Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin


sayfa1/11
t.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Tuğba BALIN


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ


GANODERMA LUCIDUM (REISHI VEYA LING-CHI) MANTARININ

SUBKRİTİK SU İLE EKSTRAKSİYONU VE BİLEªENLERİNİN

TANIMLANMASI

KİMYA ANABİLİM DALI

ADANA, 2007


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GANODERMA LUCIDUM (REISHI VEYA LING-

CHI) MANTARININ SUBKRİTİK SU İLE

EKSTRAKSİYONU VE BİLEªENLERİNİN

TANIMLANMASI


Tuğba BALIN
YÜKSEK LİSANS TEZİ
KİMYA ANABİLİM DALI


Bu tez ..../...../2007 Tarihinde Aºağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından

Oybirliği/Oyçokluğu İle Kabul Edilmiºtir.

İmza............¡K¡K¡K¡K¡K... İmza¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.. İmza¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K

Öğr.Gör.Dr. Sibel IRMAK Prof.Dr. Oktay ERBATUR Yrd.Doç.Dr. Gülsün A. EVRENDİLEK

DANIªMAN ÜYE ÜYE
Bu tez Enstitümüz Kimya Anabilim Dalında hazırlanmıºtır.
Kod No:
Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ
Enstitü Müdürü
İmza ve Mühür


Bu Çalıºma Ç.Ü. Araºtırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiºtir.
Proje No: FEF2006YL76
„h Not: Bu tezde kullanılan özgün ve baºka kaynaktan yapılan bildiriºlerin, çizelge, ºekil ve

fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki

hükümlere tabidir.

ÖZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

GANODERMA LUCIDUM (REISHI VEYA LING-CHI)

MANTARININ SUBKRİTİK SU İLE EKSTRAKSİYONU

VE BİLEªENLERİNİN TANIMLANMASI

Tuğba BALIN

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİMYA ANABİLİM DALI

Danıºman : Öğr.Gör.Dr. Sibel IRMAK

Yıl: 2007 Sayfa: 85

Jüri : Öğr.Gör.Dr. Sibel IRMAK

Prof. Dr. Oktay ERBATUR

Yrd.Doç.Dr. Gülsün A. EVRENDİLEK
Bu çalıºmada, “Balcalı” ve “Alata” diye adlandırılan yöresel iki farklı

Ganoderma lucidum türünün polisakkaritleri CO2 atmosferinde subkritik su

ile ekstrakte edilmiºtir. Subkritik su ekstraksiyonu, ekstrakte edilmiº

polisakkaritlerin fiziksel ve kimyasal niteliğini incelemek için üç farklı

sıcaklık (50, 100 ve 150ºC) ve 280 bar (4060 psi) sabit basınçta

gerçekleºtirilmiºtir. Her bir ekstrakttaki polisakkaritlerin çözünürlüğü, pH’sı,

nem, protein, üronik asit ve monosakkarit içerikleri ve moleküler kütle

dağılımları belirlenmiºtir. Ekstraktların monosakkarit içerikleri ve ortalama

moleküler kütleleri GPC ve HPSEC-MALLS analizleri ile belirlenmiºtir. Bu

analizlerden elde edilen sonuçlar, Ganoderma lucidum’un her iki türündeki

polisakkaritlerin baºlıca D-glukoz ve eser miktarlarda D-mannoz ve D-

galaktozdan oluºtuğunu göstermiºtir. HPSEC-MALLS analizleri ile her iki

türün iki polisakkarit fraksiyonu içerdiği belirlenmiºtir. Alata’da ilk

fraksiyonunun kütlece ortalama molekül kütlesi (Mw), sırasıyla 50, 100 ve

150ºC için, 1,253x107; 5,924x106ve 2,901x106Da ve Balcalı’da ise

6,279x106; 1,749x106ve 8,140x105Da olarak hesaplanmıºtır. İkinci

fraksiyonların molekül kütleleri ise, sırasıyla 50, 100 ve 150 ºC’de, Alata için

5,064x104; 4,687x104ve 1,022x104Da ve Balcalı için 4,311x104; 2,662x104

ve 2,672x104 Da olarak bulunmuºtur. 280 nm’de HPSEC-UV analizleri ve

Lowry protein metodu sonuçları, polisakkarit ekstraktlarının protein

içerdiğini de göstermiºtir. Polisakkarit ekstraktlarındaki proteinin miktarı

ekstraksiyon sıcaklığının artmasıyla azalmıºtır. Nötral ve bazik ortamda

Balcalı ve Alata’nın sıcak su ekstraktalarının sırasıyla %1,53 ve %3,43’ü

çözünmeden kalırken, subkritik su ekstraktlarının tümü çözünmüºtür.

