri şekillere sokulmuş metaldehit, hekzametilentetramin ve benzeri maddeler ile çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kullanılan neviden olup, 300 cm³ veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtlar (36.06 pozisyonu);

(k) Yangın söndürme cihazlarında kullanılan veya yangın söndürme bombalarına konulmuş olan söndürücü ürünler (38.13 pozisyonu); perakende olarak satılmak üzere ambalajlanmış mürekkep çıkarıcı ürünler (38.24 pozisyonu);

(l) Optik elementler (etilendiamin tartaratdan olanlar gibi) (90.01 pozisyonu).

3.- Bu Fasılın iki veya daha fazla pozisyonuna girebilecek durumda olan ürünler, bu pozisyonlarda numara sırasına göre sonuncu pozisyonda yer alır.

4.- 29.04 ilâ 29.06, 29.08 ilâ 29.11 ve 29.13 ilâ 29.20 Pozisyonlarındaki halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlere yapılan bütün atıflar, bu türevlerin bileşik şekilde bulunanlarını da kapsar (sülfohalojenli, nitrohalojenli, nitrosülfonlu ve nitrosülfohalojenli türevler gibi).

Nitro veya nitrozo grupları, 29.29 pozisyonunun tatbikinde "azot fonksiyonlu" sayılmazlar.
29.11, 29.12, 29.14, 29.18 ve 29.22 Pozisyonlarının tatbikinde "oksijen fonksiyonlu grup" 29.05 ilâ 29.20 pozisyonlarında belirtilen tipik oksijenli organik gruplarla sınırlıdır.

5. - (A) I ilâ VII. tali Fasıllara dahil asit fonksiyonlu organik bileşiklerin aynı tali Fasıllarda yer alan organik bileşiklerle olan esterleri, bu bileşiklerden o tali Fasılın numara sırasına göre son pozisyonuna dahil olanı ile birlikte sınıflandırılır.

(B) Etil alkolün I ilâ VII. tali Fasıllardaki asit fonksiyonlu organik bileşiklerle olan esterleri, tekabül ettikleri asit fonksiyonlu bileşiklerle aynı pozisyonda sınıflandırılır.

(C) VI. Bölümün 1 numaralı notu ve 28. Fasılın 2 numaralı notu saklı kalmak şartıyla:

(1) I ilâ X. tali Fasıllarla 29.42 pozisyonunda yer alan organik bileşiklerin (asit-, fenol- veya enol-fonksiyonlu bileşikler veya organik bazlar gibi) anorganik tuzları organik bileşiklere uygun olan pozisyonda sınıflandırılır;

(2) I ilâ X. tali Fasıllarda veya 29.42 pozisyonundaki organik bileşiklerinin birbirlerinin karışmasıyla oluşan tuzları, oluşturuldukları asitlere veya bazlara (fenol veya enol fonksiyonlu bileşikler dahil) uygun olan bu Fasılda numara sırasına göre en sonda yer alan pozisyonda sınıflandırılır, ve

(3) Tali fasıl XI veya 29.41 pozisyonunda sınıflandırılan ürünler dışında kalan koordinasyon bileşikleri, (coordination compounds) metal-karbon bağları dışındaki tüm metal bağların “parçalanması” suretiyle oluşan fragmanlara uygun olanlarla beraber 29. Fasılda numara sırasına göre en sonda yer alan pozisyonda sınıflandırılır.

(D) Metal alkolatlar tekabül ettikleri alkollerin yer aldığı pozisyonda sınıflandırılırlar (etanol hariç) (29.05 pozisyonu).

(E) Karboksilik asit halojenürleri tekabül ettikleri asitlerin yer aldığı pozisyonda sınıflandırılırlar.

6.- 29.30 ve 29.31 pozisyonlarına dahil olan bileşikler, moleküllerinde hidrojen, oksijen veya azot atomlarından başka doğrudan doğruya karbona bağlı diğer ametallerin veya metallerin (kükürt, arsenik veya kurşun gibi) atomlarını da içeren organik bileşiklerdir.

29.30 pozisyonu ile (organo-kükürt bileşikler) 29.31 pozisyonu (diğer organo-inorganik bileşikler), hidrojen, oksijen ve azotdan ayrı doğrudan doğruya kükürt veya bir halojenin karbon atomuna bağlı ve bu suretle sülfolanmış veya halojenlenmiş türevler (veya bileşik türevler) niteliğini alan, sülfolanmış veya halojenlenmiş türevleri (bileşik türevler kapsayan) içermez.

