İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi


t.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
İÇİNDEKİLER

MEME BEZİNİN ANATOMİK YAPISI

Meme Başı (Papilla mammae)

Meme Başı Kanalı (Ductus papillaris)

Fürstenberg Rozeti

Annüler Ring veya Halkalar

Meme Başı Sisternası (Sinus Papillaris)

Bez Sisternası (Sinus laktiferus)

Kanal Sistemi

Sekretorik Dokular (Alveoller)

Lob

Lobül

MEME DESTEKLEYİCİ SİSTEMİ

Deri

Süperfisial fasia veya areolar subkutan dokular

Areolar korse veya kordon benzeri dokular

Subpelvik Tendo

Lateral Suspansor Ligamentlerin Süperfisiyel Tabakası

Derin Lateral Suspansor Ligament

Median Suspansor Ligament

MEME DOLAŞIM SİSTEMİ

Arter Sistemi

Venöz Sistem

Meme Lenf Sistemi

MEME SİNİR SİSTEMİ

İNEKLERDE LAKTASYON

Mammogenezis

Laktogenezis

Laktogenezis Döneminin Aşamaları

Galaktogenezis

SÜT YAPIMI

Sütün Yapısı

Sütün Önemli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Sütün Yapısını Etkileyen Faktörler

Mastitisin Süt Kalitesi ve Yapısı Üzerine Etkisi

Beslenmenin Süt Yapısı Üzerine Olan Etkisi

Süt İçinde Bulunmaması Gerekli Maddeler

SÜT YAPIMININ KONTROL MEKANİZMALARI

İneklerde Süt Üretim Miktarını Etkileyen Faktörler

SÜT KALİTESİ VE SÜT KALİTESİNİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Mastitisin Süt Verimi, Yapısı ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Mastitisin Sütün Yapısında ve Kalitesinde Yaptığı Değişiklikler

Çiğ Sütün Mikrobiyel Florası

Sütün Mikroorganizmalara Bağlı Bozulması

İneklerde Sağlıklı Bir Memenin Mikroflorası

Sütün Depolama ve Taşınımının Süt Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi

Süt Kalitesini Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler

Sürülerde Süt Kalite Değerlendirme Kriterleri

LAKTASYONDAKİ İNEKLERİN BESLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

Kuru Dönem Beslenmesinin Gelecek Laktasyon Döneminde Süt Verimi Üzerine Etkisi

SÜT İNDİRİLME MEKANİZMASI

Sütün İndirilmesinin Uyarılması

Sütün İndirilmesinin Engellenmesi

Meme Başından Sütün Sızması

İNEKLERDE LAKTASYONUN UYARILMASI

SOMATİK HÜCRE NEDİR?

