1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği


sayfa1/9
t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

www.isgdosya.com

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÖNEMLİ YÖNETMELİKLERİN ÖZETİ

İÇİNDEKİLER

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği.…………………………………………………………………………………………….1

2. Alt İşverenlik Yönetmeliği…..…………………………………………………………………………………………………… 2

3. Asbestle ÇalışmalardaSağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik……..………………………….3

4. Asgari Ücret Yönetmeliği….………………………………………………………………………………………………………..4

5. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik…………………..……………………………………………5

6. BiyolojikEtkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik…..………………………….13

7. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik……..………15

8. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik……….……….……………………16

9. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik………….……….17

10. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği………………………………………………………………………………………………….18

11. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve

Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik………………………………………………………………………………… 19

12. Gürültü Yönetmeliği……………………………………………………………………………………………………………….21

13. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği…………………………………………………………………………………22

14. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği……………………………………………24

15. İlkyardım Yönetmeliği…………………………………………………………………………………………………………….25

16. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik………..26

17. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği…………………………………………………………………….28

18. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği………………………………..29

19. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği…………………………………………………………………………30

20. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik……………………………………………………………..31

21. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin kapatılmasına Dair Yönetmelik…………………32

22. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik……………….……………………………………………………………..34

23. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik………...36

24. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik……………………..40

25. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla

Mücadeleyle İlgili Yönetmelik………………………………………………………………………………………………… 41

26. Makine Koruyucuları Yönetmeliği…………………………………………………………………………………………..43

27. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik……………….44

28. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik…….………………………………..……….…………………………… 46

29. Titreşim Yönetmeliği………………………………………………………………………………………………………………47

30. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği………………………………………………………………………… 48

31. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği………………………………………

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 16/06/2004)

Madde 1 (Amaç): Hangi tip işlerin ağır ve tehlikeli olduğu ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceği.

Madde 3 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 85. Maddesi.

Madde 4: 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. EK-1 deki çizelgede karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Madde 5 (Sağlık Raporu): Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dâhil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işe dayanıklı ve uygun olduklarının hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de genç işçiler için 6 ayda bir, diğer işçiler için de en az yılda bir bu rapor tekrarlanmalıdır.

Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlı Ocağı veya aile hekimi, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

Madde 6 (Kadınların Özel Günleri): Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

Madde 10 (Kapsam Belirleme): EK-1 deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

Alt İşverenlik Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27/09/2008)

Madde 2 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. Maddesi.

Madde 4: Alt işverene verilen işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.

Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçileri sadece o işyerinde çalıştırmalıdır.

Alt işveren daha önce o işyerinde çalışmış yada çalışmakta olan işçileri, kendi işçisi konumunda çalıştıramaz.

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(Resmi Gazete: 26/12/2003)

Madde 1(Amaç): Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değelerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir.

Madde 3 (Dayanak):4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. Maddesi

Madde 6 (Bildirim): İşveren, bu yönetmelik kapsamına giren işyerini çalışmaya başlamadan önce bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alacaktır.

 1. İşyerinin adresi,

 2. Kullanılan veya işlenen asbestin türü ve miktarı,

 3. Yapılan işler ve kullanılan prosesler,

 4. Çalışan işçi sayısı,

 5. İşe başlama tarihi ve işin süresi,

 6. Çalışanların maruziyetlerini önlemek için alınan tedbirler.

İşçiler ve/veya temsilcileri, bakanlığa yapılan bindirimle ilgili belgeleri görme hakkına sahiptir.

Madde 7 (Kullanım yasağı): Asbestin püskürtülerek (sprey) kullanılması çalışmaları ile asbest içeren, yoğunluğu 1 gr/cm3 den az olan, yalıtım veya ses yalıtım malzemesi ile çalışılması yasaktır.

Asbestle alakalı işlerde işçilerin asbest liflerine maruz kalabileceği işler yasaktır. Ancak, asbest içeren malzemenin yıkımı, sökümü ve ayırma gibi işlemlerden kaynaklanan asbestli ürünlerin atılması için yapılan işler hariçtir.