7.- 29.32, 29.33 ve 29.34 pozisyonlarına, üçlü halkalı epoksitler, keton peroksitler, aldehit veya tiyoaldehitlerin siklik polimerleri, polibazik karboksilik asitlerin anhidritleri, polihidrik alkollerin veya fenollerin polibazik asitlerle olan siklik esterleri veya polibazik imidleri dahil değildir.

Bu hükümler, halkasında hetero atomu olan ve bundan dolayı isim alan halkalı bileşikler (hetero bileşikler) söz konusu olduğunda uygulanır.

8.- 29.37 pozisyonu anlamında:


  1. “Hormonlar” terimi hormon salgılayıcı veya hormon uyarıcı faktörleri, hormon durdurucuları ve hormon antagonistleri (anti-hormonlar) içerir.
  1. “Esasen hormon olarak kullanılan” deyimi, sadece, esas olarak hormonal etkileri için kullanılan hormon türevlerini ve yapısal analoglarını değil, bu pozisyondaki ürünlerin sentezinde esasen ara ürün olarak kullanılan yapısal analogları ve türevleri de içerir.


o

o o
Altpozisyon Notları.
1.- Bu Fasılın herhangi bir pozisyonunda, bir kimyasal bileşiğin (veya kimyasal bileşik grubunun) türevleri bunları kapsayacak daha özel başka bir altpozisyonun bulunmaması ve ilgili altpozisyonların sıralanmasında "Diğerleri" olarak adlandırılan altpozisyon açılmamış olması şartıyla, o bileşik (veya bileşik grubu) gibi aynı altpozisyonda sınıflandırılırlar.

2.- 29. Fasıl 3 nolu not bu faslın alt pozisyonlarına uygulanmaz.

GENEL AÇIKLAMALAR

Genel bir kural olarak bu Fasıl, Fasılın 1 no.lu şartları saklı kalmak kaydıyla kimyaca belirli bir yapıdaki izole edilmiş bileşikleri kapsamaktadır.

(A) Kimyasal olarak belirli bir yapıda olan bileşikler

(Fasıl Notu 1)

Kimyasal olarak belirli bir yapıda olan izole edilmiş bileşik, belirli bir yapısal diyagramla gösterilebilen ve kompozisyonu, elementleri arasındaki sabit bir oranla tanımlanabilen bir moleküler cinstir. (Örn: kovalent veya iyonik) Kristal yapıda, moleküler cins kendini tekrar eden birim hücreye tekabül eder.

Üretimleri sırasında veya daha sonra (saflaştırma prosesi dahil) eklenen diğer maddeleri içeren kimyasal olarak belirli bir yapıda izole haldeki bileşikler bu Fasılın haricindedir. Bundan dolayı, laktozla karışık sakarin içeren ürün, örneğin tatlandırıcı madde kullanılmak üzere değişikliğe uğramış ürün bu Fasılın haricindedir. (29.25 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız)

Bu Fasılın kimyasal olarak belirli bir yapıda olan izole edilmiş bileşikleri, safsızlıklar içerebilir (Not 1(a)). Bu kurala 29.40 pozisyonunda bir istisna getirilmiş ve şekerlerle ilgili olarak bu pozisyonun kapsamı kimyasal olarak saf şekerlerle sınırlandırılmıştır.

"Safsızlıklar" terimi özellikle, sadece ve doğrudan doğruya imalat işlemi (saflaştırma işlemi dahil) sonucu hasıl olan tek bir kimyasal bileşikteki maddeler için kullanılmaktadır. Bu maddeler, işleme faaliyetine dair herhangi bir faktörün sonucu olarak meydana çıkabilir ve prensip olarak aşağıdaki unsurlardan oluşur:

  1. (a) Başka bir şekle dönüştürülmemiş başlangıç maddeleri.

  2. (b) Başlangıç maddeleri içinde mevcut olan safsızlıklar.

(c) İmalat işleminde (saflaştırma işlemi dahil) kullanılan reaktifler.

(d) Yan ürünler

Bununla beraber şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu tür maddeler her zaman Not 1(a)'da müsaade edilen "safsızlıklar" olmazlar. Bu gibi maddeler genel kullanımdan ziyade özel kullanıma elverişli hale getirmek amacıyla ürünün içinde özellikle bırakılıyorsa o zaman müsaade edilebilir “safsızlıklar” olarak kabul edilmezler. Örneğin; çözücü olarak kullanılabilirliğini geliştirmek amacıyla yapılan metil asetat ile metanol karışımı ürün bu pozisyon haricinde kalır (38.14 pozisyonu). Bazı bileşikler için (Örneğin; etan, benzen, fenol, piridin) 29.01, 29.02, 29.07 ve 29.33 pozisyonlarında belirlenmiş özel saflık kriterleri vardır.