Süt Somatik Hücre Sayısını Etkileyen Faktörler

Somatik Hücre Sayımında Kullanılan Yöntemler

Somatik Hücre Sayımının Önemi

Somatik Hücre Sayısı Standartları

MEME SAVUNMA SİSTEMİ

Anatomik Savunma Mekanizması

Hücresel Savunma Sistemi

Salgısal (Humoral) Savunma Sistemi

Meme Savunma Sistemi Üzerine Vitamin E ve Selenyumun Etkisi

Periparturient Dönemde Meme İçi Enfeksiyon Riskinde Artışın Nedenleri

İNEKLERDE MASTİTİS

Mastitisin Ekonomik Açıdan Önemi

Mastitisin Halk Sağlığı Yönünden Önemi

MASTİTİSE DUYARLILIK OLUŞTURAN FAKTÖRLER

İneklerde Mastitise Duyarlılığı Arttıran Fizyolojik Faktörler

İneklerde Mastitise Duyarlılığı Arttıran Anatomik Faktörler


Mastitise Duyarlılığı Artıran Çevresel Faktörler

Sağımın Meme Sağlığı Üzerine Etkisi

MASTİTİSLERİN PATOGENEZİ

MASTİTİSE NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR


Kontagiyöz (Major) Mikroorganizmalar

Çevresel Mikroorganizmalar ve Önemli Özellikleri

Fırsatçı Mikroorganizmalar ve Özellikleri

Mastitise Neden Olabilen Diğer Mikroorganizmalar

MASTİTİS ÇEŞİTLERİ

Klinik Mastitisler

Subklinik Mastitisler

MASTİTİSLERİN TEDAVİSİ

Mastitislerin Sağaltımında Bazı Önemli Noktalar

Mastitis Tedavisinde Kullanılan Antibiyotiklerin Genel Özellikleri


Mastitis Tedavisinde Antibiyotiklerin Uygulama Yolları

KLİNİK MASTİTİS TEDAVİSİNE GENEL BAKIŞ

Klinik Mastitislerin Tedavisi

Spesifik Mastitis Patojenlerinin Antibiyotik Tedavisine Yanıtı

Klinik Mastitis Tedavisinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Subklinik Mastitislerin Tedavisi

Spesifik Patojenlerin Neden Olduğu Mastitislerin Tedavisi

MASTİTİS TEDAVİSİNDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

MASTİTİS TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF SEÇENEKLER

MASTİTİSLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

İNEKLERDE KURU DÖNEMİN VE MASTİTİS AÇISINDAN ÖNEMİ

Kuru Dönem Sırasında Meme İçi Enfeksiyonların Epidemiyolojisi

Kuru Dönemde Meme Sağlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler

Kuru Dönem Antibiyotik Tedavisinin Başarısını Etkileyen Faktörler

Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliğinin Arttırılması Çabaları

Koliform Grubu Bakterilere Karşı Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliği

Kuru Dönem Tedavisi için Kullanılacak Antibiyotiklerin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekli Önemli Noktalar

Kuru Dönem Tedavisi Amacı ile Kullanılan Antibiyotiklerin Etki Spektrumu ve Patojenlerin Duyarlılığı

Kuru Dönem Tedavisi Hangi Düzeyde Yapılmalı?

Kuru Dönem Tedavisinde İlaç Seçiminin Önemi

Kuru Dönem Başlangıcında Mastitisli İnekler Nasıl Belirlenmelidir?.

Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

MASTİTİSTEN KORUNMAK AMACIYLA AŞILARIN KULLANILMASI

SPESİFİK MASTİTİSLER

Streptoccus agalactia’ya Bağlı Mastitisler

Streptoccus dysgalactia’nın Neden Olduğu Mastitisler

Streptoccus uberis’in Neden Olduğu Mastitisler

Stafilokokal Mastitisler

Staphylococcus aureus’a Bağlı Mastitisler

Koagulaz Negatif Stafilokokların Neden Olduğu Mastitisler

Koliform Mastitisler

Mikoplazmalara Bağlı Mastitisler

Yaz Mastitisi

Maya ve Mantarlara Bağlı Mastitisler

Pseudomonas aeruginosa’nın Neden Olduğu Mastitisler

Viral Mastitisler

DÜVE MASTİTİSLERİ

Düve Mastitislerinin Ekonomik Önemi

Düvelerde Gebelik ve Erken Laktasyon Döneminde Görülen Mastitislerin Önemi

Düvelerde Mastitis Nedenleri

Düvelerde Mastitislerin Tanısı

Düvelerde Mastitislerin Tedavisi

Düvelerde Mastitislerden Korunma

Düvelerde Meme Sağlığının İzlenmesinde Somatik Hücre Sayımının Önemi

MASTİTİSİN OVARYUM FONKSİYONLARI VE ÜREME SÜRECİ ÜZERİNE

ETKİLERİ

SAĞIM

Sağım Başlıklarının Dezenfeksiyonu

Sağımdan Sonra Sütün Depolanması ve Soğutulması

SAĞIM SİSTEMLERİ

Otomatik Yemleme Sistemlerinde Buzağı Besleme

SAĞIM ÇEŞİTLERİ

Elle Sağım

Makinalı Sağım Sistemleri

Robotik Sağım Sistemi

SAĞIM MAKİNALARININ YAPISI

Sağım Makinalarında Vakum ve Pulzasyonun Önemi

Vakum Dalgalanmaları ve Pulzasyon Hareketlerinin Ölçülmesi (Sağım Makinesi Testleri)