Anahtar Kelimeler: Ganoderma lucidum (Reishi), subkritik su ekstraksiyonu,

polisakkarit, moleküler kütle dağılımı.


I


ABSTRACT

MSc THESIS

SUBCRITICAL WATER EXTRACTION OF

GANODERMA LUCIDUM STRAINS AND

CHARACTERIZATION OF THEIR COMPOUNDS

Tuğba BALIN

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

UNIVERSITY OF ÇUKUROVA

Supervisor : Dr. Sibel IRMAK

Year: 2007, Pages: 85

Jury : Dr. Sibel IRMAK

Prof. Oktay ERBATUR

Assoc.Prof. Gülsün A. EVRENDILEK
In this study, polysaccharides of two different Ganoderma lucidum local

strains called “Balcali” and “Alata” were extracted with subcritical water at CO2

atmosphere. Subcritical water extraction was carried out at three different

temperatures (50, 100 and 150 ºC) at a constant pressure of 280 bar to examine

physical and chemical characterization of the polysaccharides extracted. The

solubility, pH, humidity, protein, uronic acid, and monosaccharide contents, and

molecular weight distribution of polysaccharides in each extract were determined.

Monosaccharide contents and the average molecular weights of the extracts were

determined by GPC and HPSEC-MALLS analysis. The results showed that

polysaccharides of both strains of Ganoderma lucidum composed of mainly D-

glucose and trace amount of D-mannose and D-galactose. HPSEC-MALLS analysis

were indicated that both strains contained two polysaccharide fractions. The weight-

average molecular masses of first fraction in Alata were 1.253x107, 5.924x106and

2.901x106Da and in Balcali were 6.279x106, 1.749x106and 8.140x105Da at 50, 100,

and 150 ºC, respectively. The second fraction had weight average molecular weight

(Mw) of 5.064x104, 4.687x104and 1.022x104Da for Alata and 4.311x104, 2.662x104

and 2.672x104 Da for Balcali at 50, 100 and 150 ºC, respectively. HPSEC-UV

analysis at 280 nm and Lowry protein assay results showed that these polysaccharide

extracts contained protein. The amount of protein in polysaccharide extracts

decreased by increasing the extraction temperature. All subcritical water extracts of

Balcali and Alata were soluble while hot water extracts left insoluble residues of

1.53% and 3.43% in neutral and alkali medium, respectively.

KeyWords: Ganoderma lucidum (Reishi), subcritical water extraction,

polysaccharide, molecular mass distrubition
II


TEªEKKÜR
Kimya eğitimim ve akademik çalıºmalarımda her konuda benden desteğini

esirgemeyen, anlayıº gösteren, tez çalıºmam süresince yapmıº olduğum

araºtırmalarda beni yönlendiren danıºmanım Prof.Dr. Oktay Erbatur ve Öğr. Gör. Dr.

Sibel Irmak’a teºekkürlerimi sunarım. Araºtırmalarımda fikirleri ve çabalarıyla bana

her zaman sonsuz destek veren Arº. Gör. Osman Malik Atanur’a da çok teºekkür

ederim. Katkılarından dolayı Prof. Saphwan Al-Assaf, Öğr. Gör. Dr. Arif Hesenov

ve diğer analitik grubu üyelerine de teºekkür ederim.

Aileme ve özellikle de annem Fatma ve babam Sebahattin Balın’a eğitim ve

öğretim hayatım boyunca bana maddi, manevi her konuda destek oldukları ve her

zaman güvendikleri için çok teºekkür ederim.

