ÜRÜn güvenlik biLGİ formu


t.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1.Kimyasal Ürünün ve Firmanın Tanımı :
Ürünün Ticari İsmi :

Dexbond M 110

Firmanın Tanımı :

Nanotek Kimya Ltd.Şti. Keresteciler Sitesi 4.Cadde No:17 Sarayköy /ANKARA

TEL : 0 312 815 12 71-72

FAX : 0 312 815 12 73

2. Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler hakkında Bilgi :
Manganez-demir fosfat kaplama malzemeleri oluşumu.

Preparat Mn-, Ni-fosfatları "resp." -nitratlar ve < % 10 fosforik asit içerir.
91/155/EEC'ye göre kullanılan kimyasallara ait bilgiler
Uygulanabilir değildir.
3. Tehlike tanımı :
Tehlike Sembolleri :

Yoktur

Diğer tanımlar :

Amacına uygun kullanıldığı sürece yoktur.
4. İlk yardım önlemleri :
Teneffüs edilirse :

Kazazedeyi temiz havaya çıkarın. Sprey dumanı solunursa tıbbi takip sağlayın.

Cilde temas ederse :

Bol su ve sabun ile yıkayın. Cilde tedavi uygulayın. Madde bulaşmış elbiseleri çıkarın.

Göze temas ederse :

Hemen gözleri bol su ile yıkayın (10 dak.), gerekirse göz doktoruna başvurun.

Yutulursa :

Bol su için, doktora başvurun.

5. Yangınla mücadele :
Uygun yangın söndürme malzemesi ve araçları :

Yangın durumunda tehlikeli konteynerleri su püskürterek soğutun.

Güvenlik sebebiyle kullanılmaması gereken yangın söndürme malzemesi ve araçları :

Bilinen yoktur.

Ürünün kendisinin, yanma sonucu oluşturduğu maddelerin veya oluşan gazların sebep olabileceği spesifik tehlikeler :

Yanmaz (sulu solüsyon). Yangında, su buharlaştıktan sonra ısınmaya devam ederse metal oksit, NOx açığa çıkabilir.

Yangınla mücadele edenler için gerekli koruyucu teçhizat :

Solunum maskesi takın.
6. Kaza sonucu meydana gelen hadiselerde alınacak tedbirler :
Kişisel Önlemler :

Yeterli havalandırma sağlayın.

Çevresel Önlemler :

Drenaj sistemine, yerüstü veya yeraltı sularına karışmasını engelleyin.

Temizleme önlemleri :

Sıvı emici materyallerle temizleyin (kum, turba, talaş). Kalanları bol su ile yıkayarak temizleyin.

Diğer Önlemler :

Asit bağlayıcı materyallerle nötralize edin (Örneğin, toz kireç taşı).
7. Kullanım ve depolama :
Kullanım :

Konteynerleri açarken dikkat edin: azot dumanları konteynerlerin hava boşluğunda birikebilir. Çalışma alanlarında iyi havalandırma/hava emişi sağlayın.

Depolama :

Konteyneri sıkıca kapalı tutun. Sadece orjinal konteynerinde depolayın. Depolama Sınıfı: VCI-Depolama sınıfı: 12 (BRD)
8. Önleyici kontroller ve tedbirler/ Kişisel korunma :

Sistem ve tesis tasarımı ile ilgili bilgiler ve tesislerde ürünün kullanımı ile ilgili gözönünde bulundurulması gerekli hususlar :

İyi havalandırma/hava emişi sağlayın.

Spesifik kontrol parametrelerine haiz bileşenler :

Solunabilir damlacıklar formundaki nikel-bileşiklerinin TRK-değeri:

0.05 mg/m3 (total tozdaki Ni hesaplanmıştır).

Ürün manganez "resp." inorganik bileşikleri içerir, CAS-No: 7439-96-5. TRGS 900'e göre ürünün, çalışma alanlarındaki, ilgili Alman maruz kalma limiti (MAK-değeri) 0.5 mg/m3'tür (Total toz) (STEL-kategorisi 4).

Kişisel korunma :

Solunum sisteminin korunması: Atomizasyon (püskürme) varsa. Gözlerin korunması: Koruyucu gözlük.

Ellerin korunması: Uygun koruyucu eldivenler.

9. Fiziksel ve Kimyasal özellikler :
Fiziksel hali : Sıvı

Rengi : Yeşil

pH : 2.4 (50 gr/L H2O) (20°C)

Parlama noktası : Uygulanabilir değildir

Yoğunluğu : 1.34 gr/cm3 (20°C)

Suda çözünürlüğü : Karışabilir (20°C)

Buzlanma hassasiyeti : < -10°C
10. Stabilite ve Reaktivite :
Kaçınılması gerekli durumlar :

Spesifikasyonlara uygun kullanıldığı sürece bozunma olmaz.