Bu Fasılda yer alan kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiş bileşikler, suda çözünebilir. 28. Fasılın Genel Açıklama Notlarında belirtilen hususlara tabi olmak koşuluyla bu Fasılda yer alan bileşiklerin sudan başka çözeltileri ve bileşikleri (veya onların çözeltileri)nin içine stabilize edici, tozlanmayı önleyici veya renklendirici maddeler ilave edilmiş olanlar da bu Fasılda yer alır. Örneğin; Tersiyer bütilkatekol ile stabilize edilmiş stiren 29.02 pozisyonunda sınıflandırılır. Sabitleştiriciler (stabilizör), tozlanmayı önleyici ve renk verici maddeler ile ilgili olarak Fasıl 28 de belirtilen Genel Açıklama Notunun maddeleri gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla bu Fasılın kimyasal bileşiklerine tatbik edilir. Renk verici maddeler için geçerli olan hususlar güzel kokulu maddeler ilave edilmiş aynı özelliklere ait bu bileşikler için de geçerlidir (Örneğin; 29.03 pozisyonunda küçük miktarda kloropikrin ilave edilmiş bromoetan gibi).

Diğer taraftan, aynı organik bileşiğin izomerlerinin karışımları (saf olsun olmasın) bu Fasıla dahil olur. Bu koşul sadece aynı kimyasal fonksiyonu (veya fonksiyonlar) haiz bulunan bileşiklerin karışımlarına ve onların ya tabi biçimde bir arada mevcudiyeti ya da aynı sentez işlemi ile birlikte elde edilmiş bulunması durumunda geçerli olur. Asiklik hidrokarbon izomerlerinin karışımları (stero izomerler hariç), doymuş olsun olmasın, bu Fasıl haricinde bırakılmıştır. (Fasıl 27).

(B) Fasıl 28 ve Fasıl 29'un bileşikleri arasındaki fark
28. Fasılın Genel Açıklama Notunun (B) bölümünde liste halinde belirtilen kıymetli metaller, radyoaktif elementler, izotoplar, az bulunan metaller, itriyum ve skandinyum ve karbon ihtiva eden diğer bileşikler 29. Fasıl haricindedir. (28. Fasıl 2 Nolu Notu ve Bölüm VI 1 Nolu Notuna bakınız.)

28. Fasılın 2 No.lu Notunda liste halinde belirtilenler hariç olmak üzere, organo-inorganik bileşikler 29. Fasıla dahil olur.
(C) Kimyaca belirli bir yapıdaki izole edilmiş bileşiklerden olmadığı halde yine de 29. Fasılda sınıflandırılan ürünler.
Kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiş şekillerde bulunan bileşikler ile sınırlandırılan 29. Fasılın bu kuralına bazı istisnalar getirilmiştir. Bu istisnalar aşağıdaki ürünleri kapsar:

29.09 pozisyonu - Keton peroksitler.

29.12 pozisyonu - Aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit.

29.19 pozisyonu - Laktofosfatlar.

29.23 pozisyonu - Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler.

29.34 pozisyonu - Nükleik asitler ve tuzları.

29.36pozisyonu- Provitaminler ve vitaminler ( konsantreleri ve birbirleriyle olan karışımları dahil ) (bir çözücü içinde olsun olmasın).

29.37 pozisyonu - Hormonlar .

29.38 pozisyonu - Glikozitler ve türevleri.

29.39 pozisyonu - Bitkisel alkoloidler ve türevleri.

29.40 pozisyonu - Şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları

29.41 pozisyonu - Antibiyotikler.

Bu Fasıl, aynı zamanda diazonyum tuzlarını (29.27 pozisyonunun Açıklama Notlarının (A) Bölümüne bakınız), bu tuzların bağlayıcılarını (Couplers) ve diazotize olabilen aminleri ve onların tuzları örneğin; nötr tuzlar ile standart dereceye (kuvvete) kadar seyreltilmiş tuzlarını içine alır. Bunlar, azo boyalarının üretimi için tertip edilmiş olup, katı veya sıvı olabilirler.