III


İÇİNDEKİLER SAYFA

ÖZ........................................................................................................................¡K.....I

ABSTRACT..........................................................................¡K¡K...............................II

TEªEKKÜR...............................................¡K¡K.........................................................III

İÇİNDEKİLER¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K. IV

ÇİZELGELER DİZİNİ...............................................................................................VI

ªEKİLLER DİZİNİ.............................................................¡K..................................VII

SİMGELER VE KISALTMALAR¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..X

1.GİRݪ.......................................................................................¡K¡K¡K......................1

1.1.TEORİ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...2

1.1.1.Tıbbi Olarak Kullanılan Mantarlar¡K.................................¡K¡K¡K..2

1.1.2.Ganoderma Mantarlarının Bulunuºu ve Taksonomisi¡K¡K¡K¡K¡K..5

1.1.3.Ganoderma lucidum Mantarının Bileºenleri¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.....9

1.1.3.1.Polisakkaritler¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.10

(i).Polisakkaritlein Hidrolizi¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.13

1.1.3.2.Steroller¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K¡K.14

(i)Ergosterol¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..14

1.1.3.3.Alkoloidler¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..15

1.1.3.4.Komarin..............................................................................15

1.1.3.5.Mannitol¡K¡K¡K¡K...¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K.16

1.1.3.6.Lakton¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...¡K¡K¡K..17

1.1.3.7.Riboflavin¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..¡K.17

1.1.3.8.Askorbik Asit¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..18

1.1.3.9.Amino Asitler¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...¡K.¡K¡K¡K¡K¡K¡K.20

1.1.4.Subkritik ve Süperkritik Suyun Özellikleri¡K¡K¡K¡K¡K.¡K¡K¡K¡K21

2.ÖNCEKİ ÇALIªMALAR........................................................¡K¡K.......................26

3.MATERYAL VE METOD.....................................................¡K¡K¡K.....................37

3.1.Materyal..............................................................................¡K¡K¡K.............37

3.1.1.Çalıºılan Mantar Türleri...........................................................37

3.1.2.Kullanılan Kimyasallar..................¡K¡K..¡K¡K¡K.¡K..¡K............... 37

IV


3.1.3.Kromatografik ve Spektroskopik Analizlerde Kullanılan

Standartlar¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...¡K.37

3.1.4.Yüksek Sıcaklık/Yüksek Basınç Reaktörü.....................................38

3.1.5.Analitik Cihazlar¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K¡K¡K¡K¡K¡K....39

3.2.Metod....................................................................................¡K.¡K¡K..........41

3.2.1.Ganoderma lucidum Mantar Örneklerinin Hazırlanması..¡K.........41

3.2.2.Subkritik Su ile Ekstraksiyon Çalıºması........................................41

3.2.3.Ekstraksiyon Sonrası Bileºenlerin İzolasyonu................................41

3.2.4.Homojenlik ve Ortalama Moleküler Kütlenin Belirlenmesi¡K¡K...43

3.2.4.1.Jel Geçirgenlik Kromatografisi Analizleri..¡K¡K¡K¡K¡K...43

3.2.4.2.HPSEC-MALLS Analizleri¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K44

3.2.5.Ekstraktların Kimyasal Bileºimi ve Karakterizasyonu¡K¡K¡K¡K...45

3.2.5.1. Monosakkarit Analizleri¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K....45

3.2.5.2. Lowry Protein Metodu¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K......46

3.2.5.3. Üronik Asit İçeriği¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.46

3.2.5.4. Çözünürlük Testi¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..¡K¡K.46

(i) Bazik ortamda çözünürlük testi (JECFA1)¡K¡K¡K¡K.¡K.47

(ii) Nötral ortamda çözünürlük testi (JECFA2)¡K¡K..¡K¡K..47

3.2.5.5. Polisakkaritlerin Karakterizasyonu¡K¡K¡K¡K¡K.¡K¡K¡K...47

4.BULGULAR VE TARTIªMA............................................................¡K.¡K¡K¡K...49

4.1. Jel Geçirgenlik Kromatografisi Analizleri¡K¡K¡K¡K.¡K¡K.¡K..¡K¡K¡K.¡K49

4.2. HPSEC-MALLS Analizleri¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...¡K.56

4.3. Polisakkaritlerin Kimyasal Bileºimi ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...¡K¡K...60

4.4. Infrared (FT-IR) Sonuçları¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..¡K¡K¡K...64

5.SONUÇLAR VE ÖNERİLER................¡K............................................¡K.............68

KAYNAKLAR................................................................................¡K¡K...................70

ÖZGEÇMݪ..................................................................................................¡K..........78

EKLER¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...¡K¡K¡K¡K¡K¡K.79

V


ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA
Çizelge 1.1. Tıbbi olarak aktif yüksek Basidiomycota mantarları ve onların tedavi

edici özellikleri¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.4

Çizelge 1.2. Ganoderma lucidum’a ait özellikler¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.5