Kaçınılması gereken maddeler :

Amacına uygun kullanıldığı sürece yoktur.

Zararlı bozunma ürünleri :

Yangında metal oksit, NOx oluşabilir.
11. Toksikolojik Bilgiler :
Deri ile temas :

Deri tahrişine neden olabilir.

Göz ile temas :

Uzun süre ya da tekrarlanan temas göz tahrişine neden olabilir.

Diğer Bilgiler :

Teneffüs edilirse: Solunabilir aerosol/toz formundayken kansere neden olabilir.
12. Ekolojik bilgiler :
Ürünün içerdiği hammaddeler ve / veya strukturel kıyaslanabilir maddeler baz alınarak aşağıdaki ekolojik veriler tespit edilmiştir.
Doğadaki ve sudaki birikme ve parçalanabilirlik :

Kararlılık ve Parçalanabilirlik:

Parçalanabilirlik: İlgili değildir -inorganik ürün.
Ekotoksisite (suda) :

Ürün çevreyle ilgili ağır metaller içerir. Kanalizasyona deşarla ilgili yerel limitlere uyulmalıdır.

Asidik ya da alkali ürünlerin kanalizasyona boşaltılması durumunda pH, 6-10 aralığında olmalıdır. Bu değerlerin altında ya da üstünde olursa, kanalizasyona ya da biyolojik atık su arıtma tesislerine zarar verebilir. Yerel boşaltım yönetmeliklerine uyulmalıdır.
13. Doğada uzaklaştırma yeniden değerlendirme ve imha :
Zararsız hale getirilebilme :

Sorumlu yerel yetkililere başvurularak nötrleştirme, çamursuzlaştırma gibi özel arıtma işlemleri uygulanmalıdır.

EWC-Kodu: 0601 99

Ambalajlama materyalinin suyla temizlenmesi.
14. Taşımacılık hakkında bilgiler :
Kara taşımacılığı (ADR/RID) :

Tehlikeli materyal değildir.

Kanal taşımacılığı (ADN/ADNR) :

ADNR: Tehlikeli materyal değildir.

Deniz taşımacılığı (IMDG) :

Tehlikeli materyal değildir.

Hava taşımacılığı (ICAO/IATA) :

Tehlikeli materyal değildir.
15. Yönetmeliklere ilişkin bilgiler :

Avrupa Mevzuatı ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'ne göre tanım ve sınıflandırma :
Tehlike sembolleri :

Yoktur

Ulusal Tanımlar :

GefStoffV'ye göre sınıflandırma ve etiketleme yapılmıştır.

Tehlike sembolleri: Tanımlama yönetmeliklerine tabi değildir.

WGK (Su Tehlike Sınıfı) = 1 (18.04.1996 – Su için Tehlikeli Maddeler İdare Yönetmeliği, Ek 2)
16. Diğer Bilgiler :
Burada verilen bilgiler bizim bugünkü bilgimize dayanmaktadır ve ürünün teslimat sırasındaki durumu ile ilgilidir. Güvenlik gereksinimleri açısından ürünlerimizin tanımlanması amaçlanmaktadır, ürünün belli özelliklerini garanti etme amaçlı değildir.
Dexter Italia SRL Nanotek Kimya Ltd. Şti.

Via Galliani 60 – 21020 Keresteciler Sitesi 4. Cadde No:17

Casale Litta /Italia Ankara/Türkiye

Tel: +39-332-945630 Tel: +90-312-8151271

Fax: +39-332-967738 Fax: +90-312-8151273

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconÜRÜn güvenlik biLGİ formu

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconÜRÜn güvenlik biLGİ formu

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconMalzeme güvenlik bilgi formu

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconEc güvenlik biLGİ belgesi

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconMalzeme güvenlik biLGİ formlari

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconEk-1 GÜvenlik biLGİ formlarinin hazirlanmasi iÇİn gerekliLİkler

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconBilgi, Bilgi Talebi, Bilgi Verme Yükümlülüğü, Bilgilerin Gizliliği 13 15

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconBİLGİ formu (32. Tekerlekli Sandalye)

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconDanışmanlık ve Regresyon Onay ve Bilgi Formu

ÜRÜn güvenlik biLGİ formu iconEndoskopik Ultrasonografi Bilgi ve Hazırlık Formu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com