Bu Fasıl, 29.36 ila 29.39 ve 29.41 pozisyonlardaki eşyaların pegile (polietilen glikol (veya PEG) polimerleri) türevlerini de kapsar. Bu eşyalar için pegile bir türev, pegile edilmemiş şekliyle aynı pozisyonda sınıflandırılır. Ancak, 29. Fasıldaki diğer pozisyonlarda bulunan eşyaların pegile türevleri bunun dışında tutulmuştur (genel olarak 39.07 tarife pozisyonu)
(D) Kimyaca belirli bir yapıda olan, izole edilmiş organik bileşiklerin 29. Fasıl haricinde bırakılmış bulunması.

(Fasıl Notu 2)
(1) Kimyaca belirli bir yapıda olan ve izole edilmiş organik bileşiklerden bazıları, kimyaca saf halde bulunsalar dahi, 29. Fasıl haricinde bırakılmışlardır. 28. Fasılda yer alanlara ilaveten (bu Fasıla ait Genel Açıklama Notunun (B) bölümüne bakınız) bu tür bileşiklere örnek olarak aşağıda yazılı olanlar gösterilmiştir:

(a) Sakkaroz ( 17.01 pozisyonu ); laktoz, maltoz, glukoz ve fruktoz (17.02 pozisyonu).

(b) Etil alkol (22.07 veya 22.08 pozisyonları).

(c) Metan ve propan (27.11 pozisyonu).

(d) Bağışıklık sağlayan ürünler (30.02 pozisyonu)

(e) Üre (31.02 veya 31.05 pozisyonları).

(f) Bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler (örneğin; klorofil) (32.03 pozisyonu).

(g) Sentetik organik boyayıcı maddeler (pigmentler dahil) ve flüoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler (örneğin; bazı stilben türevleri) (32.04 pozisyonu).
(2) Aslında 29. Fasılda yer alan kimyaca belirli bir yapıda ve izole edilmiş bazı organik bileşikler, belirli şekil ve ambalajlarda hazırlanmış bulundukları veya kimyasal yapılarında değişiklik yapmayan bazı işlemlere tabi tutulmuş oldukları taktirde de bu Fasıl haricinde kalabilmektedir.

Aşağıda yazılı olanlar, bunlara örnek olarak gösterilmiştir:

(a) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış olan ürünler (30.04 pozisyonu).

(b) Luminofor olarak kullanılmaya elverişli bulunan ve luminesant (ışık verici) hale getirilmeleri amacıyla işleme tabi tutulmuş (örneğin; salisilaldazin) ürünler (32.04 pozisyonu).

(c) Perakende satılacak şekilde veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer boyayıcı madde (32.12 pozisyonu).

(d) Parfüm, kozmetik ve tuvalet eşyası (örn.; aseton) olarak kullanılmaya elverişli olan ve bu maksatla perakende satılacak şekilde ambalajlanmış bulunan müstahzarlar (33.03 ila 33.07 pozisyonları).

(e) Perakende olarak satılmak üzere net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyecek şekildeki ambalajlara konulmuş yapıştırıcı ürünler (35.06 pozisyonu).

(f) Yakıt olarak kullanımlarını gerektirecek şekillerde hazırlanmış bulunan katı yakıtlar (örneğin; metaldehit, heksametilen tetramin) ile çakmak ve benzerlerini yeniden doldurmak için 300 cm. veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş akaryakıtlar (örneğin; sıvı butan) (36.06 pozisyonu).

(g) Fotoğrafçılıkta kullanılan hidrokinon ve diğer karışmamış ürünlerden bu maksat için dozlandırılmış veya perakende satışa elverişli şekilde ambalajlanmış olanlar (37.07 pozisyonu).

(h) 38.08 pozisyonunda belirtilen şekilde hazırlanmış dezenfektanlar ve haşarat öldürücüler, vb.

(ij) Yangın söndürme aletlerine konulacak şekilde veya yangın bombası şeklinde hazırlanmış olan söndürücü ürünler (örneğin; karbon tetra klorür) (38.13 pozisyonu).

(k) Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış mürekkep çıkarıcılar (örneğin; 29.35 pozisyonundaki kloraminin sulu çözeltileri) (38.24 pozisyonu).

(I) Optik elementler (örneğin; etilen diamin tartarat) (90.01 pozisyonu).

(E) Potansiyel olarak Fasıl 29'un iki veya daha fazla
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3’ün ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3’ün ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3’ün ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3’ün ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com