Çizelge 1.3. Ganoderma lucidum mantarını yetiºtirmede önemli bazı

parametreler¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.8

Çizelge 4.1. Alata ve Balcalı Ganoderma lucidum mantarının CO2 atmosferi altında

50, 100 ve 150°C’de subkritik su ile ekstraksiyonundan elde edilen kaba

polisakkarit miktarları¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..¡K¡K¡K¡K¡K..49

Çizelge 4.2. Dekstran standartlarının molekül kütleleri ve GPC kolonundan

elüsyonları sonucunda belirlenen alıkonma zamanları ¡K¡K¡K¡K¡K.50

Çizelge 4.3. Alata ve Balcalı Ganoderma lucidum mantarının subkritik koºullarda

ekstrakte edilen polisakkaritlerini ortalama moleküler kütleleri

(Mp)¡K¡K¡K¡K...¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K....51

Çizelge 4.4. Alata ve Balcalı Ganoderma lucidum polisakkaritlerinin HPSEC-

MALLS analizi sonucu hesaplanan ortalama molekül kütleleri

(Mw)¡K..¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.....59

Çizelge 4.5. Alata ve Balcalı Ganoderma lucidum polisakkaritlerinin temel

bileºenleri¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K61

Çizelge 4.6. Alata ve Balcali Ganoderma lucidum polisakkaritlerinin fiziksel ve

kimyasal özellikleri¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...¡K.62

VI


ªEKİLLER DİZİNİ SAYFA

ªekil 1.1. Ganoderma lucidum’un meyve kısmı¡K¡K¡K¡K.¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.6

ªekil 1.2. Doğada yetiºen ve kültür Ganoderma lucidum (Reishi) mantarı¡K¡K.¡K¡K7

ªekil 1.3. Selüloz (â-(1¡æ4)-glukozidik bağ ile bağlı D-glukoz üniteleri)¡K¡K¡K¡K.10

ªekil 1.4. Amilopektin (á-(1¡æ6)-glukozidik bağ ile bağlı D-glukoz üniteleri)¡K¡K11

ªekil 1.5. ªeker moleküllerinin4C1 sandalye konformasyonunda anomerik bağ

etrafında dönme açılarının iki değiºik bağlantıda â-(1¡æ4) ve â-(1¡æ6)

gösterilmesi¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K..12

ªekil 1.6. â-D-glukozun (a) piranoz ve (b) furanoz formu¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.13

ªekil 1.7. Ergosterol¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..¡K..15

ªekil 1.8. Komarin¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K.15

ªekil 1.9. Komarin eldesi¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...¡K¡K.16

ªekil 1.10. Mannitol¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..16

ªekil 1.11. gamma-Butyrolactone (GBL)¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..¡K¡K¡K¡K¡K.¡K¡K¡K¡K17

ªekil 1.12. Riboflavin (B2vitamini)¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...¡K...17

ªekil 1.13. Askorbik asit (C vitamini)¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K18

ªekil 1.14. 1,3-diketon vermek için proton üzerine askorbik enolün atağı¡K¡K¡K¡K19

ªekil 1.15. C vitamininin oksidasyon prosesi¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K19

ªekil 1.16. Amino asitlerin yapısı¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K..20

ªekil 1.17. Amino asitlerin L-konfigürasyonu¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K...21

ªekil 1.18. Amino asitlerin kuvvetli asidik ve bazik çözeltilerdeki ºekli¡K...¡K¡K¡K21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin iconKendinizde veya sevdiğiniz birinde tümör olduğunu öğrenmek zor bir...

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin iconDiş, dolgu veya kaplama yapılmak için oyulur veya küçültülürse bu...

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin iconOrganizmadan kendiliğinden dökülen veya tanı amacı ile alınan dağınık...

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin iconMultipl travmalı hasta ve kritik hastalarda organ veya sistem hasarları...

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin iconİlgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibarıyla yeteneğinden...

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin icon↑) Karaciğer enzimlerinin yükselmesi (alt veya ast) Persiste eden...

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin iconBir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler genel...

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin iconBir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler genel...

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin iconBir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler genel...

Ganoderma lucidum (reishi veya ling-chi) mantarinin iconİnsan serum veya plazmasında


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com