Ьzьm Gьn Pekmezi,vьcudu virьslere kar??


t.ogren-sen.com > Tıp > Вопрос
Kara Ьzьm Gьn Pekmezi ,vьcudu virьslere kar?? direnзli hale getiriyor…
Ondokuz May?s Ьniversitesi (OMЬ) Ziraat Fakьltesi Bahзe Bitkileri Bцlьmь Ц?retim Ьyesi Doз. Dr. Hьseyin Зelik , Kara ьzьmьn , koroner kalp hastal?klar? ve kanser gibi цlьm oran? yьksek hastal?klar? цnledi?ini ve bu hastal?klar? tedavi edici цzelli?i oldu?unu sцyledi. Kara ьzьmden ьretilen kara ьzьm pekmezi de tьm bu цzellikleri bьnyesinde bar?nd?ran e?siz bir do?al pekmezdir. Doз Dr. Hьseyin зelik ,kara ьzьmьn kabuklar?nda bulunan ve fitoaleksin grubu bile?iklerinden olan ‘resveratrol’ьn kanser olu?umunu engelledi?ini, dь?ьk yo?unluktaki ya?l? bile?iklerin okside olarak k?lcal damarlarda birikmesini engelleyerek kalp krizi riskini azaltt???n? belirterek, “Antioksidant olarak gцrev yapan resveratrol, nemli bцlgelerde yeti?en ve renkli olan ьzьmlerin kabuk k?s?mlar?nda bol miktarda bulunmaktad?r.
Kara ьzьmьn yьksek ?eker iзeri?i dolay?s?yla kalori degeri fazla olan bir besin maddesi oldu?una de?inen Doз. Dr. Hьseyin Зelik “beslenme de?erini olu?turan maddelerin niteli?i ve miktar? taze veya i?lendikten sonra dцnь?tь?ь ьrьne ba?l? olarak de?i?mektedir. Baz? Karaci?er hastal?klar? ve kans?zl???n tedavisinde de etkili olan kara ьzьm , iзerdi?i meyve asitleri ve lifli yap?s?ndan dolay? mideye zarar vermeden bцbrek ve ba??rsak sisteminin зal??mas?n? dьzenler, kan?n temizlenmesine da yard?mc? olur” ?eklinde konu?tu. ?зerdi?i besin maddeleri sayesinde gьzellik iksiri olan ve zay?flama rejimlerinde kullan?lan ьzьmьn gerзek bir beyin besini oldu?una dikkat зeken Doз. Dr. Hьseyin Зelik “Ц?leden sonra yenilecek bir salk?m ьzьm veya kahvalt?da tьketilecek kara ьzьm pekmezi , vьcudu ve beyin hьcrelerini zindele?tirmektedir Bir kilo ьzьm ,bin gram sьt ,390 gr et , 300 gram ekmek ve bin 200 gram patetes e e?de?er say?lmaktad?r” Bцylece kabuklardaki resveratrol maddesinden insan vьcudu cok daha fazla miktarda yararlanacakt?r” dedi.
“Sonuз olarak ьzьm, gьzellik iksiri , gerзek beyin besini ve zay?flama rejimlerinin ana ьrьnьdьr” diyen Зelik “ Daha da цnemlisi renkli ьzьmlerin kabuklar?nda bulunan resveratrol maddesi kansere kar?? sava?makta , Antioksidant gцrevi sayesinde ya?l? bile?iklerin k?lcal damarlarda birikmesini engellemekte yani antikoagulant olarak davranmakta veya aspirin gibi kan? suland?rarak kroner kalp hastal?klar?na kar?? insanlar? korumaktad?r” dedi Doз. Dr. Зelik , ?ifa kayna?? olan ьzьmьn di?er Faydalar?n? ise ?цyle s?ralad? :

“- Amino Asitler, B vitaminleri (B1,B2), Minareler, Potasyum, Magnezyum ve Demir iзerdi?i iзin ba????kl?k sistemini kuvvetlendirir.


 • Kara ьzьm pekmezi iзerdi?i do?al fruktoz sayesinde vucudun harcad??? enerjinin k?sa sьrede depolanmas?n? sa?lar .

 • Bьnyesindeki magnezyum insan?n i? verimlili?ini artt?r?r.

 • Bьnyesindeki asitler (tartarik, sitrik ,malik ,sьksinik ,fumarik ,pyruvik ,oxaglutarik ,gliserik i glikolik ,dimetil-sьksinik ,shikiminik ve guinik asit) mideye zarar vermeden bцbrek ve karaci?erin зal??malar?n? h?zland?r?r, bu зal??malar? destekler.

 • Ya?lar?n erimesine yard?mc? olur.

 • Vьcudu virьslere kar?? direnзli hale getirir.

 • Kabuk ve зekirdekleri ba??rsak metabolizmas?n? h?zland?r?r.

 • Kara ьzьm pekmezi cildin taze ve temiz bir gцrьnьm almas?n? sa?lar.

 • ?зerdi?i bioflavonoidler sayesinde C vitamini aktivitesini artt?r?r.

 • Kara ьzьm pekmezi Alerji ve kireзlenmelerde iltahap olu?umunu engeller.

 • Besinlerin parзalanmas? sonucunda olu?an serbest radikallerin k?lcal damarlar?n duvarlar?na sald?rmas?nda gьзlь bir Antioksidant gцrev ьstlenerek dь?ьk yo?unluktaki lipoproteinlerin (LDL) k?lcal damarlarda birikmesini engeller.

 • Hьcrelerde de?i?im sonucunda yьmor olu?umuna izin verebilecek hьcre iзin molekьller ьzerine serbest radikallerin sald?r?s?n? bloke eder ve sonuзta kanser olu?umunu engeller.


HERKESE SA?LIKLI VE MUTLU B?R HAYAT TEMENN? EDERKEN %100 DO?AL VE KATIKSIZ ЬRЬNLER? TЬKETMEN?Z? TAVS?YE EDER?Z.


BEYZA ZEYT?NC?L?K


www.beyzazeytin.tr.cx


https://www.facebook.com/groups/beyzazeytin/

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ьzьm Gьn Pekmezi,vьcudu virьslere kar?? iconAr?c?l?ktan sa?lanan bal, polen, ar? sьtь, propolis, ar? zehiri ve...

Ьzьm Gьn Pekmezi,vьcudu virьslere kar?? iconKanun Hük. Kar nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633

Ьzьm Gьn Pekmezi,vьcudu virьslere kar?? iconKanun Hük. Kar nin Tarihi : 13/12/1983 No : 178

Ьzьm Gьn Pekmezi,vьcudu virьslere kar?? iconKanun Hük. Kar nin Tarihi : 11/10/2011, No : 663

Ьzьm Gьn Pekmezi,vьcudu virьslere kar?? icon?? kanunu ve bazi kanunlarda de????KL?K yapilmasi hakkinda kanun
Зal??ma ve Sosyal Gьvenlik Bakanl??? taraf?ndan з?kar?lacak yцnetmelikle belirlenir

Ьzьm Gьn Pekmezi,vьcudu virьslere kar?? iconKar iki gün aradan sonra tekrar yağmaya başladı. Bugün okul çıkışı...

Ьzьm Gьn Pekmezi,vьcudu virьslere kar?? iconЗ?nar aras?nda geзen bir konu?may?
Ь?medi?ini hat?rlar?m. Bir gьn yine Atatьrk, tarihle ilgili kal?n bir kitap okuyordu. Цylesine dalm??t? ki, зevresini gцrecek hali...


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com