SAĞIM MAKİNALARININ TEMİZLİĞİ

SAĞIM MAKİNALARININ BAKIMI

SAĞIM MAKİNALARININ MASTİTİSTEKİ ROLÜ

MEME BAŞININ DEZENFEKSİYONU

Teat Dipping Uygulaması Sırasında Dikkkat Edilmesi Gerekli Noktalar

Teat Dipping Uygulaması Sonrasında Karşılaşılan Problemler

Teat Dipping Amacıyla Kullanılan Dezenfektan Maddeler

Dezenfektanlarının Saklanması ve Kullanımlarında Önemli Noktalar

İNEKLERDE MEME DERİSİ HASTALIKLARI

Meme Dolaşım Bozuklukları

Meme Ödemi

Meme Hiperemisi
Sütte Kan Görülmesi

Memede Hematom

Meme Başı Derisinin Enfeksiyöz Olmayan Hastalıkları

Nekrotik Dermatitis/İntertrigo

Fotosensitizasyon

Güneş Yanığı

Meme Başı Derisinde ve Meme Başı Deliği Etrafında Sağım Makinalarının Neden Olduğu Değişiklikler

Meme Başında Kısa Sürede Meydana Gelen Değişiklikler

Hiperkeratozis

Siyah Nokta ve Meme Örümceği

Meme Başı Derisinde Çatlak

Meme Derisinde Kimyasal Maddelerin Neden Olduğu Lezyonlar

Donma

Sineklere Bağlı Lezyonlar

Enfeksiyöz Etkenlere Bağlı Hastalıklar

İmpetigo (İrinli Deri Yangısı)
Akne (Follikülitis)

Yaz Yarası (Yalama Ekzeması)

Papillomatozis

Herpes Viruslara Bağlı Mamillitis

Çiçek ve Vaccinia Mamillitis

Yalancı Çiçek, Sağımcı Nodülü

Streptothricosis (Mikotik dermatitis)

Ringworm (Dermatophyzis)

Stephanofilariazis

İNEKLERDE MEME OPERASYONLARI


Meme Başından Süt Akımını Engelleyen Bozuklukların Tanısında Kullanılan

Yöntemler

İneklerde Meme Operasyonlarında Kullanılan Anestezi Çeşitleri

İneklerde Meme Operasyonlarında Kullanılan Anestezi Çeşitleri

İneklerde Meme Operasyonları Sırasında Dikkat Edilecek Önemli Diğer Noktalar

İneklerde Meme Başında Uygulanan Operasyon Teknikleri

İneklerde Meme Başından Süt Çıkışını Etkileyen ve Operasyon Gerektiren Durumlar

KAYNAKLAR


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconMeme dikleşTİrme “mastopeksi” ve meme büYÜtme (SİLİkon protez ile)...

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconMasfrigao antiBİyotiKSİz meme tüPÜ ve quartergao antiBİyotiKSİz meme kremi denemesi

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconMeme kanseri nedeni ile meme koruyucu cerrahi geçirmiş kadınlarla...

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconRekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 15

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconVisual basic program ifadesiNİn yapisi

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconAnayasa mahkemesi’Nİn yeni yapisi neler getiRİyor

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconTÜrk sinemasi’nin ekonomik yapisi ( 1896 – 2005 )

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconKamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconMeme dikleşTİrme (mastopeksi) ameliyati

İÇİndekiler meme beziNİn anatomik yapisi iconMeme kanseri hastalari iÇİn destek grubu duyurusu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com