Madde 9 (Asbest Ölçümleri): Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu enini 3 katından daha büyük olan lifler hesaba katılacaktır.

Madde 10 (Sınır Değer): İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlayacaktır.

Madde 19 (Sağlık Gözetimi): İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi en az 3 yılda bir tekrarlanacak ve her işçi için sağlık kaydı tutulacaktır.

Madde 20 (Kayıt Tutulması): Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdürler:

İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları tutacaktır. İşçiler kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Bu kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süreyle saklanacaktır. İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren belgeleri bakanlığa vermek zorundadır.

Asgari Ücret Yönetmeliği (Resmi Gazete: 01/08/2004)

Madde 1 (Amaç): Bu yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 3 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi.

Madde 7 (Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar): Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (Resmi Gazete: 22/01/2007)

Madde 1 (Amaç): Bu yönetmeliğin amacı, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Madde 3 (Dayanak): 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete: 19/12/2007)

Madde 3 (Dayanak): 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ek 9. Maddesi, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33. Maddesi ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesi.

Madde 7 (Genel Sorumluluklar ve Yasaklar): (4)- Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir. (Yüksek Bina: Bina yüksekliği 21,5 m. den veya 7 kattan fazla, yapı yüksekliği 30,5 m. den veya 10 kattan fazla olan bina.)

Madde 19 (Bina Tehlike Sınıflandırması): (2)- Binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ile kompartıman oluşturulurken, tasarım sırasında aşağıdaki tehlike sınıflandırılması dikkate alınır:

 1. Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2’den büyük olmayan yerlerdir.

 2. Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerdir.

 3. Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir.

(Yangın Kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dahil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölge)

Madde 24: (4)- Bina yüksekliği 21,5 m.’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30,5 m.’den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç, her kat yangın kompartımanı olarak düzenlenir.

Madde 25 (Yangın Duvarları): (3)- Yüksek binalarda çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat, şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir.

Madde 34 (Yangın Güvenlik Holü): (2)- Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu hollerin, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir.

(3)- Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m2’den az, 6 m2’den fazla ve kaçış yönündeki boyutu ise 1,8 m.’den az olamaz.

(4)- Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2’den az, 10 m2’den çok, ve herhangi bir boyutu 2m. den daha az olamaz.

Madde 39 (Acil Çıkış Zorunluluğu): (1)- Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

(2)- Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekanda en az 2 çıkış kapısı bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.

Madde 47 (Kaçış Yolu Kapıları): (1)- Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm.’den ve yüksekliği 200 cm.’den az olamaz. (genişlik 120 cm.’den çok olamaz)

(3)- Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır.

(6)- Kapıların en çok 110 N kuvvetle açılacak şekilde tasarlanması gerekir.

Madde 48 (Konutlar): (5)- Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla, sadece konut olarak kullanılan binalarda kaçış merdivenleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:

 1. Yapı yüksekliği 21,5 m.’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.

 2. Yapı yüksekliği 21,5 m.’den fazla ve 30,5 m.’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden korunumlu merdivene ulaşılması gerekir.

 3. Yapı yüksekliği 30,5 m.’den fazla ve 51,5 m.’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikiside korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir.

 4. Yapı yüksekliği 51,5 m.’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 adet kaçış merdiveni yapılması şarttır.

Madde 50 (Oteller, Moteller ve Yatakhaneler): (1)- Otellerin, motellerin ve diğer binaların yatakhane olarak kullanılan bölümlerinin aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

 1. Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılır.

 2. İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir. (Duvarlar ise 60 dakika)

Madde 54 (Kazan Daireleri): (2)- Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün halinde bulunur. Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez.

(5)- Isıl kapasiteleri 50 kW – 350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2‘nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar birbirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir.

(8)- Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg.’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulur.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconAĞir ve tehlikeli İŞler yönetmeliĞİ

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconAĞir ve tehlikeli İŞlere aiT Çİzelge

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconEk – II ağir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconAğır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconAĞir ve tehlikeli İŞlere aiT Çİzelge

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com